Delphi FAQ

Jak utworzyć punkt przywracania systemu za pomocą Delphi (WinXP)

lofix
 
const 
 // wyjątki
 BEGIN_SYSTEM_CHANGE = 100; 
 END_SYSTEM_CHANGE  = 101; 
 // Punkt przywracania
 APPLICATION_INSTALL =  0; 
 CANCELLED_OPERATION = 13; 
 MAX_DESC = 64; 
 MIN_EVENT = 100; 
 
// Informacje o punkcie przywracania
type 
PRESTOREPTINFOA = ^_RESTOREPTINFOA; 
_RESTOREPTINFOA = packed record 
    dwEventType: DWORD;  // wyjatek - poczatek lub koniec 
    dwRestorePtType: DWORD;  // p.przywracania- App install/uninstall 
    llSequenceNumber: INT64; 
    szDescription: array [0..MAX_DESC] of CHAR; // Opis p.przywracania
end; 
RESTOREPOINTINFO = _RESTOREPTINFOA; 
PRESTOREPOINTINFOA = ^_RESTOREPTINFOA; 
 
// Status zwracany przez p.przywracania
 
PSMGRSTATUS = ^_SMGRSTATUS; 
_SMGRSTATUS = packed record 
    nStatus: DWORD; // status zwrocony przez manager procesów
    llSequenceNumber: INT64;
end; 
STATEMGRSTATUS =  _SMGRSTATUS; 
PSTATEMGRSTATUS =  ^_SMGRSTATUS; 
 
function SRSetRestorePointA(pRestorePtSpec: PRESTOREPOINTINFOA; pSMgrStatus: PSTATEMGRSTATUS): Bool; 
  stdcall; external 'SrClient.dll' Name 'SRSetRestorePointA'; 
 
// Przykład użycia
// Ref: http://tinyurl.com/78pv 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
const 
 CR = #13#10; 
var 
  RestorePtSpec: RESTOREPOINTINFO; 
  SMgrStatus: STATEMGRSTATUS; 
begin 
  // zainicjowanie RESTOREPOINTINFO
  RestorePtSpec.dwEventType := BEGIN_SYSTEM_CHANGE; 
  RestorePtSpec.dwRestorePtType := APPLICATION_INSTALL; 
  RestorePtSpec.llSequenceNumber := 0; 
  RestorePtSpec.szDescription := 'Przykładowy punkt przywracania systemu utworzony w Delphi'; 
 
  if (SRSetRestorePointA(@RestorePtSpec, @SMgrStatus)) then 
  begin 
    ShowMessage('Punkt przywracania utworzony. Data punktu przywracania :' + CR+ 
      'Numer sekwencyjny: ' + Format('%d', [SMgrStatus.llSequenceNumber]) + CR+ 
      'Status: ' + Format('%u', [SMgrStatus.nStatus])); 
 
      // Skasowanie punktu przywracania
      RestorePtSpec.dwEventType := END_SYSTEM_CHANGE; 
      RestorePtSpec.dwRestorePtType  := CANCELLED_OPERATION; 
      RestorePtSpec.llSequenceNumber := SMgrStatus.llSequenceNumber; 
 
      if (SRSetRestorePointA(@RestorePtSpec, @SMgrStatus)) then 
        ShowMessage('Punkt przywracania usunieto. Data p.przywracania:' + CR+ 
        'Numer sekwencyjny: ' + Format('%d', [SMgrStatus.llSequenceNumber]) + CR+ 
        'Status: ' + Format('%u', [SMgrStatus.nStatus])) 
 
      else 
        ShowMessage('Nie można usunąc punktu przywracania.'); 
    end 
    else 
      ShowMessage('Nie można ustawić punktu przywracania.'); 
  end; 
end; 

Zaczerpnięte z torry.net

FAQ

1 komentarz

Przyda się ;) Bravo!