BASS - Wykres natężenia dźwięku

vecco
type TFFT = array [0..512] of DWORD;

type
 TGraph = class(TObject)
  Channel : DWORD;
  XPos, YPos : integer;
  Buffer : TFFT;
  Paint : TImage;
  Size : integer;
  Timer : TTimer;

  constructor Create(Canv : TImage; Ps : TPenStyle; Pc : TColor; Psz, Gw : integer);
  procedure Draw(Sender: TObject);
  procedure Start(Chan : DWORD);
  procedure Stop();
end;

//.............................................

constructor TGraph.Create(Canv : TImage; Ps : TPenStyle; Pc : TColor; Psz, Gw : integer);
begin
 Paint := Canv;
 with Paint.Canvas.Pen do
 begin
  Style := Ps;
  Color := Pc;
  Width := Psz;
 end;
 Size := Gw;
 Timer := TTimer.Create(nil);
 Timer.Enabled := false;
 Timer.OnTimer := Draw;
 Timer.Interval := 33;
end;

procedure TGraph.Draw(Sender: TObject);
var
 i, n : integer;
begin
if (BASS_ChannelIsActive(Channel) > 0) then
begin
 Application.ProcessMessages;
 YPos := BASS_ChannelGetLevel(Channel) div 3000000;
 for i := 0 to size-1 do
  for n := 0 to Paint.Height do
   Paint.Canvas.Pixels[XPos+i, n] := clWhite;
 Paint.Canvas.LineTo(XPos, Paint.Height - YPos);
 if XPos >= Paint.Width then
 begin
  XPos := 0;
  Paint.Canvas.MoveTo(0,0);
 end
 else
  XPos := XPos + size;
end;
end;

procedure TGraph.Start(Chan : DWORD);
begin
 Timer.Enabled := true;
 Channel := Chan;
end;

procedure TGraph.Stop();
begin
 Timer.Enabled := false;
end;

Użycie:

var
 Gr : TGraph;
//-----
Gr := TGraph.Create(Image1, psSolid, clBlack, 1, 5);

//BASS_StreamCreateFile(...)
//BASS_ChannelPlay(...)

 Gr.Start(Channel);

 //aby zakonczyc rysowanie: Gr.Stop;

4 komentarzy

Hm, no masz użycie, nie wiem co jeszcze tutaj potrzeba

Hmm, zawsze mi się wydawało, że gotowiec powinien mieć jakieś komentarze, co gdzie i jak.

IMHO Gotowiec jest także po to, aby samemu przeanalizować kod.

być może coś robie źle ale wywala mi że nie zadeklarowano BASS_ChannelGetLevel więc nie wiem czy brakuje jakiegoś modułu czy to coś innego:/