Delphi » FAQ » Pliki

Jak skopiować plik do końca

warlock

Jak skopiować plik do końca?
Potrzeba nam do tego plik ,który nie skopiował się do końca :).

<font size="5">Delphi 7</span>
Żeby to było w miarę możliwe i wygodne napisałem klasę pochodną od TFileStream ,która uzupełnia ją o jedną funkcję - CopyRest.

{-=================-}
{| [email protected] |}
{-=================-}
unit CopyRest;

interface

uses
 Classes;

type
 TCRFileStream = class(TFileStream)
 public
  function CopyRest(Source: TStream): Int64;
 end;

implementation

function TCRFileStream.CopyRest(Source: TStream): Int64; //funkcja zwraca wartość przedstawiającą ilość zapisanych bajtów
const
 MaxBufSize = $F000; // Maksymalny rozmiar buforu. Dla przejżystości napiszę ,że w systemie dziesiętnym jest równy 61440
var
 BufSize, N: Integer;
 Buffer: PChar;
 Pos: Int64;
begin
 Pos := source.Size - Size;
 Source.Seek(Pos*-1,soFromEnd);
 Seek(0,soFromEnd);
 Result := Pos;
 if Pos > MaxBufSize then BufSize := MaxBufSize else BufSize := Pos;
 GetMem(Buffer, BufSize);
 try
  while Pos <> 0 do
  begin
   if Pos > BufSize then N := BufSize else N := Pos; 
   Source.ReadBuffer(Buffer^, N);
   WriteBuffer(Buffer^, N);
   Dec(Pos,N);
  end;
 finally
  FreeMem(Buffer, BufSize);
 end;
end;

end.

A teraz mały przykład:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 Read, Write : TCRFileStream;
 plik1, plik2 : TFileName;
begin
 plik1 := 'C:\1.txt';    //zkąd
 plik2 := 'C:\folder\1.txt'; //dokąd
 try
  Read := TCRFileStream.Create(plik1,fmOpenRead or fmShareDenyNone);
  if FileExists(plik2) then // jeszcze lepiej by było sprawdzić po bitach w pliku, ale to już pozostawiam wam!
  begin
   try
    Write := TCRFileStream.Create(plik2,fmOpenWrite);
    Write.CopyRest(Read);
   finally
    Write.Free;
   end;
  end
  else
  begin
   try
    Write := TCRFileStream.Create(plik2,fmCreate);
    Write.CopyFrom(Read,0);
   finally
    Write.Free;
   end;
  end;
 finally
  Read.Free;
 end;
end;

Oczywiście ten przykład w pełni nie wykorzystuje wszystkich możliwości :).

Aby przykład działał poprawnie ,plik CopyRest.pas należy umieścić w katalogu z kodem programu oraz w deklaracjach uses dodać CopyRest.

<font size="5">Delphi 8 .NET</span>
W Delphi 8 .NET niepotrzebne jest stworzenie jakiejkolwiek klasy.

unit WinForm1;

interface

uses
 System.Drawing, System.Collections, System.ComponentModel,
 System.Windows.Forms, System.Data, System.Configuration, System.Resources, System.IO, System.Threading;

type
 TWinForm1 = class(System.Windows.Forms.Form)
 {$REGION 'Designer Managed Code'}
 strict private
  {....}
 {$ENDREGION}
 strict protected
  /// <summary>
  /// Clean up any resources being used.
  /// </summary>
  procedure Dispose(Disposing: Boolean); override;
 private
  { Private Declarations }
 public
  CopyFrom, CopyTo : string;
  t : Thread;
  constructor Create;
  procedure Kopiuj;
 end;

 [assembly: RuntimeRequiredAttribute(TypeOf(TWinForm1))]

implementation
{...}

procedure TWinForm1.Kopiuj;
var
 i : integer;
 FsFrom, FsTo : FileStream;
 BrFrom : BinaryReader;
 BrTo : BinaryWriter;
 BufferL : Integer;
begin
 Button2.Enabled := false;
 BufferL := 6144;
 FsFrom := FileStream.Create(CopyFrom, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read);
 FsTo := FileStream.Create(CopyTo,FileMode.Append);
 FsFrom.Position := FsTo.Length;
 ProgressBar1.Maximum := FsFrom.Length;
 ProgressBar1.Value := FsTo.Length;
 BrFrom := BinaryReader.Create(FsFrom);
 BrTo := BinaryWriter.Create(FsTo);
 while FsFrom.Length <> FsTo.Position do
 begin
  if (FsFrom.Length - FsFrom.Position) < BufferL then
   BufferL := FsFrom.Length - FsFrom.Position;
  BrTo.Write(BrFrom.ReadBytes(BufferL));
  ProgressBar1.Value := ProgressBar1.Value + BufferL;
 end;
 Button2.Enabled := true;
end;

procedure TWinForm1.TWinForm1_Closed(sender: System.Object; e: System.EventArgs);
begin
 if t <> nil then
  t.Abort;
end;

procedure TWinForm1.Button2_Click(sender: System.Object; e: System.EventArgs);
begin
 if (OpenFileDialog1.ShowDialog = System.Windows.Forms.DialogResult.OK) then
  CopyFrom := OpenFileDialog1.FileName;
 if (SaveFileDialog1.ShowDialog = System.Windows.Forms.DialogResult.OK) then
  CopyTo := SaveFileDialog1.FileName;
 t := Thread.Create(Kopiuj);
 t.Start;
end;

Pozdrawiam!

6 komentarzy

;) fajnie jakby to jeszcze działało tak jak to opisuje autor ;) :)

To może ocena co!?
Program z wykorzystaniem tego kodu i z kodem źródłowym znajduje się na:
http://members.lycos.co.uk/totalclone/

To w takim razie przyda się, nawet bardzo :)

Z tym "do końca" chodzi Ci o to, że np. plik nie został skopiowany z powodu błędów odczytu z miejsca źródłowego etc. czy masz może inne pojęcie "końców"? :) Wiem, że jestem CKM :)

Tak jak piszesz! Przerwane kopiowanie - reset kompa itp.