IBindStatusCallBack - Jak uzyskać ProgessBar do funkcji UrlDownloadToFile

cyberdemon

Jak uzyskać ProgessBar do funkcji UrlDownloadToFile? - interfejs IBindStatusCallBack.

Poniżej podaję gotowe rozwiązanie (właściwie cały program), wraz z porzebnymi komentarzami:
Typy danych są konkretnie pod Delphi7, w innych wersjach typy danych w definicjach funkcji mogą się różnić. Przykładowo pod Delphi 3 opis interfejsu będzie nieco się różnił typami danych, należy wtedy użyć takich samych typów jakie są opisane w pliku UrlMon.pas

unit Unit1;

interface

uses
 {w sekcji uses musimy zadelkarować dodatkowo te dwa moduły} 
 UrlMon, ActiveX;
 

type
 {w module UrlMon jest już zdefiniowany interfejs IBindStatusCallback, niestety nie możemy go użyć w takiej formie jakiej jest, musimy zdefiniować nowy interfejs
 pokrywając tylko jego metody.
 Do rozwiązania potrzebna nam jest funkcja OnProgress, reszta może nic nie robić, ale muszą być zdefiniowane}
 
 TStatusCallback = class (TObject, IBindStatusCallback)
 public
  function OnStartBinding(dwReserved: DWORD; pib: IBinding): HResult; stdcall;
  function GetPriority(out nPriority): HResult; stdcall;
  function OnLowResource(reserved: DWORD): HResult; stdcall;
  function OnProgress(ulProgress, ulProgressMax, ulStatusCode: ULONG;
   szStatusText: LPCWSTR): HResult; stdcall;
  function OnStopBinding(hresult: HResult; szError: LPCWSTR): HResult; stdcall;
  function GetBindInfo(out grfBINDF: DWORD; var bindinfo: TBindInfo): HResult; stdcall;
  function OnDataAvailable(grfBSCF: DWORD; dwSize: DWORD; formatetc: PFormatEtc; stgmed: PStgMedium): HResult; stdcall;
  function OnObjectAvailable(const iid: TGUID; punk: IUnknown): HResult; stdcall;

  {poniższe fukcje nie są opisane w interfejsie IBindStatusCallback w module UrlMon (plik UrlMon.pas)
   ale są wymagane przez Delphi w opise każdego interfejsu, bez tego się nie skompliluje}
  function _AddRef: Integer; stdcall;
  function _Release: Integer; stdcall;
  function QueryInterface(const IID: TGUID; out Obj): HRESULT; stdcall;
 end;

 TForm1 = class(TForm)
  ProgressBar1: TProgressBar;
  Button1: TButton;
  Edit1: TEdit;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}
function TStatusCallback.OnStartBinding(dwReserved: DWORD; pib: IBinding): HResult; stdcall;
begin
  result:=0;
end;

function TStatusCallback.GetPriority(out nPriority): HResult; stdcall;
begin
  result:=0;
end;

function TStatusCallback.OnLowResource(reserved: DWORD): HResult; stdcall;
begin
  result:=0;
end;

function TStatusCallback.OnProgress(ulProgress, ulProgressMax, ulStatusCode: ULONG; szStatusText: LPCWSTR): HResult; stdcall;
begin
{tu wykonujemy potrzebne zadania}
  Form1.ProgressBar1.Max:=ulProgressMax;
  Form1.ProgressBar1.Position:=ulProgress;
  result:=0;
end;

function TStatusCallback.OnStopBinding(hresult: HResult; szError: LPCWSTR): HResult; stdcall;
begin
  Form1.Edit1.Text:='Zakonczono pobieranie';
result:=0;
end;

function TStatusCallback.GetBindInfo(out grfBINDF: DWORD; var bindinfo: TBindInfo): HResult; stdcall;
begin
  result:=0;
end;

function TStatusCallback.OnDataAvailable(grfBSCF: DWORD; dwSize: DWORD; formatetc: PFormatEtc; stgmed: PStgMedium): HResult; stdcall;
begin
 
result:=0;
end;

function TStatusCallback.OnObjectAvailable(const iid: TGUID; punk: IUnknown): HResult; stdcall;
begin
  result:=0;
end;

function TStatusCallback._AddRef: Integer;
begin

end;

function TStatusCallback._Release: Integer;
begin

end;

function TStatusCallback.QueryInterface(const IID: TGUID; out Obj): HRESULT;
begin

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var StatusCallback : TStatusCallback;
begin
  StatusCallBack:=TStatusCallback.Create; {tworzymy interfejs StatusCallback}
  UrlDownloadToFile(nil, PChar('http://www.strona.pl/pobierany_plik.ext'), PChar('C:\pobierany_plik.ext'), 0, StatusCallBack); {wywołujemy pobieranie}
  StatusCallBack.Free; {zwalniamy interfejs}
end;

end.

1 komentarz