Delphi » FAQ

Jak zmierzyć czas wykonywania operacji (inny sposób)

pq

Można też użyć dokładnego zegara systemowego.

const
n = 10000; //Liczba powtorzeń
var
Freq, TimeStart, TimeEnd : Int64;
i: integer;
begin
if QueryPerformanceFrequency(Freq) then
{powyższa linijka pobiera częstotliwość zegara przy okazji sprawdza czy jest on w ogóle dostepny (wynik funkcji musi być=True) }
begin
QueryPerformanceCounter(TimeStart);
for i := 1 to n do
begin

// tu kod do testowania

end;
QueryPerformanceCounter(TimeEnd);

Label1.Caption := 'Wykonanie '+IntToStr(n)+' razy zajelo: '+
FloatToStr((TimeEnd-TimeStart)/Freq*1000)+
' ms';
end;
end;

FAQ

1 komentarz

Dzięki. Bardzo się przydało. :D