Jak pobrać status i opis jakiegoś numeru GG

Adamo
Opisana poniżej metoda jest już nieaktualna. Jeśli możesz, zaktualizuj ją.
Piszę tą wskazówkę ponieważ się trochę napisałem na forum (http://4programmers.net/Forum/viewtopic.php?id=57108) i nie chcę żeby to się zmarnowało :P ten kod poniżej pobiera te informacje ze strony http://gg.siedziba.pl/
{ Kod do odczytywania statusu i opisu użytkownika GG by Adamo }

uses 
 UrlMon;

function Heks(C: Char): Byte; // Funkcja zamiany cyfry Hex (0-f) na normalną liczbę (0-15)
begin
 Case Ord(UpCase(c)) of
  48..57: Result := Ord(UpCase(C)) - 48; // cyfry (0-9)
  65..70: Result := Ord(UpCase(C)) - 55; // litery (A-F)
 else
  Result := 0; // jeśli jest to inny znak to przypisz 0
 end;
end;

function HexToInt(Hex: String): Integer; // Funkcja zamiany liczby Hexadecymalnej na decymalną napisana na szybko przez Adamo
var I, wsp: Byte;
begin
 for I := Length(Hex) - 1 downto 1 do
  begin
   Inc(wsp);
   Inc(Result, Heks(Hex[I]) *wsp*16);
  end;

 Inc(Result, Heks(Hex[Length(Hex)]));
end;

function Decode(Text : String): String;
var S : String; 
  I : Byte;
begin
 for I := 0 to (Length(Text) - 1) div 6 do
  begin
   S := Copy(Text, I*6 + 1,6);
   S := Copy(S, 5, 2);
   S := Chr(HexToInt(S));
  Result := Result + Ch;
 end;
end;

procedure StatusGG(Number: Integer; var Status: Integer; var Description: String);
var TxFile : TextFile; 
  Linia : String;
begin
 if URLDownloadToFile(nil, PChar('http://gg.siedziba.pl/status.php?uid=' + IntToStr(Number) + '&js=2'), 'C:\stat.dat', 0, nil) <> 0 then
  begin
   Status := 1;
   Description := 'Brak opisu';
   Exit;
  end;

 AssignFile(TxFile, 'C:\stat.dat');
 Reset(TxFile);
 ReadLn(TxFile, Linia);

 Linia := Copy(Linia, Pos('=', Linia) + 1,1);
 if not TryStrToInt(Linia, Status) then Status := 1;

 ReadLn(TXFile, Linia);
 Linia := Copy(Linia, Pos('"',linia) + 1, Length(Linia));
 Linia := Copy(Linia, 1, Pos('"', Linia) -1);

 if Length(Linia) < 6 then 
  Description := 'Brak opisu' 
 else
  Description := Decode(Linia);

 CloseFile(TxFile);
 DeleteFile('C:\stat.dat');
end;

i przykład użycia:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var Description: String; Status: Integer;
begin
 statusGG('5555698', Status, Description);
 Case Status of
  2: Label1.Caption := '5555698 jest teraz dostępny';
  3: Label1.Caption := '5555698 zaraz wraca';
 else
  Label1.Caption := '555698 jest niedostępny';
 end;
 Label2.Caption := Description;
end;

Aby pobrać sam status osoby w przypadku gdy powyższy przykład nie działa można pobrać status ze strony http://gadu-gadu.pl

uses 
 UrlMon;

var Number, Status : Integer;
  TxFile : TextFile;
  Temp : String;

begin
 Number := 5555698;

 if URLDownloadToFile(nil, PChar('http://www.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id=' + IntToStr(Number) + '&styl=2') ,'c:\stat.dat', 0, nil) <> 0 then Status := 1 
  else
 begin
  AssignFile(TxFile, 'C:\stat.dat');
  Reset(TxFile);
  ReadLn(TxFile, Temp);
  if not TryStrToInt(Temp, Status) then Status := 1;
  CloseFile(plik);
  DeleteFile('c:\stat.dat');
 end;

 Case Status of
  2: Label1.Caption := IntToStr(Number) + ' jest teraz dostępny';
  3: Label1.Caption := IntToStr(Number) + ' zaraz wraca';
 else
  Label1.Caption := IntToStr(Number) + ' jest niedostępny';
 end;
end;

można otworzyć okienko rozmowy gg jeżeli ktoś ma je zainstalowane w następujący sposób:

uses
 Registry;

procedure OtworzOkienko(Number: String);
var
 Version, Path : String; 
 Registry   : TRegistry;
 Ver      : Integer;
 Luzno     : Boolean;
begin
 Registry := TRegistry.Create;

