Delphi » FAQ

Jak skojarzyć moją aplikację z rozszerzeniem danego typu

Adam Boduch

Trzeba dodać odpowiednie klucze do rejestru. Np. jeżeli chcesz skojarzyć swój program z plikiem *.txt to musisz dodać wartość do klucza w rejestrze.

var Reg : TRegistry;
begin
try
 Reg := TRegistry.Create;
 Reg.RootKey := HKEY_CLASSES_ROOT;
 Reg.OpenKey('txtfile\shell\open\command', True);
 Reg.WriteString('',Application.ExeName + ' "%1"');
 Reg.CloseKey();
finally
 Reg.Free;
end;
end;

Jeżeli chcesz zarejestrować swoje rozszerzenie i otwierać w swoim programie musisz zrobić tak samo tylko trochę inaczej :-)

Np.

var ExtMyFile : String; //rozszerzenie naszego pliku
  Reg : TRegistry;
begin
//teraz rejestrujymy swoje rozszerzenie
//Najpierw podajemy nazwę rozszerzenia
ExtMyFile := 'xyz'; //to tak dla przykładu, może być zupełnie coś innego i 
          //nie koniecznie 3 literki

//Teraz definiujemy to rozszerzenie w rejestrze
try
 Reg := TRegistry.Create;
 Reg.RootKey := HKEY_CLASSES_ROOT;
 Reg.OpenKey('.' + ExtMyFile, True); //tworzy klucz w rejestrze o nazwie dla nas np ".xyz"
 Reg.WriteString('', AnsiUpperCase(ExtMyFile) + 'file'); //tworzy wartość zawierajaca
                          //nazwe klucza w rejestrze gdzie bedą 
                          //znajdowały się dane na
                          //temat naszego pliku dla nas "XYZfile"
 Reg.CloseKey(); //zamykamy ten klucz i idziemy dalej

 Reg.OpenKey(AnsiUpperCase(ExtMyFile) + 'file', True); //tworze powyższy klucz

 //teraz podaje opis naszego pliku
 Reg.WriteString('','Plik programu ...'); //w miejsce kropek podajesz nazwę swojego programu
 Reg.CloseKey(); //zamykamy ten klucz i idziemy dalej

 //teraz przypisujemy plikowi ikonę
 Reg.OpenKey(AnsiUpperCase(ExtMyFile) + 'file\DefaultIcon', True);
 Reg.WriteString('',Application.ExeName + ',0'); //gdzie Application.ExeName to scieżka
                         //do pliku zawierającego ikonę w tym
                         //przypadku w tym przypadku jest to
                         //nazwa i ścieżka do Twojego
                         //programu ale może być to równie
                         //dobrze ścieżka do innego programu,
                         //ścieżka do ikony czy ścieżka
                         //do jakiejś biblioteki zarówno DLLki
                         //jak i ICLki a 0 to nr ikony, jeżeli
                         //plik ma więcej ikon nr może być inny
 Reg.CloseKey(); //zamykamy ten klucz i idziemy dalej

 //teraz tworzymy możliwość otwierania pliku w naszym programie
 Reg.OpenKey(AnsiUpperCase(ExtMyFile) + 'file\shell\open', True);
 Reg.WriteString('','&Otwórz'); //etykieta pozycji w menu kontekstowym
 Reg.CloseKey();
 Reg.OpenKey(AnsiUpperCase(ExtMyFile) + 'file\shell\open\command', True);
 Reg.WriteString('',Application.ExeName + ' "%1"');
 Reg.CloseKey();

 //lub ewentualnie pozycje EDYTUJ w menu kontekstowym naszego pliku
 Reg.OpenKey(AnsiUpperCase(ExtMyFile) + 'file\shell\edit', True);
 Reg.WriteString('','&Edytuj');
 Reg.CloseKey();
 Reg.OpenKey(AnsiUpperCase(ExtMyFile) + 'file\shell\edit\command', True);
 Reg.WriteString('',Application.ExeName + ' "%1"');
 Reg.CloseKey();

 //lub jeżeli chcemy otwierać nasze pliki typu np XYZ w jeszcze innym programie
 Reg.OpenKey(AnsiUpperCase(ExtMyFile) + 'file\shell\Open2', True);
 Reg.WriteString('','Otwórz &używając ...'); //w miejsce kropek nazwa innego programu
 Reg.CloseKey();
 Reg.OpenKey(AnsiUpperCase(ExtMyFile) + 'file\shell\Open2\command', True);
 Reg.WriteString('',........ + ' "%1"'); //w miejsce kropek ścieżka do innego programu
 Reg.CloseKey();

 //na tej podstawie można dodawać wiele pozycji do menu kontekstowego
 //naszego pliku

 //może tam być również DRUKUJ
 //przykład dla dowolnego programu
 Reg.OpenKey(AnsiUpperCase(ExtMyFile) + 'file\shell\printin, True);
 Reg.WriteString('',&Drukuj w ...'); //pozycja w menu kontekstowym
                   //a w miejsce kropek nazwa programu
 Reg.CloseKey();
 Reg.OpenKey(AnsiUpperCase(ExtMyFile) + 'file\shell\printin\command', True);
 Reg.WriteString('',........ + ' /p "%1"'); //w miejsce kropek ścieżka do programu
                       //drukującego przy czym program wywoływany
                       //jest z parametrem /p - oznaczającym
                       //drukowanie więc program musi obsługiwać
                       //taki parametr
 Reg.CloseKey();

 //przykład dla drukowania w NOTATNIKU
 Reg.OpenKey(AnsiUpperCase(ExtMyFile) + 'file\shell\printin, True);
 Reg.WriteString('',&Drukuj w Notatniku'); //pozycja w menu kontekstowym
                   //a w miejsce kropek nazwa programu
 Reg.CloseKey();
 Reg.OpenKey(AnsiUpperCase(ExtMyFile) + 'file\shell\printin\command', True);
 Reg.WriteString('','%SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE /p %1');
 //powyższa linia zawiera ścieżkę dostępu do Notatnika, jest ona poprawna
 //dla Win NT (2000 i XP). Dla Win 9x i Me powinno być
 //Reg.WriteString('','C:\Windows\NOTEPAD.EXE /p %1');
 Reg.CloseKey();

finally
 Reg.Free;
end;

end;

To by było na tyle. Jeżeli będą jakieś niejasności proszę wstawiać odpowiednie zapytania w komentarzach a ja w miarę możliwości postaram się na nie odpowiedzieć.
Powyższy przykład był pisany z głowy, na sucho. Nie był przetestowany w Delphi i może zawierać błędy.
Czekam na opinie

Polecam poczytanie artykułu Rejestry systemu Windows w dziale Delphi.

FAQ

5 komentarzy

Dlaczego wyskakuje mi access violation?

Cholera, a jeżeli program ma swój własny typ plików i potrzzeba autoryzacji?

coś tu mi nie gra

No i znowu odsyłasz nas do innych artykółów.. OJOJOJ
i zapominasz o znacznikach < delphi >< /delphi >
:P

No taki tam gotowiec :P

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, registry;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var reg: TRegistry;
begin
 Reg.RootKey := HKEY_CLASSES_ROOT;
 Reg.OpenKey(
 \'txtfileshellopencommand\', True);
 Reg.WriteString(\'\', \'\"\'+ Application.ExeName + \'\" \"%1\"\');
end;

end.

A i wybacz adam ze wstawilem twoja procedurkę :D