Delphi » FAQ

Jak znaleźć tekst w RichEdit

Adam Boduch

Oto kod:

var
 FoundAt: LongInt;
 StartPos, ToEnd: Integer;
begin
 with RichEdit do
 begin 
  if SelLength <> 0 then
   StartPos := SelStart + SelLength
  else
   StartPos := 0; 

  ToEnd := Length(Text) - StartPos;

  FoundAt := FindText(
  'Tekst', StartPos, ToEnd, [stMatchCase]);
  if FoundAt <> -1 then
  begin
   SetFocus;
   SelStart := FoundAt;
   SelLength := Length('Tekst');
  end;
 end;
 end;
FAQ

1 komentarz

Funkcja działa ale nie uwzględnia przełącznika szukaj w górę. Niezależnie od ustawienia zawsze szuka w dół.