Jak pobrać status i opis jakiegoś numeru GG

Adamo
Opisana poniżej metoda jest już nieaktualna. Jeśli możesz, zaktualizuj ją.

Piszę tą wskazówkę ponieważ się trochę napisałem na forum (http://4programmers.net/Forum/viewtopic.php?id=57108) i nie chcę żeby to się zmarnowało :P
ten kod poniżej pobiera te informacje ze strony http://gg.siedziba.pl/

{ Kod do odczytywania statusu i opisu użytkownika GG by Adamo }

uses 
 UrlMon;

function Heks(C: Char): Byte; // Funkcja zamiany cyfry Hex (0-f) na normalną liczbę (0-15)
begin
 Case Ord(UpCase(c)) of
  48..57: Result := Ord(UpCase(C)) - 48; // cyfry (0-9)
  65..70: Result := Ord(UpCase(C)) - 55; // litery (A-F)
 else
  Result := 0; // jeśli jest to inny znak to przypisz 0
 end;
end;

function HexToInt(Hex: String): Integer; // Funkcja zamiany liczby Hexadecymalnej na decymalną napisana na szybko przez Adamo
var I, wsp: Byte;
begin
 for I := Length(Hex) - 1 downto 1 do
  begin
   Inc(wsp);
   Inc(Result, Heks(Hex[I]) *wsp*16);
  end;

 Inc(Result, Heks(Hex[Length(Hex)]));
end;

function Decode(Text : String): String;
var S : String; 
  I : Byte;
begin
 for I := 0 to (Length(Text) - 1) div 6 do
  begin
   S := Copy(Text, I*6 + 1,6);
   S := Copy(S, 5, 2);
   S := Chr(HexToInt(S));
  Result := Result + Ch;
 end;
end;

procedure StatusGG(Number: Integer; var Status: Integer; var Description: String);
var TxFile : TextFile; 
  Linia : String;
begin
 if URLDownloadToFile(nil, PChar('http://gg.siedziba.pl/status.php?uid=' + IntToStr(Number) + '&js=2'), 'C:\stat.dat', 0, nil) <> 0 then
  begin
   Status := 1;
   Description := 'Brak opisu';
   Exit;
  end;

 AssignFile(TxFile, 'C:\stat.dat');
 Reset(TxFile);
 ReadLn(TxFile, Linia);

 Linia := Copy(Linia, Pos('=', Linia) + 1,1);
 if not TryStrToInt(Linia, Status) then Status := 1;

 ReadLn(TXFile, Linia);
 Linia := Copy(Linia, Pos('"',linia) + 1, Length(Linia));
 Linia := Copy(Linia, 1, Pos('"', Linia) -1);

 if Length(Linia) < 6 then 
  Description := 'Brak opisu' 
 else
  Description := Decode(Linia);

 CloseFile(TxFile);
 DeleteFile('C:\stat.dat');
end;

i przykład użycia:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var Description: String; Status: Integer;
begin
 statusGG('5555698', Status, Description);
 Case Status of
  2: Label1.Caption := '5555698 jest teraz dostępny';
  3: Label1.Caption := '5555698 zaraz wraca';
 else
  Label1.Caption := '555698 jest niedostępny';
 end;
 Label2.Caption := Description;
end;

Aby pobrać sam status osoby w przypadku gdy powyższy przykład nie działa można pobrać status ze strony http://gadu-gadu.pl

uses 
 UrlMon;

var Number, Status : Integer;
  TxFile : TextFile;
  Temp : String;

begin
 Number := 5555698;

 if URLDownloadToFile(nil, PChar('http://www.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id=' + IntToStr(Number) + '&styl=2') ,'c:\stat.dat', 0, nil) <> 0 then Status := 1 
  else
 begin
  AssignFile(TxFile, 'C:\stat.dat');
  Reset(TxFile);
  ReadLn(TxFile, Temp);
  if not TryStrToInt(Temp, Status) then Status := 1;
  CloseFile(plik);
  DeleteFile('c:\stat.dat');
 end;

 Case Status of
  2: Label1.Caption := IntToStr(Number) + ' jest teraz dostępny';
  3: Label1.Caption := IntToStr(Number) + ' zaraz wraca';
 else
  Label1.Caption := IntToStr(Number) + ' jest niedostępny';
 end;
end;

można otworzyć okienko rozmowy gg jeżeli ktoś ma je zainstalowane w następujący sposób:

uses
 Registry;

procedure OtworzOkienko(Number: String);
var
 Version, Path : String; 
 Registry   : TRegistry;
 Ver      : Integer;
 Luzno     : Boolean;
begin
 Registry := TRegistry.Create;

