Delphi » FAQ » Pliki

Jak wyświetlić okno przeglądania folderów

Dryobates
uses 
 ShlObj;
var
 Info: TBrowseInfo;
 Buf: array [0..MAX_PATH] of Char;
 ResultID: PItemIDList; 
 ResultDir: array [0..MAX_PATH] of Char; 
begin
 with Info do
 begin
  hwndOwner := Handle;
  pidlRoot := nil;
  pszDisplayName := @Buf;
  lpszTitle := 'Tytul';
  ulFlags := BIF_RETURNONLYFSDIRS;
  lpfn := nil;
  lParam := 0;
  iImage := 0;
 end;
 ResultID := SHBrowseForFolder(Info); 
 SHGetPathFromIDList(ResultID, ResultDir); 
 ShowMessage('Wybrano folder: '+string(ResultDir)); 
end;

Dzięki pq

3 komentarzy

Jesta też funkcja SelectDirectory(...) w module FileCtrl...

Moim zdaniem żeby było super należy dodać do var
ResultID : PItemIDList;
ResultDir: array [0..MAX_PATH] of Char;

i potem:
ResultID:=SHBrowseForFolder(Info);
SHGetPathFromIDList(ResultID, ResultDir);
ShowMessage:=('Wybrano folder: '+string(ResultDir));

wtedy wynikiem będzie pełna ścieżka do katalogu

Fajnie. Dzięki, długo tego szukałem.