Delphi » FAQ

Jak skasować wszystkie pliki z katalogu wyjątkiem np. a.txt oraz a.dat

Adam Boduch

Oto rozwiązanie tego problemu:

function IsSlash(const sText: String) : String;
begin
 { sprawdzenie, czy na koncu jest znak "\"}
 if sText[Length(sText)] <> '\' then
  Result := sText + '\' 
 else 
  Result := sText;
end;

procedure TMainForm.Button1Click(Sender: TObject);
var
 SR: TSearchRec;
 Found : Integer;
begin
 { szukaj plikow ( wszystkiech ) w danym kataogu }
 Found := FindFirst(IsSlash(Edit1.Text) + '*.*', faAnyFile, SR);
 while (Found = 0) do
 begin
 { sprawdzenie jaka jest nazwa pliku - jezeli jest to a.txt lub a.dat -
  nie rob nic }
  if (SR.Name <> 'a.txt') and (SR.Name <> 'a.dat') then
   DeleteFile(IsSlash(Edit1.Text) + SR.Name);

  Found := FindNext(SR); // szukaj dalej
 end;
 FindClose(SR);
end;
FAQ

0 komentarzy