Delphi » FAQ

Jak rysować po ListBoxie

Adam Boduch

Ten sposób działa w przypadku ListBox'a jak i ComboBox'a. W moim przykładzie posłużę się komponentem ComboBox, w którym tak jak jest to w przypadku większości przypadków programów biurowych zastosuje listę rozwijalną dla czcionek. Każda czcionka będzie posiadała kwadracik symbolizujący kolor oraz nazwa koloru. Na pewno wiesz o co chodzi - jeżeli nie wiesz to zobacz :)
Pierwsze co musisz zrobić to zmienić właściwość Style komponentu TComboBox na csOwnerDrawFixed. Teraz wygeneruj procedurę OnDrawItem komponentu. Wpisz taki kod:

type
{ Rekord zawiera pozycje kolru i nazwy tego koloru }
 TColorRec = packed record
  Color : TColor;
  Des : String[15];
 end;

 { Tablica kolorow }
const ColorTab : array[0..6] of TColorRec =
 (
 (Color: clBlack; Des: 'Czarny'),
 (Color: clBlue; Des: 'Niebieski'),
 (Color: clGreen; Des: 'Zielony'),
 (Color: clRed; Des: 'Czerwony'),
 (Color: clYellow; Des: 'Źółty'),
 (Color: clGray; Des: 'Szary'),
 (Color: clWhite; Des: 'Biały')
 );

procedure TForm1.cmbFontDrawItem(Control: TWinControl; Index: Integer;
 Rect: TRect; State: TOwnerDrawState);
begin
 with cmbFont.Canvas do
 begin
  FillRect(Rect);
  Brush.Style := bsSolid; // styl - jednolity
  Brush.Color := ColorTab[Index].Color; // kolor z tablicy
  Rectangle(Rect.Left + 2, Rect.Top + 2, Rect.Left + 32, Rect.Bottom - 2);
  Brush.Style := bsClear; // tło na przezroczyste
  TextOut(Rect.Left + 40, Rect.Top + 2, ColorTab[Index].Des); // pisz tekst
 end;
end;
Teraz generuj procedurę OnCreate: 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 I : Integer;
begin
 { wypelnij pola danymi }
 for I := Low(ColorTab) to High(ColorTab) do
  cmbFont.Items.Add(ColorTab[i].Des);
end;
FAQ

0 komentarzy