Delphi » FAQ

Jak wstawić własne dymki podpowiedzi dla plików w powłoce windows (IQueryInfo)

reichel

Nie mogłem sobie tego odpuścić bo jestem maniakiem powłoki windowsowej

Zatem do rzeczy :

Chcemy aby po najechaniu kursorem (zaznaczeniu) na plik w windowsowym explore'rze
pojawiał się dymek z naszym opisem pliku (lub pojawiał się opis w pasku statusu).

Do tego celu najbardziej odpowiednim narzędziem w windows jest interfejs IQueryInfo,
wyglądający tak:

type
 IQueryInfo = interface(IUnknown)
  [SID_IQueryInfo]
  function GetInfoTip(dwFlags: DWORD; var ppwszTip: PWideChar): HResult; stdcall;
  function GetInfoFlags(out pdwFlags: DWORD): HResult; stdcall;
 end;

Do jego działania (MSDN) potrzebny jest również interfejs IPersistFile
razem cały interfejs w delphi będzie wyglądał tak:

TTxtTipView = class(TComObject,IQueryInfo, IPersistFile)
 private
  FFile:string;
 protected
  //IPersistFile
  function IsDirty: HResult; stdcall;
  function Load(pszFileName: POleStr; dwMode: Longint): HResult; stdcall;
  function Save(pszFileName: POleStr; fRemember: BOOL): HResult; stdcall;
  function SaveCompleted(pszFileName: POleStr): HResult; stdcall;
  function GetCurFile(out pszFileName: POleStr): HResult; stdcall;
  function GetClassID(out classID: TCLSID): HResult; stdcall;
  //IQueryInfo
  function GetInfoTip(dwFlags: DWORD; var ppwszTip: PWideChar): HResult; stdcall;
  function GetInfoFlags(out pdwFlags: DWORD): HResult; stdcall;
 public
end;

Na pierwszy rzut oka wygląda to strasznie (ale tak jest z interfejsami nie należy się zrażać!)
nam jednak będzie potrzebna tylko funkcja GetInfoTip oraz Load,
pozostałe otrzymają status niezaimplementowanych co po delphi'emu i OLE będzie oznaczało, że muszą
zwrócić one E_NOTIMPL (w przeciwieństwie do zaimplementowanych,
które zwracają S_OK gdy OK a w w razie niepowodzenia E_FAIL).

UWAGA: To nie oznacza, że pozostałe funkcje są nie potrzebne!
Tylko w tym przypadku chcemy uruchomić interfejs z jak najprostszymi możliwościami !

Obsługa Load należy do bardzo prostych, wygląda ona tak:

function TTxtTipView.Load(pszFileName: POleStr; dwMode: Integer): HResult;
begin
//pobieramy nazwe pliku - aby mozna bylo ja widziec globalnie
 FFile := pszFileName;
// i zwracamy OK (standardowe komunikaty dla OLE)
 Result := S_OK;
end;

GetInfoTip już jest nieco bardziej złożona

function TTxtTipView.GetInfoTip(dwFlags: DWORD; var ppwszTip: PWideChar): HResult;
var
 pMalloc:IMalloc;
 F:TextFile;
 ToolTipS,FLine:string;
begin

  {$I-}
  AssignFile(F,FFile);
  FileMode := 0;
  Reset(F);
  {$I+}
//Sprawdz czy da sie otworzyc plik, jesli nie to sie wycofaj
  if IOResult <> 0 then
  begin
   result := E_FAIL;
   exit;
  end;

//Pobirze interfejs IMalloc z powloki
  if ( SHGetMalloc ( pMalloc ) = E_FAIL ) then
  begin
//... a jak sie nie uda to zamknij plik i powiadom o bledzie
    CloseFile(F);
    result := E_FAIL;
    exit;
  end;

//czytamy pierwsza linie z pliku ....
  ReadLn(F,FLine);
//oraz jego wielkosc ...
  ToolTipS := Format ('Wielkość pliku : %d',[SizeFile(FFile)]);
//zamykamy plik bo nie bedzie juz potrzebny
  CloseFile(F);

//i jesli linia nie jest pusta to dodajemy ja do naszego "tipa"
  if Length(FLine) > 0 then
    ToolTipS := ToolTipS+ #10#13 + FLine;

//alokacja pamieci dla powloki systemu tu powinno sie stosowac interfejs
// IMalloc do zarzadzania pamiecia
  ppwszTip := pMalloc.Alloc ( Length(ToolTipS)*SizeOf(WideChar) + 1);

//interfejs juz nam nie bedzie potrzebny mozemy go zwolnic (w poprzednich wersjach delphi .Realease
// - powoduje zmniejszenie licznikow interfejsow w systemie)
  pMalloc._Release();

//zamieniamy ....
  StringToWideChar(ToolTipS,ppwszTip,Length(ToolTipS)*SizeOf(WideChar) + 1);

  result := S_OK;
end;

Tu szczególną uwagę należy zwrócić na interfejs IMalloc, służ on do zarządzania pamięcią
w implementacjach interfejsów powłoki i jest zalecany przez MS do tego.

