Delphi » FAQ » Sieć » Poczta

Jak dodac nowy kontakt w książce adresowej Outlooka

tomaszos
{$IFDEF SYN_COMPILER_6} 
uses 
 ComObj, Outlook2000; 
{$ELSE} 
uses 
 ComObj, Outlook8; 
{$ENDIF} 

procedure NewContactItem; //procedura dodania
var 
 OutlApp: OutlookApplication; 
 OutlNamespace: Namespace; 
 ContactFolder: MAPIFolder; 
 Contact: ContactItem; 
begin 
 OutlApp := CoOutlookApplication.Create; 
 OutlNamespace := OutlApp.GetNameSpace('MAPI'); 
 ContactFolder := OutlNamespace.GetDefaultFolder(olFolderContacts); 
 Contact := OutlApp.createitem(olContactItem) as ContactItem; 
 Contact.LastName := 'User'; 
 Contact.FirstName := 'Jack'; 
 Contact.HomeAddressStreet := 'Street'; 
 Contact.HomeAddressCountry := 'Germany'; 
 Contact.HomeAddressPostalCode := '12345'; 
 Contact.HomeAddressCity := 'City'; 
 Contact.HomeTelephoneNumber := '+49(0)1239/23903'; 
 Contact.HomeFaxNumber := '+49(0)1239/23904'; 
 Contact.Email1Address := '[email protected]'; 
 Contact.Save; 
 OutlApp := nil; 
end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
 // procedura wykorzystania
 NewContactItem; 
end; 

Uwaga! To dziala pod Delphi 5/6 i Outlook'a 2000/98. Uwaga! Kod nie był testowany.
Kod pochodzi ze strony www.swissdelphicenter.ch.

0 komentarzy