Jak rysować po TShape, jak zapisać zawartość do pliku.

Szymek

Zadeklaruj:

Type
 TMyShape=Class(TShape)
 Public
  Property Canvas;
 End;

I potem:

// Narsuje coś na TShape
TMyShape(Shape1).Canvas.TextOut(10,10,'test');

// Zapisze obrazek na TShape do pliku
Var B:TBitmap;
  C:TCanvas;
  R:Trect;
begin
 B:=TBitmap.Create;
 C:=TMyShape(Shape1).Canvas;
 R:=Shape1.ClientRect;
 Dec(R.Right,R.Left);
 R.Left:=0;
 Dec(R.Bottom,R.Top);
 R.Top:=0;
 B.Width:=R.Right;
 B.Height:=R.Bottom;
 B.Canvas.CopyRect(R,C,R);
 B.SaveToFile('C:NazwaPliku.Bmp');
 B.Free;
end;
FAQ

0 komentarzy