BDE - obługa pola ftGraphic, ftBlob

rk7771

Obsługa pola ftBlob, ftGraphic w BDE, czyli jak dodać do bazy zawartość dowolnego pliku.

Na formie umieszczamy komponent z zakładki <font color="navy">BDE</span>

 • TTable
  Dodajemy też TButton, TListView (zmieniamy własciwość ViewStyle na vsReport i dodajemy jedną kolumnę nazywając ją 'plik'), TOpenDialog1, TSaveDialog1.

1) Piszemy procedurkę tworzącą tabelę:

procedure TForm1.tworz_baze();
begin
 table1.DatabaseName := sc_programu;
 table1.TableName := 'tabela.dbf';
 if not fileexists(sc_programu + table1.TableName) then
 begin
  showmessage('Tworzenie bazy: ' + table1.TableName);
  chdir(pchar(sc_programu));
  with table1 do
  begin
   if Active = true then
   begin
    Active := false;
   end;
   TableType := ttDBase;
   // pola bazy danych
   with FieldDefs do
   begin
    Clear;
    Add('plik', ftString, 1000, False);
    Add('zal', ftGraphic); //można uzyć tutaj ftBlob
   end;
  end;
  //tworzenie bazy danych
  table1.CreateTable;
  chdir(pchar(sc_programu));
 end;
 if fileexists(sc_programu + table1.TableName) then
 begin
  if not table1.Active then
  begin
   table1.Active := true;
  end;
 end;
end;

2) Piszemy procedurę FormCreate:

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  sc_programu:=ExtractFilePath(ParamStr(0));
  tworz_baze();
  pokaz_rek();
end;

3) Piszemy procedurę pokaz_rek:

procedure TForm1.pokaz_rek();
var
 List : TListItem;
begin
 if not table1.Active then
 begin
  table1.Active := true;
 end;
 ListView1.Clear;
 table1.First;
 while not table1.Eof do
 begin
  if table1.FieldByName('plik').Value <> Null then
  begin
   list := ListView1.Items.Add;
   List.Caption := table1.FieldByName('plik').Value;
  end;
  table1.Next;
 end;
 if table1.Active then
 begin
  table1.Active := false;
 end;
end;

4) Dodajemy obsługę zdarzenia OnClick przycisku Button1:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 blob, myFileStream : TStream;
begin
 if OpenDialog1.Execute then
 begin
  if table1.Active then
  begin
   table1.Active := false;
  end;
  if not table1.Active then
  begin
   table1.Active := true;
  end;

  table1.InsertRecord([OpenDialog1.FileName]);
  table1.Edit;
  Blob := table1.CreateBlobStream(table1.FieldByName('zal'), bmWrite);
  try
   blob.Seek(0, soFromBeginning);
   myFileStream := TFileStream.Create(OpenDialog1.FileName, fmShareDenyWrite);
   try
    blob.CopyFrom(myFileStream, myFileStream.Size) ;
   finally
    myFileStream.Free ;
   end;
  finally
   blob.Free ;
  end;
  table1.Post;

  if table1.Active then
  begin
   table1.Active := false;
  end;
 end;
 pokaz_rek();
end;

5) Dodajemy obsługę zdarzenia OnDblClick komponentu ListView1:

procedure TForm1.ListView1DblClick(Sender: TObject);
var
 blob, myFileStream : TStream;
 plik : string;
begin
 table1.Active := true;
 plik := ListView1.Selected.Caption;
 table1.First;
 while not table1.Eof do
 begin
  if table1.FieldByName('plik').Value = plik then
  begin
   savedialog1.FileName := plik;
   if savedialog1.Execute then
   begin
    blob := table1.CreateBlobStream(table1.FieldByName('zal'), bmRead);
    try
     blob.Seek(0, soFromBeginning);
     myFileStream := TFileStream.Create(SaveDialog1.FileName, fmCreate);
     try
      myFileStream.CopyFrom(blob, blob.Size) ;
     finally
      myFileStream.Free ;
     end;
    finally
     blob.Free ;
    end;
   end;
   break;
  end;
  table1.Next;
 end;
end;

