Delphi » FAQ

Jak wyłączyć task manager pod Windowsem XP

Piotrekdp

Oto kod wyłączający Task manager'a pod windowsem XP

uses registry;
procedure DisableTaskManager(bTF: Boolean);
var
 reg: TRegistry;
begin
 reg := TRegistry.Create;
 try
   reg.RootKey := HKEY_CURRENT_USER;

   reg.OpenKey('Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System', True);

   if bTF = True then
    begin
      reg.WriteString('DisableTaskMgr', '1');
    end
   else if bTF = False then
    begin
      reg.DeleteValue('DisableTaskMgr');
    end;

   reg.CloseKey();
 finally
   reg.Free;
 end;
end;

Wywołanie

DisableTaskManager(True); //wyłacz
DisableTaskManager(False);//włącz
FAQ

0 komentarzy