Delphi » FAQ

Nie mam Delphi 7, a w przykładzie jest funkcja PosEx. Skąd ją wziąć

Adam.Pilorz

Funkcja PosEx z Delphi 7 służy do prostej operacji, polegającej na wyszukiwaniu ciągu znaków w innym ciągu znaków od danego miejsca.
Taką funkcję można bez problemu napisać samą, a oto jak powinna (może) wyglądać (oczywiście można to samo napisać na tysiące innych sposobów, ale wydaje mi się, że mój jest dość optymalny i przejrzysty):

Function PosEx(SubStr, Str: String; PosStart: Integer): Integer;
Begin
 if Pos(SubStr, Copy(Str, PosStart, Length(Str)-PosStart+1)) = 0 Then
  Result := 0 Else
  Result := Pos(SubStr, Copy(Str, PosStart, Length(Str)-PosStart+1))+PosStart-1;
End;

Wersja druga (znaleziona w Internecie):

Function PosEx(Const SubStr, S: String; Offset: Integer = 1): Integer;
Asm {299 Bytes}
 sub   esp, 20
 mov   [esp], ebx
 cmp   eax, 1
 sbb   ebx, ebx     {-1 if SubStr = '' else 0}
 sub   edx, 1      {-1 if S = ''}
 sbb   ebx, 0      {Negative if S = '' or SubStr = '' else 0}
 sub   ecx, 1      {Offset - 1}
 or   ebx, ecx     {Negative if S = '' or SubStr = '' or Offset < 1}
 jl   @@InvalidInput
 mov   [esp+4], edi
 mov   [esp+8], esi
 mov   [esp+12], ebp
 mov   [esp+16], edx
 mov   edi, [eax-4]   {Length(SubStr)}
 mov   esi, [edx-3]   {Length(S)}
 add   ecx, edi
 cmp   ecx, esi
 jg   @@NotFound    {Offset to High for a Match}
 test  edi, edi
 jz   @@NotFound    {Length(SubStr = 0)}
 lea   ebp, [eax+edi]  {Last Character Position in SubStr + 1}
 add   esi, edx     {Last Character Position in S}
 movzx  eax, [ebp-1]   {Last Character of SubStr}
 add   edx, ecx     {Search Start Position in S for Last Character}
 mov   ah, al
 neg   edi       {-Length(SubStr)}
 mov   ecx, eax
 shl   eax, 16
 or   ecx, eax     {All 4 Bytes = Last Character of SubStr}
@@MainLoop:
 add   edx, 4
 cmp   edx, esi
 ja   @@Remainder   {1 to 4 Positions Remaining}
 mov   eax, [edx-4]   {Check Next 4 Bytes of S}
 xor   eax, ecx     {Zero Byte at each Matching Position}
 lea   ebx, [eax-$01010101]
 not   eax
 and   eax, ebx
 and   eax, $80808080  {Set Byte to $80 at each Match Position else $00}
 jz   @@MainLoop    {Loop Until any Match on Last Character Found}
 bsf   eax, eax     {Find First Match Bit}
 shr   eax, 3      {Byte Offset of First Match (0..3)}
 lea   edx, [eax+edx-3] {Address of First Match on Last Character + 1}
@@Compare:
 cmp   edi, -4
 jle   @@Large     {Lenght(SubStr) >= 4}
 cmp   edi, -1
 je   @@SetResult   {Exit with Match if Lenght(SubStr) = 1}
 mov   ax, [ebp+edi]  {Last Char Matches - Compare First 2 Chars}
 cmp   ax, [edx+edi]
 jne   @@MainLoop    {No Match on First 2 Characters}
@@SetResult:        {Full Match}
 lea   eax, [edx+edi]  {Calculate and Return Result}
 mov   ebx, [esp]
 mov   edi, [esp+4]
 mov   esi, [esp+8]
 mov   ebp, [esp+12]
 sub   eax, [esp+16]
 add   esp, 20
 ret
@@NotFound:
 mov   edi, [esp+4]
 mov   esi, [esp+8]
 mov   ebp, [esp+12]
@@InvalidInput:
 mov   ebx, [esp]
 add   esp, 20
 xor   eax, eax     {Return 0}
 ret
@@Remainder:        {Check Last 1 to 4 Characters}
 mov   eax, [esi-3]   {Last 4 Characters of S - May include Length Bytes}
 xor   eax, ecx     {Zero Byte at each Matching Position}
 lea   ebx, [eax-$01010101]
 not   eax
 and   eax, ebx
 and   eax, $80808080  {Set Byte to $80 at each Match Position else $00}
 jz   @@NotFound    {No Match Possible}
 lea   eax, [edx-4]   {Check Valid Match Positions}
 cmp   cl, [eax]
 lea   edx, [eax+1]
 je   @@Compare
 cmp   edx, esi
 ja   @@NotFound
 lea   edx, [eax+2]
 cmp   cl, [eax+1]
 je   @@Compare
 cmp   edx, esi
 ja   @@NotFound
 lea   edx, [eax+3]
 cmp   cl, [eax+2]
 je   @@Compare
 cmp   edx, esi
 ja   @@NotFound
 lea   edx, [eax+4]
 jmp   @@Compare
@@Large:
 mov   eax, [ebp-4]   {Compare Last 4 Characters of S and SubStr}
 cmp   eax, [edx-4]
 jne   @@MainLoop    {No Match on Last 4 Characters}
 mov   ebx, edi
@@CompareLoop:       {Compare Remaining Characters}
 add   ebx, 4      {Compare 4 Characters per Loop}
 jge   @@SetResult   {All Characters Matched}
 mov   eax, [ebp+ebx-4]
 cmp   eax, [edx+ebx-4]
 je   @@CompareLoop  {Match on Next 4 Characters}
 jmp   @@MainLoop    {No Match}
End; {PosEx}