 Registry.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
 Registry.OpenKey('Software\Gadu-Gadu\Setup', False);
 Path := Registry.ReadString('InstallPath') + '\gg.exe';
 Registry.CloseKey;

 Registry.OpenKey('Software\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu', False);
 Version := Registry.ReadString('Version');
 Luzno := False;
 if Version = '' then
  begin
   Version := '5.0';
   luzno := True;
  end;
 Registry.CloseKey;

 Registry.Free;

 if not TryStrToInt(Version[1], Ver) then 
  begin
  Ver := 5;
  Luzno:=true;
 end;

 if not FileExists(Path) then
  begin 
   Path := 'C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe';
   ShowMessage('Nie można znaleźć zainstalowanego gg. Otwórz okienko rozmowy ręcznie');
  end
 else if Ver < 5 then 
  ShowMessage('Masz zainstalowaną za starą wersję gg. Otwórz okienko rozmowy ręcznie');
 else
  WinExec(PChar(Path + ' /ggurl:"' + Number + '"'), SW_Normal);

 if Luzno then
  ShowMessage('Mimo twojej wersji gg, nastąpiła próba uruchomienia okienka, jeśli okienko się nie uruchomi to uruchom je ręcznie');
end;

i przykład uruchomienia okienka:

OtworzOkienko('5555698');

Jeśli chcesz być widoczny również wtedy, gdy masz ustawione "Tylko dla znajomych", dodaj użytkownika o numerze 3908302 do swojej listy kontaktów.

w dziale Kody źródłowe dodałem gotowy programik

8 komentarzy

Dla mnie działający kod to:
[code]
var
x: string;
begin
X := idHTTP1.Get('http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id=' + lgg.Caption + '_GG&styl=2');
if pos('1', X) > 0 then TBXLabel2.Caption := 'status 1';
if pos('2', X) > 0 then TBXLabel2.Caption := 'status 2';
if pos('3', X) > 0 then TBXLabel2.Caption := 'status 3';
end;
[/code]

Dobrym sposobem na sprawdzenie statusu użytkownika GG jest oto taki kod (oprócz tego co już o tym powiedziano "Jak pobrać status i opis jakiegoś numeru GG"):

var
X: byte;
numer: string;
begin
X := StrToInt(idHTTP1.Get('http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id=xxxxxx_GG&styl=2'));
case X of
1:Label1.Caption:=IntToStr(xxxxxx)+' niedostępny';
2:Label1.Caption:=IntToStr(xxxxxx)+' jest teraz dostępny';
3:Label1.Caption:=IntToStr(xxxxxx)+' zaraz wraca';
end;

gdzie xxxxxx - Twój nr GG

Kod ten wymaga komponentu z zakładki Indy Clients - TidHTTP

http://gg.siedziba.pl/status.php?uid=numer&xml=1 co da nam informacje zapisane w xmlu, ktorego o wiele latwiej sparsowac, poza tym te pliki .... :(

Gdybym uznał, że ten FAQ się powtarza, to bym go skasował. Link podałem w celach informacyjnych.

Ale przyznam że o http://gg.siedziba.pl/ dowiedziałem się właśnie z tego faqu co podał Marooned

No, Marooned, ale nie powiesz chyba, że to jest powtarzający się FAQ? Przecież to dwie różne rzeczy. Ten dotyczy sprawdzenia statusu i opisu z poziomu Delphi, tamten zamieszczenia takiej informacji na swojej stronie internetowej. Oczywiście można wykorzystać tamten skrypcik w Delphi, ale to jest BARDZO okrężna droga...

no fakt z tymi plikami ale pisałem to na szybko byle żeby było :) można zastąpić oczywiście URLDownloadToFile, AssignFile, Reset, CloseFile komponentem IdHTTP i dać temp:=IdHTTP1.Get('to co jest w URLDownloadToFile);
będzie to szybsze i nie zapisze nic na dysku i nie potrzebuje dodania unitu URLMon do uses za to dopisuje unity Indy które zajmują jeszcze więcej :)

a te dane w xmlu w/g mnie ma taką samą trudność sprarsowania tyle że jest może bardziej czytelna