Jak pobrac wszystkie odpalone procesy, wraz z nazwą użytkownika i domeny

lofix

Jest to przykład programu (aplikacja konsolowa)

program EnumAppOwners;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils, Windows, PSAPI;
 
function SIDType(peUse: SID_NAME_USE): String;
begin
 Case peUse of
  SidTypeUser: Result := 'Uzytkownik';
  SidTypeGroup: Result := 'Grupa';
  SidTypeDomain: Result := 'Domena';
  SidTypeAlias: Result := 'Alias';
  SidTypeWellKnownGroup: Result := 'Znana grupa';
  SidTypeDeletedAccount: Result := 'Skasowane konto';
  SidTypeInvalid: Result := 'Niepoprawne';
  SidTypeUnknown: Result := 'Nieznane';
 else
  Result := 'Oops';
 end;
end;
 
function EnumerateWindows(hWnd: HWND; lParam: LPARAM): BOOL; stdcall;
var hAccessToken: THandle;
  hThread: THandle;
  ProcessID: DWord;
  hProcess: THandle;
  ModName: array[0..MAX_PATH] of char;
  UserToken: PSIDAndAttributes;
  InfoBufferSize: DWORD;
  dwInfoBufferSize: DWORD;
  vName, vDomain: PChar;
  cbName, cbDomain: DWORD;
  peUse: SID_NAME_USE;
begin
 Result := True;
 hThread := GetWindowThreadProcessId(hWnd, @ProcessID);
 hProcess := OpenProcess(PROCESS_QUERY_INFORMATION or PROCESS_VM_READ, False, ProcessID);
 if (GetModuleFileNameEx(hProcess, 0, ModName, SizeOf(ModName))  0) then Write(ModName, ' - ');
 if OpenProcessToken(hProcess, TOKEN_QUERY, hAccessToken) then
  begin
   UserToken := nil;
   GetTokenInformation(hAccessToken, TokenUser, UserToken, 0, InfoBufferSize);
   GetMem(UserToken, InfoBufferSize);
   if GetTokenInformation(hAccessToken, TokenUser, UserToken, InfoBufferSize, dwInfoBufferSize) then
    begin
     cbName := 0;
     cbDomain := 0;
     vName := nil;
     vDomain := nil;
     LookupAccountSid(nil, UserToken.Sid, vName, cbName, vDomain, cbDomain, peUse);
     if (GetLastError = ERROR_INSUFFICIENT_BUFFER) then
      begin
       GetMem(vName, cbName);
       GetMem(vDomain, cbDomain);
       if LookupAccountSid(nil, UserToken.Sid, vName, cbName, vDomain, cbDomain, peUse) then
        begin
         WriteLn('Uzytkownik: ', vName, ', Domena: ', vDomain, ', Typ: ', SidType(peUse));
        end
         else
        begin
         WriteLn(SysErrorMessage(GetLastError));
        end;
      end
     else
      begin
       WriteLn(SysErrorMessage(GetLastError));
      end;
    end
   else
    begin
     WriteLn(SysErrorMessage(GetLastError));
    end;
   FreeMem(UserToken);
   CloseHandle(hAccessToken);
  end
 else
  begin
   WriteLn(SysErrorMessage(GetLastError));
  end;
 CloseHandle(hProcess);
 WriteLn;
end;
 
begin
 EnumWindows(@EnumerateWindows, 0);
 ReadLn;
end.

2 komentarzy

Niestety to działa tylko dla 1 użytkownia w przypdku innych procesów innych użytkowników to nic nie wyświtla (testowane na terminal serwerze)

Hmm... Może mi ktoś wyjaśnić, dlaczego w

EnumWindows(@EnumerateWindows, 0);

zgłasza mi błąd, że potrzebna jest zmienna (Variable required)? Nawet jeśli zadeklaruję zmienną i przypiszę jej wartość 0, a następnie wywołam tą funkcję, to dostaję ten sam błąd...