Delphi » FAQ

Jak przerwać działanie pętli naciśnięciem klawisza

Adam Boduch

W wielu aplikacjach (np. programach graficznych) znajdują się opcje wykorzystujące w znacznym stopniu, moc obliczeniową procesora, wykonując jakieś skomplikowane obliczenia. Wówczas należałoby dać możliwość przerwania takiego procesu - np. poprzez naciśnięcie klawisza Esc.

Aby najłatwiej to zrealizować, w każdej iteracji pętli należy sprawdzać czy nie został spełniony dany warunek, który będzie oznaczać przerwanie pętli. W tym celu, możemy wygenerować zdarzenia OnKeyDown, w którym, po naciśnięciu klawisza Esc - zmieniamy wartość zmiennej globalnej Aborted na True.

var
 Form1: TForm1;
 Aborted : Boolean;  // <-- nowa zmienna

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
// jezeli nacisniemy ESC
 if Key = 27 then Aborted := True;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 i : Integer;
begin
 Aborted := False;
 for i := 0 to 100000 do
 begin
  Application.ProcessMessages; // <-- konieczna linia
  Sleep(50);
  if Aborted then Break;
 end;
end;

end.

W pętli, w każdej jej iteracji należy sprawdzić wartość zmiennej Aborted - jeżeli posiada wartość True - przerywamy działanie pętli.

Właściwość KeyPreview, formularza należy zmienić na True.

Zobacz też:

FAQ

5 komentarzy

a nie powinno być #27, a nie 27 ??

o wlasnie! teraz mam juz program skonczony :)

Tomuslaw: hasha (#) przez numerem odpowiadającym danemu znakowi (ASCII) dajesz w OnKeyPress - zdarzenie OnKeyDown odróżnia to, że # nie ma :)

Tak, a konkretnie dlatego, ze w typem parametru jest Word a nie Char :)

[Error] Unit1.pas(24): Undeclared identifier: 'FormKeyDown'
[Error] Unit1.pas(24): ';' expected but '(' found
[Error] Unit1.pas(26): '(' expected but ';' found
[Fatal Error] Project1.dpr(5): Could not compile used unit 'Unit1.pas'