Delphi FAQ

Jak wyłączyć task manager pod Windowsem XP

Piotrekdp

Oto kod wyłączający Task manager'a pod windowsem XP

uses registry;
procedure DisableTaskManager(bTF: Boolean);
var
  reg: TRegistry;
begin
  reg := TRegistry.Create;
  try
      reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;
 
      reg.OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System', True);
 
      if bTF = True then
        begin
           reg.WriteString('DisableTaskMgr', '1');
        end
      else if bTF = False then
        begin
           reg.DeleteValue('DisableTaskMgr');
        end;
 
      reg.CloseKey();
  finally
      reg.Free;
  end;
end;

Wywołanie

DisableTaskManager(True); //wyłacz
DisableTaskManager(False);//włącz
FAQ

0 komentarzy