W jaki sposób sprawdzić, jaką literą oznaczony jest napęd CD-ROM

Adam Boduch

Poniższa funkcja zwraca zmienną tekstową z literą dysku, np: H:

Function GetCDROM: String;
Var
 I : Integer;
 Drive : String;
 DTYpe : Integer;
Begin
 for I := Ord('A') to Ord('Z') do
 begin
  Drive := Chr(i) + ':';
  DType := GetDriveType(PCHar(Drive));
  if (DType = DRIVE_CDROM) Then
  Begin
   Result := Drive;
   Break;
  End;
 End;
End;

0 komentarzy