Autozastępowanie

Adam Boduch

Pewnie myślałeś kiedyś jak to by było fajnie napisać
program, który złe wyrazy zastępował by dobrymi. Np. zastąpić
wyraz "sie" na "się". Program będzie się opierał
na dwóch plikach tekstowych, które zawierać będą słowa złe - do
zastąpienia, a w drugim pliku będą się znajdywać pliki, które zastąpią
złe wyrazy.

Wszystko będzie się opierać na module "WordFrm"
i na klasie wątkowej:

 TFind = class(TThread)
 private
  FFindText : String;
  FGoodText : String;
  FBadWord : TStrings;
  FGoodWord : TStrings;
 protected
  procedure Execute; override;
  procedure GiveAnswer; 
 public
  constructor Create; 
  destructor Destroy; override;
 end;

Podstawową konstrukcją są dwie zmienne - "FBadWord"
i "FGoodWord". Obie te zmienne są typu "TStrings",
które zawierają listę złych i dobrych plików. Lista ta ładowana
jest z plików tekstowych. W sekcji "protected" znajduje się
procedura "GiveAnswer", która wyświetla rezultat na formie,
a konkretnie na komponencie RichEdit.

Główny wątek to następujący kod:

procedure TFind.Execute;
var
 TF : TextFile;
 BadWord, GoodWord : String;
 Count : Integer; // ilosc slow, ktore znajduja sie w pliku

{ Laduje wyrazy z plikow }
 procedure LoadFile;
 begin
  if not FileExists(WORDS) or not FileExists(GOOD) then
   raise ENoFile.Create(Concat('Brak pliku: ', WORDS, ' lub: ', GOOD)) else

  AssignFile(TF, WORDS);
  Reset(TF); // otworz plik

  while not Eof(TF) do
  begin
   Readln(TF, BadWord);
   FBadWord.Add(BadWord); // wczytaj zawartosc do zmiennej
  end;
  CloseFile(TF);  // zamknij plik

  AssignFile(TF, GOOD); // otworz plik drugi
  Reset(TF);

  while not Eof(TF) do
  begin
   Readln(TF, GoodWord);
   FGoodWord.Add(GoodWord); // wczytaj zawartosc do zmiennej
  end;

  CloseFile(TF);
 end;

begin
 FreeOnTerminate := True; // zkoncz watek przy zakonczeniu procrury
 LoadFile; // wywolaj procedure
{
 tutaj nastepuje sprawdzenie wsystkich wyrazow znajdujacych sie w pliku
 tekstowym i porowanie ich z tym co znajduje sie w zawartosci RichEdir'a.
}

 Count := 0; // wyzeruj licznik...

 repeat // petelka
{
  Do zmiennych zostaje przypisana wartosc z innych zmiennych typu TStrings.
  Wyraz, ktory zostaje przypisany okreslany jest przez licznik - Count.
}
  FFindText := FBadWord.Strings[Count];
  FGoodText := FGoodWord.Strings[Count];

  (GiveAnswer); // wywolaj procedure

  Inc(Count); // zwieksz licznik o jeden

 until Count > FBadWord.Count;
end;

Jak widzisz jedna procedura - LoadFile zawarta jest w drugiej - w wątku. Procedura ta powoduje ładowanie treści pliku tekstowego do
zmiennych.

Następnie zmienna "Count" zostaje zerowana i wykonywana
zostaje pętelka mająca na celu pobranie za każdym razem wyrazu ze
zmiennej i wykonywanie procedury "GiveAnswer", która ma za
zadanie szukane słowo ( złe słowo ) zastąpić dobrym. Oto ta
procedura:

procedure TFind.GiveAnswer;
var
 SelPos : Integer;
begin
{ Procedura zastepuje wyraz do zastapienia nowym }
 with MainForm.RichEdit do
 begin
  SelPos := Pos(FFindText, Lines.Text); // znajdz szukany wyraz
  if SelPos > 0 then
  begin
   SelStart := SelPos -1;
   SelLength := Length(FFindText); 
   SelText := FGoodText; //... i zastap nowym
  end else Exit; // jezeli nic nie znajdziesz - anuluj...
 end;
end;

Ta procedura znajduje słowo w komponencie "RichEdit", a
następnie znalezione słowo zastąpnie dobrym.

