Jak zmienić tapetę pulpitu

Adam Boduch
var
 S : string;
begin
 S := 'c:\windows\bąbelki.bmp';
 SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER,0, PChar(s), SPIF_UPDATEINIFILE or SPIF_SENDWININICHANGE);
end;

Działa to jedynie dla plików bmp.
Jeżeli chcesz ustawić sąsiadująco, rozciągnięte lub wyośrodkowane to musisz w rejestrze zmienić wpisy w kluczu: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Odpowiednie wartości:

 1. Do środka:
  TileWallpaper := 0
  WallpaperStyle := 0

 2. Sąsiadująco:
  TileWallpaper := 1
  WallpaperStyle := 0

 3. Rozciągnięte:
  TileWallpaper := 0
  WallpaperStyle := 2

(O zmianie wpisów w rejestrze patrz artykuł: Rejestry)

FAQ

5 komentarzy

Jak coś robicie to róbcie to dobrze

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Registry, JPEG,PNGImage;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  OpenDialog1: TOpenDialog;
  Button2: TButton;
  Button3: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure SetWallpaper(Path,Style,Tile:String; OriginX:String = '0';OriginY:String = '0');
var
Reg:TRegistry;
begin
Reg:=Tregistry.Create;
Reg.RootKey :=HKEY_CURRENT_USER;
Reg.OpenKey('Control Panel\Desktop',False);
{*//
1. Do środka:
 TileWallpaper := 0
 WallpaperStyle := 0

2. Sąsiadująco:
 TileWallpaper := 1
 WallpaperStyle := 0

3. Rozciągnięte:
 TileWallpaper := 0
 WallpaperStyle := 2 
//*}
Reg.WriteString('TileWallpaper',Tile );
Reg.WriteString('WallpaperStyle',Style);
Reg.WriteString('WallpaperOriginX',OriginX );
Reg.WriteString('WallpaperOriginY',OriginY);
Reg.CloseKey;
Reg.Free;
 SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER,0, PChar(Path), SPIF_UPDATEINIFILE or SPIF_SENDWININICHANGE);
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 S : string;
 JPG : TJPEGImage;
 PNG : TPNGObject;
 BMP : TBitmap;
 cc:boolean;
 ext:string;
begin
 Form1.OpenDialog1.Filter := 'BitMaps (*.BMP)|*.BMP |JPG (*.JPG)|*.JPG|PNG (*.PNG)|*.PNG|All files (*.*)|*.*';
 if (Form1.OpenDialog1.Execute) then Begin
    cc:=False;
    ext := ExtractFileExt(Form1.OpenDialog1.FileName);

if ext='.bmp' then begin
        S := Form1.OpenDialog1.FileName;
        cc:=True;
end else
if ((ext='.jpg')or(ext='.JPG')) then begin
        JPG := TJPEGImage.Create;
        BMP := TBitmap.Create;
        JPG.LoadFromFile(Form1.OpenDialog1.FileName);
        BMP.Assign(JPG);
        S := 'C:\'+ExtractFileName(Form1.OpenDialog1.FileName)+'.BMP';
        BMP.SaveToFile(S);
        JPG.Free;
        BMP.Free;
        cc:=True;
end else
if ((ext='.png')or(ext='.PNG')) then begin
        PNG := TPNGObject.Create;
        BMP := TBitmap.Create;
        PNG.LoadFromFile(Form1.OpenDialog1.FileName);
        BMP.Assign(PNG);
        S := 'C:\'+ExtractFileName(Form1.OpenDialog1.FileName)+'.BMP';
        BMP.SaveToFile(S);
        BMP.Free;
        PNG.Free;
        cc:=True;
    end;
// S := 'C:\Documents and Settings\KTOS\Pulpit\tb_waterfall_wallpaper_kangsi.bmp';
if cc=True then SetWallpaper(S,'2','Tapeta','0','0');

 End;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
Reg:TRegistry;
begin
    Reg:=TRegistry.Create;
    Reg.RootKey :=HKEY_CURRENT_USER;

    if not Reg.KeyExists('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop') then
    Reg.CreateKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop');

    Reg.OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop',False);
    Reg.WriteInteger('NoChangingWallPaper',1);
    Reg.CloseKey;
    Reg.Free;
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
Reg:TRegistry;
begin
    Reg:=TRegistry.Create;
    Reg.RootKey :=HKEY_CURRENT_USER;

    if not Reg.KeyExists('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop') then
    begin
    Reg.OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop',False);
    Reg.DeleteValue('NoChangingWallPaper');
    end;
    Reg.CloseKey;
    Reg.Free;
end;

end.

Oto Rozbudowana procedurka obsługująca marginesy wyśrodkowanie i rozciąganie .
(Parametry Jak wyżej) :

uses Registry;
procedure SetWallpaper(Path,Style,Tile:String;
OriginX:String = '0';OriginY:String = '0');
var
Reg:TRegistry;
begin
Reg:=Tregistry.Create;
Reg.RootKey :=HKEY_CURRENT_USER;
Reg.OpenKey('Control Panel\Desktop',False);
Reg.WriteString('TileWallpaper',Tile );
Reg.WriteString('WallpaperStyle',Style);
Reg.WriteString('WallpaperOriginX',OriginX );
Reg.WriteString('WallpaperOriginY',OriginY);
Reg.CloseKey;
Reg.Free;
 SystemParametersInfo(SPI_SETDESKWALLPAPER,0, PChar(Path), SPIF_UPDATEINIFILE or SPIF_SENDWININICHANGE);
end;

yyy, w sumie jeszcze istnieje inna opcja. Mozemy siegnac do rejerstru ,ale zmiana tapety nastapi dopiero po zrestartowaniu windowsa lub przy wylogowaniu.

spoko u mnie wiele rzeczy nie działa :)

nie wiem czemu ale nie dziala mi to :(