Delphi » FAQ

Jak ukryć lub pokazać pasek stanu

Adam Boduch
procedure BarState(aShow: Boolean);
var
  H : THandle;
  wClass : array[0..50] of Char;
begin
  StrPCopy(@wClass[0], 'Shell_TrayWnd');
  H := FindWindow(@wClass[0], nil);

  if aShow then ShowWindow(H, SW_RESTORE) else
    ShowWindow(H, SW_HIDE);
end;
FAQ

1 komentarz

A jak sprawdzic wysokość paska ?