Delphi » FAQ

Jak zapisać zawartość schowka do pliku, i zawartość pliku do schowka

Adam Boduch

Zapisywanie zawartości do pliku:

uses ClipBrd;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 TF : TextFile;
begin
 AssignFile(TF, 'C:\Clipboard.txt');
 try
  Rewrite(TF);
  Writeln(TF, ClipBoard.AsText);
 finally
  CloseFile(TF);
 end;
end;

Kopiowanie zawartości pliku do schowka:

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
 TF : TextFile;
 S : String;
begin
 AssignFile(TF, 'C:\Clipboard.txt');
 try
  Reset(TF);
  Readln(TF, S);
  ClipBoard.AsText := S;
 finally
  CloseFile(TF);
 end;
end;
FAQ

0 komentarzy