Może to ograniczać troche korzystanie z innych obiektów delphi, które rezerwują pamięć w "tradycyjny" sposób, jednak
z własnych doświadczeń stosowania innych obiektów,
nie zauważyłem jakiś problemów (wieszanie systemu, trudności z odrejestrowaniem biblioteki etc.).

ostatnia część w plikuTxtTipViewU.pas służy do rejestracji biblioteki w powłoce (np za pomocą popularnego regsvr32)
z tego na co warto zwrócić uwagę to to, że nazwa klucza zawiera w sobie numer CLSID ( 'txtfile\shellex\'+SID_IQueryInfo) interfejsu IQueryInfo
(nie tego który my generujemy wciskajac Ctrl+Shift+G !!).

//*************************************************************
//Czesc programu zwiazana z rejestracja/od_rejestracja naszej
// obslugi interfejsu

type
 TTxtTipViewFactory = class(TComObjectFactory)
 public
  procedure UpdateRegistry(register: Boolean); override;
 end;

procedure TTxtTipViewFactory.UpdateRegistry(register: Boolean);
var
 ClassID: string;
 Buf:array[0..MAX_PATH] of Char;
begin
 if register then begin
  inherited UpdateRegistry(register);

   ClassID := GUIDToString(Class_TxtTipView);
   with TRegistry.Create do
    try
     RootKey := HKEY_CLASSES_ROOT;
     OpenKey('txtfile\shellex\'+SID_IQueryInfo,True);
     WriteString('',ClassID);
     CloseKey;

     OpenKey('CLSID\'+ClassID+'\InprocServer32',True);
     GetModuleFileName(Hinstance,buf,sizeof(buf));
     WriteString('',Buf);
     WriteString('ThreadingModel','Apartment');
     CloseKey;
    finally
     Free;
    end;
//w przypadku gdy mamy doczynienia z systemami NT (teraz juz to prawie standard)    
  if (Win32Platform = VER_PLATFORM_WIN32_NT) then
   with TRegistry.Create do
    try
     RootKey := HKEY_LOCAL_MACHINE;
     OpenKey('SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions', True);
     OpenKey('Approved', True);
     WriteString(ClassID, szDescr);
    finally
     Free;
    end;
 end
 else begin
  with TRegistry.Create do
  try
   RootKey := HKEY_CLASSES_ROOT;
   DeleteKey('CLSID\'+ClassID+'\InprocServer32');
   DeleteKey('txtfile\shellex\'+SID_IQueryInfo);
  finally
     Free;
  end;
  inherited UpdateRegistry(register);
 end;
end;

initialization
 TTxtTipViewFactory.Create(ComServer, TTxtTipView, Class_TxtTipView, '', szDescr, ciMultiInstance, tmApartment);
end.

Na koniec jeszcze warto wspomnieć, że w pliku projektu powinniśmy udostępnić (wyeksportować) funkcje
za pomocą których powłoka windows mogła by się dostać do naszej implementacji interfejsu.
a zatem projekt powinien wyglądać:

library TxtTipView;

uses
 ComServ,
 TxtTipViewU in 'TxtTipViewU.pas';

exports
 DllGetClassObject,
 DllCanUnloadNow,
 DllRegisterServer,
 DllUnregisterServer;

begin
end.

Kończąc przedstawiam rezultat (przed i po rejestracji biblioteki)

Przed rejestracją

user image

Po rejestracji ( z konsoli należy wydać polecenie regsvr32 TxtTipViewU.dll)

user image

oraz źrodła (link)
http://4programmers.net/bin/dobry_src.rar

FAQ

4 komentarzy

hehhe :D Prosto z forum reichel :p
Cannot debug project unless a host application is defined. Use the Run|Parameters... dialog box


Ymm wiecie o co chodzi z tym komunikatem??

No bo to sie kompiluje do DLL. I ta trzeba zarejestrowac w systemie (np regsvr32).
Doczytaj troche na czym polegaja "Windows Shell extension"

reichel: obrazki możesz wstawiać poprzez nazwa ;)

dzieki, troche trudno jest sie polapac jak teraz powinno sie dodawac elementy (niby jest tekst, ale za dlugi za malo encyklopedyczny). A swoja drogo po prostu zrobilem jak 3 lata temu (bo orginalnie to tekst z 2005 :) )
http://rudy.mif.pg.gda.pl/~reichel/unknown/IQueryInfo.htm