Delphi » FAQ

Jak założyć globalny hook na mysz

igorekpl

W tym artykule chciałbym przedstawić a moze bardziej pokazać jak założyć globalnego hooka na klawisze myszy.

A wiec tak:
Zmienne Globalne:

var
 Hook:Integer;
 MessageBuffer:TEventMsg;

Funkcja:

function Play(Code: Integer; wParam, lParam: Longint): Longint; stdcall;
begin
 Case Code of
  HC_ACTION: 
   begin
    MessageBuffer := PEventMsg(lParam)^;

    if MessageBuffer.Message = WM_LBUTTONDOWN then
     begin
      Form1.Memo1.Text := Form1.Memo1.Text + '[Left Click]';
      Result := 0;
     end;

    if MessageBuffer.message = WM_RBUTTONDOWN then
     begin
      Form1.Memo1.Text := Form1.Memo1.Text + '[Right Click]';
      Result := 0;
     end;
   end;
  else
   begin
    Result := CallNextHookEx(Hook, Code, wParam, lParam);
   end;
 end;
end;

Uzycie:

Hook := SetWindowsHookEx(WH_journalrecord, Play, hInstance, 0);
FAQ

0 komentarzy