 Registry.RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
 Registry.OpenKey('Software\Gadu-Gadu\Setup', False);
 Path := Registry.ReadString('InstallPath') + '\gg.exe';
 Registry.CloseKey;

 Registry.OpenKey('Software\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu', False);
 Version := Registry.ReadString('Version');
 Luzno := False;
 if Version = '' then
  begin
   Version := '5.0';
   luzno := True;
  end;
 Registry.CloseKey;

 Registry.Free;

 if not TryStrToInt(Version[1], Ver) then 
  begin
  Ver := 5;
  Luzno:=true;
 end;

 if not FileExists(Path) then
  begin 
   Path := 'C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe';
   ShowMessage('Nie można znaleźć zainstalowanego gg. Otwórz okienko rozmowy ręcznie');
  end
 else if Ver < 5 then 
  ShowMessage('Masz zainstalowaną za starą wersję gg. Otwórz okienko rozmowy ręcznie');
 else
  WinExec(PChar(Path + ' /ggurl:"' + Number + '"'), SW_Normal);

 if Luzno then
  ShowMessage('Mimo twojej wersji gg, nastąpiła próba uruchomienia okienka, jeśli okienko się nie uruchomi to uruchom je ręcznie');
end;

i przykład uruchomienia okienka:

OtworzOkienko('5555698');

Jeśli chcesz być widoczny również wtedy, gdy masz ustawione "Tylko dla znajomych", dodaj użytkownika o numerze 3908302 do swojej listy kontaktów.

w dziale Kody źródłowe dodałem gotowy programik

8 komentarzy

no fakt z tymi plikami ale pisałem to na szybko byle żeby było :) można zastąpić oczywiście URLDownloadToFile, AssignFile, Reset, CloseFile komponentem IdHTTP i dać temp:=IdHTTP1.Get('to co jest w URLDownloadToFile);
będzie to szybsze i nie zapisze nic na dysku i nie potrzebuje dodania unitu URLMon do uses za to dopisuje unity Indy które zajmują jeszcze więcej :)

a te dane w xmlu w/g mnie ma taką samą trudność sprarsowania tyle że jest może bardziej czytelna

No, Marooned, ale nie powiesz chyba, że to jest powtarzający się FAQ? Przecież to dwie różne rzeczy. Ten dotyczy sprawdzenia statusu i opisu z poziomu Delphi, tamten zamieszczenia takiej informacji na swojej stronie internetowej. Oczywiście można wykorzystać tamten skrypcik w Delphi, ale to jest BARDZO okrężna droga...

Ale przyznam że o http://gg.siedziba.pl/ dowiedziałem się właśnie z tego faqu co podał Marooned

Gdybym uznał, że ten FAQ się powtarza, to bym go skasował. Link podałem w celach informacyjnych.

http://gg.siedziba.pl/status.php?uid=numer&xml=1 co da nam informacje zapisane w xmlu, ktorego o wiele latwiej sparsowac, poza tym te pliki .... :(

Dobrym sposobem na sprawdzenie statusu użytkownika GG jest oto taki kod (oprócz tego co już o tym powiedziano "Jak pobrać status i opis jakiegoś numeru GG"):

var
X: byte;
numer: string;
begin
X := StrToInt(idHTTP1.Get('http://status.gadu-gadu.pl/us[...].asp?id=xxxxxx_GG&styl=2'));
case X of
1:Label1.Caption:=IntToStr(xxxxxx)+' niedostępny';
2:Label1.Caption:=IntToStr(xxxxxx)+' jest teraz dostępny';
3:Label1.Caption:=IntToStr(xxxxxx)+' zaraz wraca';
end;

gdzie xxxxxx - Twój nr GG

Kod ten wymaga komponentu z zakładki Indy Clients - TidHTTP

Dla mnie działający kod to:
[code]
var
x: string;
begin
X := idHTTP1.Get('http://status.gadu-gadu.pl/users/status.asp?id=' + lgg.Caption + '_GG&styl=2');
if pos('1', X) > 0 then TBXLabel2.Caption := 'status 1';
if pos('2', X) > 0 then TBXLabel2.Caption := 'status 2';
if pos('3', X) > 0 then TBXLabel2.Caption := 'status 3';
end;
[/code]