Delphi » FAQ

Jak zaznaczyć prawym przyciskiem myszy (PPM) item w TreeView

iran

W zdarzeniu OnMouseDown kontrolki drzewa (tu: TreeView1) należy wpisać poniższe instrukcje:

procedure TForm1.TreeView1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
  Item: TTreeNode;
begin
  Item := TreeView1.GetNodeAt(X, Y);

  if Assigned(Item) then
    Item.Selected := True;
end;

Jeśli powyższy kod byłby wykonywany w zdarzeniu OnMouseUp, to dany item zostałby także zaznaczony, jednak to zaznaczenie zniknie jeśli do kontrolki przypisane jest menu kontekstowe.

FAQ

0 komentarzy