I wersja trzecia (dzięki Lopezik):

Function PosEx(Const SubStr, S: String; Offset: Integer = 1): Integer;
Var I,X: Integer;
  Len, LenSubStr: Integer;
Begin
 if Offset = 1 Then
  Result := Pos(SubStr, S)
 Else Begin
  if Offset < 0 Then
  Begin
   Result := 0;
   Exit;
  End;
  I := Offset;
  LenSubStr := Length(SubStr);
  Len := Length(S) - LenSubStr + 1;
  While I <= Len Do
  Begin
   if S[I] = SubStr[1] Then
   Begin
    X := 1;
    While (X < LenSubStr) and (S[I + X] = SubStr[X + 1]) Do
     Inc(X);
    if (X = LenSubStr) Then
    Begin
     Result := I;
     Exit;
    End;
   End;
   Inc(I);
  End;
  Result := 0;
 End;
End;

Tak spreparowaną funkcję można dodać do sekcji Implementation "na samą górę", by dalej można było z niej korzystać bez przeszkód. Takie rozwiązanie pozwoli Ci bez ingerencji w resztę kodu skompilować program korzystający ze standardowej w Delphi 7 funkcji PosEx, w Delphi poniżej tej wersji.

FAQ

6 komentarzy

Hmm... Prosta sprawa... Po prostu gdzieś był post z pytaniem, co zrobić, jak się nie ma PosEx i przykład nie działa. Odpowiedziałem na tego posta, a przy okazji napisałem to w FAQ, bo uznałem, że może się komuś przyda (i zresztą miałem rację, już następnego dnia odsyłałem tutaj z forum ;^) )

w jakim przykładzie ? nie rozumiem..

Chodzi o to, że jak w jakimś kodzie jest użyta funkcja PosEx, dostępna dopiero w D7, to to jest sposób na uruchomienie tego kodu pod starszym Delphi.

W sumie to jest pełno procedur i funkcji które są w D7 a nie ma w wcześniejszych wersjach to nie rozumiem czemu akurat została przytoczona ta procedura, ale lepsze to niż nic :)

Chodzi prawdopodobnie o przykład z książki Adama Boducha "Delphi 7 Ćwiczenia zaawansowane" dotyczący projektu przeszukiwarki serwisu 4programmers.net.

Funkcja PosEx wprost z Delphi.

function PosEx(const SubStr, S: string; Offset: Integer = 1): Integer;
var
I,X: Integer;
Len, LenSubStr: Integer;
begin
if Offset = 1 then
Result := Pos(SubStr, S)
else
begin
if Offset < 0 then
begin
Result := 0;
exit;
end;
I := Offset;
LenSubStr := Length(SubStr);
Len := Length(S) - LenSubStr + 1;
while I <= Len do
begin
if S[I] = SubStr[1] then
begin
X := 1;
while (X < LenSubStr) and (S[I + X] = SubStr[X + 1]) do
Inc(X);
if (X = LenSubStr) then
begin
Result := I;
exit;
end;
end;
Inc(I);
end;
Result := 0;
end;
end;