Delphi FAQ

Jak wyświetlić ikonę skojarzoną z danym rozszerzeniem

Adam Boduch
uses ShellAPi;
 
var
  Ico : PShFileInfo;
 
begin
  GetMem( Ico, sizeof(TShFileInfo) );
  try
   shGetFileInfo( PChar('sciezka_i_nazwa_pliku'), 0, Icoi^, sizeof(TShFileInfo), shgfi_sysiconindex or shgfi_icon or shgfi_smallicon);
 
  Image1.Picture.Icon.Handle:=Ico.hIcon;
 
  finally
   FreeMem(sfi);
  end;
end;
FAQ

1 komentarz

A jak wyświetlić domyślną ikonę skojarzoną z danym rozszerzeniem (nie plikiem)
Np. *.mp3

???