W jaki sposób sprawdzić, jaką literą oznaczony jest napęd CD-ROM

Adam Boduch

Poniższa funkcja zwraca zmienną tekstową z literą dysku, np: H:

Function GetCDROM: String;
Var
  I : Integer;
  Drive : String;
  DTYpe : Integer;
Begin
  for I := Ord('A') to Ord('Z') do
  begin
    Drive := Chr(i) + ':';
    DType := GetDriveType(PCHar(Drive));
    if (DType = DRIVE_CDROM) Then
    Begin
      Result := Drive;
      Break;
    End;
  End;
End;

0 komentarzy