Oto cały kod modułu:

(****************************************************************)
(*                               *)
(*         Word Unit fof Change Words programme     *)
(*    Copyright (c) 2001 by Service for programmers     *)
(*      Build: 14.04.2001 - Adam Boduch        *)
(*       HTTP://WWW.PROGRAMOWANIE.OF.PL         *)
(*  E - mail: [email protected]                *)
(*                               *)
(****************************************************************)

unit WordFrm;

interface

uses
 Classes, SysUtils, Graphics;

const
{
 Stale przechowuja pliki, w ktorych znajduja sie slowa - do zmiany i
 slowa, ktore nalezy zmienic.
}
 WORDS = 'Words.txt';
 GOOD = 'Good.txt';

type
 ENoFile = class(Exception); // wyjatek wystapi gdy pliku na dysku nie bedzie

 TFind = class(TThread)
 private
  FFindText : String;
  FGoodText : String;
  FBadWord : TStrings;
  FGoodWord : TStrings;
 protected
  procedure Execute; override;
  procedure GiveAnswer; 
 public
  constructor Create; 
  destructor Destroy; override;
 end;

implementation

uses MainFrm;

constructor TFind.Create;
begin
 inherited Create(FALSE);
  FBadWord := TStringList.Create; // utworz zmienne
  FGoodWord := TStringList.Create;
end;

destructor TFind.Destroy;
begin
 FBadWord.Free;
 FGoodWord.Free; // zwolnij zmienne

 inherited;
end;

procedure TFind.Execute;
var
 TF : TextFile;
 BadWord, GoodWord : String;
 Count : Integer; // ilosc slow, ktore znajduja sie w pliku

{ Laduje wyrazy z plikow }
 procedure LoadFile;
 begin
  if not FileExists(WORDS) or not FileExists(GOOD) then
   raise ENoFile.Create(Concat('Brak pliku: ', WORDS, ' lub: ', GOOD)) else

  AssignFile(TF, WORDS);
  Reset(TF); // otworz plik

  while not Eof(TF) do
  begin
   Readln(TF, BadWord);
   FBadWord.Add(BadWord); // wczytaj zawartosc do zmiennej
  end;
  AssignFile(TF, GOOD); // otworz plik drugi
  Reset(TF);

  while not Eof(TF) do
  begin
   Readln(TF, GoodWord);
   FGoodWord.Add(GoodWord); // wczytaj zawartosc do zmiennej
  end;

  CloseFile(TF);
 end;

begin
 FreeOnTerminate := True; // zkoncz watek przy zakonczeniu procrury
 LoadFile; // wywolaj procedure
{
 tutaj nastepuje sprawdzenie wsystkich wyrazow znajdujacych sie w pliku
 tekstowym i porowanie ich z tym co znajduje sie w zawartosci RichEdir'a.
}

 Count := 0; // wyzeruj licznik...

 repeat // petelka
{
  Do zmiennych zostaje przypisana wartosc z innych zmiennych typu TStrings.
  Wyraz, ktory zostaje przypisany okreslany jest przez licznik - Count.
}
  FFindText := FBadWord.Strings[Count];
  FGoodText := FGoodWord.Strings[Count];

  (GiveAnswer); // wywolaj procedure

  Inc(Count); // zwieksz licznik o jeden

 until Count > FBadWord.Count;
end;


procedure TFind.GiveAnswer;
var
 SelPos : Integer;
begin
{ Procedura zastepuje wyraz do zastapienia nowym }
 with MainForm.RichEdit do
 begin
  SelPos := Pos(FFindText, Lines.Text); // znajdz szukany wyraz
  if SelPos > 0 then
  begin
   SelStart := SelPos -1;
   SelLength := Length(FFindText); // zaznacz go...
   SelText := FGoodText; //... i zastap nowym
  end else Exit; // jezeli nic nie znajdziesz - anuluj...
 end;
end;

end.

0 komentarzy