Jaka jest procedura do podświetlania URL

CooBek

Wiele razy to już było poruszane, więc postanowiłem to tu wrzucić:

Do sekcji uses dodajemy 2 nowe moduły: RichEdit oraz ShellAPI.

 1. Deklarujemy w sekcji protected procedurke WndProc:

  type 
  TForm1 = class(TForm) 
  protected 
  procedure WndProc(var Message: TMessage); override; 
  end; 

  2.W OnCreate formy wrzucamy taki oto kod:

  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
  var 
  mask: Word; 
  begin 
  mask := SendMessage(Handle, EM_GETEVENTMASK, 0, 0); 
  SendMessage(RichEdit1.Handle, EM_SETEVENTMASK, 0, mask or ENM_LINK); 
  SendMessage(RichEdit1.Handle, EM_AUTOURLDETECT, Integer(True), 0); 
  end; 
 2. No i oczywiście na koniec piszemy procedurę WndProc:

  procedure TForm1.WndProc(var Message: TMessage); 
  var 
  p: TENLink; 
  strURL: string; 
  begin 
  if (Message.Msg = WM_NOTIFY) then 
  begin 
  if (PNMHDR(Message.lParam).code = EN_LINK) then 
  begin 
   p := TENLink(Pointer(TWMNotify(Message).NMHdr)^); 
   if (p.Msg = WM_LBUTTONDOWN) then 
   begin 
    SendMessage(RichEdit1.Handle, EM_EXSETSEL, 0, Longint(@(p.chrg))); 
    strURL := RichEdit1.SelText; 
    ShellExecute(Handle, 'open', PChar(strURL), 0, 0, SW_SHOWNORMAL); 
   end 
  end 
  end; 
  
  inherited; 
  end;

4 komentarzy

lajcik :-) przyda sie

Nie zawsze działa to poprawnie :(
Czasem podświetla nie to co ma.

no cóż, innego sposobu nie znam...

A jak wstawić grafikę do pola RichEdit??