Delphi » FAQ

Jak sprawdzić jaki typ danych jest w schowku

Adam Boduch

Należy skorzystać z modułu Clipbrd; Następnie możesz sprawdzić, czy w schowku jest tekst, bitmapa itp:

uses Clipbrd;

var
 img : TBitmap;
begin
 try

  if Clipboard.HasFormat(CF_TEXT) then
    ShowMessage(ClipBoard.AsText);

  if Clipboard.HasFormat(CF_BITMAP) then
  begin
   img := TBitmap.Create;
   try
    img.Assign(ClipBoard);
    img.Width := 120;
    img.Height := 100;
    Canvas.Draw(0, 0, img);
   finally
    img.Free;
   end;
  end;

 except
  raise Exception.Create('Nie ma nic w schowku!');
 end;

end;

Możliwe parametry dla funkcji Clipboard.HasFormat()

 • CF_TEXT - tekst.
 • CF_BITMAP - bitmapa Windows;
 • CF_PICTURE - zdjęcie klasy TPicture.
 • CF_METAFILEPICT - metaplik;
FAQ

3 komentarzy

Czy ten kod działa? jakoś podejrzanie wygląda...

Hehe, czemu podejrzanie? :D

a jak będzie format png? albo jakiś inny format? bez sens.