Delphi » FAQ

Jak utworzyć punkt przywracania systemu za pomocą Delphi (WinXP)

lofix

const 
 // wyjątki
 BEGIN_SYSTEM_CHANGE = 100; 
 END_SYSTEM_CHANGE = 101; 
 // Punkt przywracania
 APPLICATION_INSTALL = 0; 
 CANCELLED_OPERATION = 13; 
 MAX_DESC = 64; 
 MIN_EVENT = 100; 

// Informacje o punkcie przywracania
type 
PRESTOREPTINFOA = ^_RESTOREPTINFOA; 
_RESTOREPTINFOA = packed record 
  dwEventType: DWORD; // wyjatek - poczatek lub koniec 
  dwRestorePtType: DWORD; // p.przywracania- App install/uninstall 
  llSequenceNumber: INT64; 
  szDescription: array [0..MAX_DESC] of CHAR; // Opis p.przywracania
end; 
RESTOREPOINTINFO = _RESTOREPTINFOA; 
PRESTOREPOINTINFOA = ^_RESTOREPTINFOA; 

// Status zwracany przez p.przywracania

PSMGRSTATUS = ^_SMGRSTATUS; 
_SMGRSTATUS = packed record 
  nStatus: DWORD; // status zwrocony przez manager procesów
  llSequenceNumber: INT64;
end; 
STATEMGRSTATUS = _SMGRSTATUS; 
PSTATEMGRSTATUS = ^_SMGRSTATUS; 

function SRSetRestorePointA(pRestorePtSpec: PRESTOREPOINTINFOA; pSMgrStatus: PSTATEMGRSTATUS): Bool; 
 stdcall; external 'SrClient.dll' Name 'SRSetRestorePointA'; 

// Przykład użycia
// Ref: http://tinyurl.com/78pv 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
const 
 CR = #13#10; 
var 
 RestorePtSpec: RESTOREPOINTINFO; 
 SMgrStatus: STATEMGRSTATUS; 
begin 
 // zainicjowanie RESTOREPOINTINFO
 RestorePtSpec.dwEventType := BEGIN_SYSTEM_CHANGE; 
 RestorePtSpec.dwRestorePtType := APPLICATION_INSTALL; 
 RestorePtSpec.llSequenceNumber := 0; 
 RestorePtSpec.szDescription := 'Przykładowy punkt przywracania systemu utworzony w Delphi'; 

 if (SRSetRestorePointA(@RestorePtSpec, @SMgrStatus)) then 
 begin 
  ShowMessage('Punkt przywracania utworzony. Data punktu przywracania :' + CR+ 
   'Numer sekwencyjny: ' + Format('%d', [SMgrStatus.llSequenceNumber]) + CR+ 
   'Status: ' + Format('%u', [SMgrStatus.nStatus])); 

   // Skasowanie punktu przywracania
   RestorePtSpec.dwEventType := END_SYSTEM_CHANGE; 
   RestorePtSpec.dwRestorePtType := CANCELLED_OPERATION; 
   RestorePtSpec.llSequenceNumber := SMgrStatus.llSequenceNumber; 

   if (SRSetRestorePointA(@RestorePtSpec, @SMgrStatus)) then 
    ShowMessage('Punkt przywracania usunieto. Data p.przywracania:' + CR+ 
    'Numer sekwencyjny: ' + Format('%d', [SMgrStatus.llSequenceNumber]) + CR+ 
    'Status: ' + Format('%u', [SMgrStatus.nStatus])) 

   else 
    ShowMessage('Nie można usunąc punktu przywracania.'); 
  end 
  else 
   ShowMessage('Nie można ustawić punktu przywracania.'); 
 end; 
end; 

Zaczerpnięte z torry.net

FAQ

1 komentarz

Przyda się ;) Bravo!