Delphi FAQ

Jak znaleźć tekst w RichEdit

Adam Boduch

Oto kod:

var
  FoundAt: LongInt;
  StartPos, ToEnd: Integer;
begin
  with RichEdit do
  begin  
    if SelLength <> 0 then
      StartPos := SelStart + SelLength
    else
      StartPos := 0;  
 
    ToEnd := Length(Text) - StartPos;
 
    FoundAt := FindText(
    'Tekst', StartPos, ToEnd, [stMatchCase]);
    if FoundAt <> -1 then
    begin
      SetFocus;
      SelStart := FoundAt;
      SelLength := Length('Tekst');
    end;
  end;
 end;
FAQ

1 komentarz

Funkcja działa ale nie uwzględnia przełącznika szukaj w górę. Niezależnie od ustawienia zawsze szuka w dół.