<font color="navy">Kod źródłowy:</span>

unit test_unit;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
 Forms, ExtCtrls, ShellAPI, Dialogs, DB, DBTables, StdCtrls, ComCtrls,
 DBClient, Provider, Grids, DBGrids, DBCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  table1: TTable;
  OpenDialog1: TOpenDialog;
  Button1: TButton;
  SaveDialog1: TSaveDialog;
  ListView1: TListView;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure tworz_baze();
  procedure pokaz_rek();
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure ListView1DblClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  sc_programu : string;
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 blob, myFileStream : TStream;
begin
 if OpenDialog1.Execute then
 begin
  if table1.Active then
  begin
   table1.Active := false;
  end;
  if not table1.Active then
  begin
   table1.Active := true;
  end;
  table1.InsertRecord([OpenDialog1.FileName]);
  table1.Edit;
  Blob := table1.CreateBlobStream(table1.FieldByName('zal'), bmWrite);
  try
   blob.Seek(0, soFromBeginning);
   myFileStream := TFileStream.Create(OpenDialog1.FileName, fmShareDenyWrite);
   try
    blob.CopyFrom(myFileStream, myFileStream.Size) ;
   finally
    myFileStream.Free ;
   end;
  finally
   blob.Free ;
  end;
  table1.Post;
  if table1.Active then
  begin
   table1.Active := false;
  end;
 end;
 pokaz_rek();
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 sc_programu:=ExtractFilePath(ParamStr(0));
 tworz_baze();
 pokaz_rek();
end;

procedure TForm1.pokaz_rek();
var
 List : TListItem;
begin
 if not table1.Active then
 begin
  table1.Active := true;
 end;
 ListView1.Clear;
 table1.First;
 while not table1.Eof do
 begin
  if table1.FieldByName('plik').Value <> Null then
  begin
   list := ListView1.Items.Add;
   List.Caption := table1.FieldByName('plik').Value;
  end;
  table1.Next;
 end;
 if table1.Active then
 begin
  table1.Active := false;
 end;
end;

procedure TForm1.ListView1DblClick(Sender: TObject);
var
 blob, myFileStream : TStream;
 plik : string;
begin
 table1.Active := true;
 plik := ListView1.Selected.Caption;
 table1.First;
 while not table1.Eof do
 begin
  if table1.FieldByName('plik').Value = plik then
  begin
   savedialog1.FileName := plik;
   if savedialog1.Execute then
   begin
    blob := table1.CreateBlobStream(table1.FieldByName('zal'), bmRead);
    try
     blob.Seek(0, soFromBeginning);
     myFileStream := TFileStream.Create(SaveDialog1.FileName, fmCreate);
     try
      myFileStream.CopyFrom(blob, blob.Size) ;
     finally
      myFileStream.Free ;
     end;
    finally
     blob.Free ;
    end;
   end;
   break;
  end;
  table1.Next;
 end;
end;

procedure TForm1.tworz_baze();
begin
 table1.DatabaseName := sc_programu;
 table1.TableName := 'tabela.dbf';
 if not fileexists(sc_programu + table1.TableName) then
 begin
  showmessage('Tworzenie bazy: ' + table1.TableName);
  chdir(pchar(sc_programu));
  with table1 do
  begin
   if Active = true then
   begin
    Active := false;
   end;
   TableType := ttDBase;
   with FieldDefs do
   begin
    Clear;
    Add('plik', ftString, 1000, False);
    Add('zal', ftGraphic); //można użyć ftBlob
   end;
  end;
  table1.CreateTable;
  chdir(pchar(sc_programu));
 end;
 if fileexists(sc_programu + table1.TableName) then
 begin
  if not table1.Active then
  begin
   table1.Active := true;
  end;
 end;
end;

end.

0 komentarzy