Delphi » FAQ

Jak usunąć cookies z IE

lukasz_kz
uses
 WinInet;
procedure DeleteIECache;
var
 lpEntryInfo: PInternetCacheEntryInfo;
 hCacheDir: LongWord;
 dwEntrySize: LongWord;
begin
 dwEntrySize := 0;
 FindFirstUrlCacheEntry(nil, TInternetCacheEntryInfo(nil^), dwEntrySize);
 GetMem(lpEntryInfo, dwEntrySize);
 if dwEntrySize > 0 then lpEntryInfo^.dwStructSize := dwEntrySize;
 hCacheDir := FindFirstUrlCacheEntry(nil, lpEntryInfo^, dwEntrySize);
 if hCacheDir <> 0 then 
 begin
  repeat
   DeleteUrlCacheEntry(lpEntryInfo^.lpszSourceUrlName);
   FreeMem(lpEntryInfo, dwEntrySize);
   dwEntrySize := 0;
   FindNextUrlCacheEntry(hCacheDir, TInternetCacheEntryInfo(nil^), dwEntrySize);
   GetMem(lpEntryInfo, dwEntrySize);
   if dwEntrySize > 0 then lpEntryInfo^.dwStructSize := dwEntrySize;
  until not FindNextUrlCacheEntry(hCacheDir, lpEntryInfo^, dwEntrySize);
 end;
 FreeMem(lpEntryInfo, dwEntrySize);
 FindCloseUrlCache(hCacheDir);
end;

Przykład użycia :

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 DeleteIECache;
end;
FAQ

1 komentarz

Pożyteczne, ale przydałby się opis poszczególnych funkcji.
Np: FindNextUrlCacheEntry