Delphi FAQ

Jak zapisać zawartość schowka do pliku, i zawartość pliku do schowka

Adam Boduch

Zapisywanie zawartości do pliku:

uses ClipBrd;
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  TF : TextFile;
begin
  AssignFile(TF, 'C:\Clipboard.txt');
  try
    Rewrite(TF);
    Writeln(TF, ClipBoard.AsText);
  finally
    CloseFile(TF);
  end;
end;

Kopiowanie zawartości pliku do schowka:

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  TF : TextFile;
  S : String;
begin
  AssignFile(TF, 'C:\Clipboard.txt');
  try
    Reset(TF);
    Readln(TF, S);
    ClipBoard.AsText := S;
  finally
    CloseFile(TF);
  end;
end;
 
FAQ

0 komentarzy