Delphi » FAQ

Jak wyciągnąć ścieżkę do pliku ze skrótu (czyli z pliku *.lnk)

iran

Wymagane moduły (uses): ComObj, ShlObj oraz ActiveX

Funkcja prezentuje się tak:

function ExtractShortcutFile(const Shortcut: String): String;
var
 I_UNK: IUnknown;
 I_SL: IShellLink;
 I_PerF: IPersistFile;

 W32FD: TWin32FindData;
 buffer: array[0..MAX_PATH] of Char;
begin
 I_UNK := CreateComObject(CLSID_ShellLink);
 I_SL := I_UNK as IShellLink;
 I_PerF := I_UNK as IPersistFile;

 I_PerF.Load(PWideChar(Shortcut), STGM_READ);

 I_SL.Resolve(0, SLR_ANY_MATCH or SLR_NO_UI);
 I_SL.GetPath(buffer, MAX_PATH, W32FD, SLGP_RAWPATH);

 Result := buffer;
 I_UNK._Release;
end;

Przykładowe wywołanie kodu:

ExtractShortcutFile('C:\Users\xyz\Desktop\Program.lnk');

Może zwrócić np.C:\Program Files\Prog\Program.exe.

Przydatne linki:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb774944%28v=vs.85%29.aspx

FAQ

0 komentarzy