Delphi » FAQ

Jak zablokować mysz i klawiatur na określony czas

Pijotr
function FunctionDetect (LibName, FuncName: String; var LibPointer: Pointer): boolean;
var LibHandle: tHandle;
begin
 Result := false;
 LibPointer := NIL;
  if LoadLibrary(PChar(LibName)) = 0 then exit;
  LibHandle := GetModuleHandle(PChar(LibName));
  if LibHandle <> 0 then
  begin
  LibPointer := GetProcAddress(LibHandle, PChar(FuncName));
  if LibPointer <> NIL then Result := true;
  end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var xBlockInput : function (Block: BOOL): BOOL; stdcall;
begin
 if FunctionDetect ('USER32.DLL', 'BlockInput', @xBlockInput) then
 begin
  xBlockInput (True); // Disable Keyboard & mouse
  Sleep(10000);    // Wait for for 10 Secounds
  xBlockInput (False); // Enable Keyboard & mouse
 end;
end;
FAQ

5 komentarzy

Każdy czasem coś szuka, a jak jest kod to łatwiej

może sie komuś z początkujących przyda...

I po co to, mogles dac wskazowke jak zablokowac inputy, chociaz i to nie jest nikomu potrzebne.

Może sie mylę, ale chyba po wywołaniu LoadLibrary() powinno być FreeLibrary() (pomijając sytuację, gdzie ładowanie nie powiodło się, tzn. uchwyt = 0)?

Skoro funkcja pochodzi z USER32.DLL to czy nie lepiej jest ją statycznie zlinkować. Przecież User32.dll jest (na ogół) wymagane by uruchomić nasz exe ??