Delphi » FAQ

Jak zapisać i odczytać StringGrida

jozkan

Nie jestem pewien czy to przypadkiem już nie było ale...

Dopisane po przeczytaniu komentarza Milki:
Zapisywałem zwykle StringGridy w plikach tekstowych wstawiając znaczniki kolejnych komórek w wierszach, ale razu jednego musiałem szyfrować zapisy(tutaj nie pokazuję jak) i stąd taki sposób pozwalający na zapis zamiast stringów np ciągu liczb z dodatkowymi wartościami dopisywanymi do każdej komórki. Poza tym metoda pokazana przez Milke ma jedną zasadniczą wadę - zapisuje puste komórki i przy dużych tabelach nie zawsze wypełnianych przez użytkownika powstają niepotrzebnie duże pliki. Należałoby wstawiać znaczniki definiujące komórkę i pomijać zapis komórek pustych. Każde takie definiowanie ogranicza zakres dozwolonych dla użytkownika znaków (musimy coś wpisać jakieś #, ^ czy $). Zapisując StringGridy w plikach tekstowych stosowałem zasadę wiersz tabeli - wiersz w pliku.

zapisywanie i czytanie StringGrida, dir_path - adres katalogu, nazwa pliku jest tworzona
na podstawie StringGrid.Name

Nie wiem co z ukośnikami - nie są wyświetlane, wpisałem ukosnik

procedure ZapiszSG(SG:TStringGrid;dir_path:string);
type
  Twpis_f=array of Char;
var
  SG_file_inf : record
         kolumna:Integer;
         wiersz:Integer;
         size:Integer;
         end;
  plik:File;
  aCol,aRow:Integer;
  wpis_SG:string;
  wpis_f:Twpis_f;

  function String_arrayChar(tekst:string):Twpis_f;
  var
   i:Integer;
  begin
   SetLength(Result,Length(tekst));
   for i:=0 to High(Result) do
   Result[i]:=tekst[i+1];
  end;

begin
  AssignFile(plik,dir_path+'ukosnik'+SG.Name+'.sgf');
  Rewrite(plik,1);
  try
   for aCol:=0 to SG.ColCount-1 do
   for aRow:=0 to SG.RowCount-1 do
   begin
     wpis_SG:=SG.Cells[aCol,aRow];
     if wpis_SG<>'' then
     begin
      wpis_f:=String_arrayChar(wpis_SG);
      SG_file_inf.kolumna:=aCol;
      SG_file_inf.wiersz:=aRow;
      SG_file_inf.size:=Length(wpis_SG);
      BlockWrite(plik,SG_file_inf,SizeOf(SG_file_inf));
      BlockWrite(plik,wpis_f[0],SG_file_inf.size);
     end;
   end;
  finally
   CloseFile(plik);
  end;
end;

procedure CzytajSG(SG:TStringGrid;dir_path:string);
type
  Twpis_f=array of Char;
var
  SG_file_inf : record
         kolumna:Integer;
         wiersz:Integer;
         size:Integer;
         end;
  plik:File;
  aCol,aRow,el:Integer;
  wpis_SG:string;
  wpis_f:Twpis_f;

  function ArrayChar_string(tekst:Twpis_f):string;
  var
   i:Integer;
  begin
   Result:='';
   for i:=0 to High(tekst) do
   Result:=Result+tekst[i];
  end;

begin
  for aCol:=0 to SG.ColCount-1 do
  for aRow:=0 to SG.RowCount-1 do
  SG.Cells[aCol,aRow]:='';

  AssignFile(plik,dir_path+'ukosnik'+SG.Name+'.sgf');
  Reset(plik,1);
  try
   while not Eof(plik) do
   begin
     BlockRead(plik,SG_file_inf,SizeOf(SG_file_inf));
     SetLength(wpis_f,SG_file_inf.size);
     BlockRead(plik,wpis_f[0],SG_file_inf.size);
     if SG_file_inf.kolumna>SG.ColCount-1 then SG.ColCount:=SG_file_inf.kolumna+1;
     if SG_file_inf.wiersz>SG.RowCount-1 then SG.RowCount:=SG_file_inf.wiersz+1;
     SG.Cells[SG_file_inf.kolumna,SG_file_inf.wiersz]:=ArrayChar_string(wpis_f);
   end;
  finally
   CloseFile(plik);
  end;
end;
FAQ

2 komentarzy

czy zapisywanie spacji jest aż takim problemem ? - po kompresji Huffmanem (albo zip czy rar) plik nie będzie miał wielkich rozmiarów

mój kodzik

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var tf:TextFile;
  c, cc :word;
begin
 AssignFile(tf, file_name);
 rewrite(tf);
 writeln(tf, '#');
 for c:=0 to StringGrid1.RowCount-1 do
 begin
  for cc:=0 to StringGrid1.ColCount-1 do
   if stringGrid1.Cells[cc, c] = '' then Writeln(tf, ' ') else
    Writeln(tf, stringGrid1.Cells[cc, c]);
  writeln(tf, '#');
 end;
 closefile(tf);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var tf:TextFile;
 tab:array[0..100] of string;
 i: integer;
 row,col:integer;

begin
 i:= 0; row:= -1; col:= 0;
 if FileExists(file_name) then
 begin
  AssignFile(tf, file_name);
  reset(tf);
  while not Eof(tf) do
  begin
   Readln(tf, tab[i]);
   if tab[col][1] = '#' then // jeżeli nowy rząd
   begin
    row:= row+1;      // zwiększ licznik
    col:= 0;
   end else
   begin
    StringGrid1.Cells[col-1,row]:= tab[i];
   end;
   col:=col+1;
   i:=i+1;
  end; // while not eof
  closefile(tf);
 end
 else
 ShowMessage('Nie znalazłem pliku !');

end;