Delphi » FAQ

Jak sprawdzić czy rok jest przestępny

code
var
   Rok, Miesiac, Dzien: Word;
begin
   DecodeDate(Date, Rok, Miesiac, Dzien);
   if IsLeapYear(Rok)
      then Label1.Caption := 'Bieżący rok jest rokiem przestępnym...'
      else Label1.Caption := 'Bieżący rok nie jest rokiem przestępnym...';
end;
FAQ

2 komentarzy

Rok jest przestępny jesli jest podzielny 4, ale nie jest podzielny 100 chyba, że jest podzielny przez 400.
Algorytm:
if (rok%4==0 && rok%100!=0 || rok%400==0)
luty = 29;
else
luty = 28;
Źródło: wikipedia

rok przestępny dzieli się przez 4 bez reszty