Delphi » FAQ

Jak pokazać w Excelu dane z tabeli

jozkan

Dane są pokazane w StringGridzie. Button uruchamia Excela. Podałem cały unit Formy, żeby początkujący nie mieli problemu (na Formę trzeba wrzucić StringGrida i zmienić Name na SG, Buttona oraz ExcelApplication1 i ExcelWorkBook1)

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, Grids, Excel97, OleServer;

type
 TForm1 = class(TForm)
  ExcelApplication1: TExcelApplication;
  ExcelWorkbook1: TExcelWorkbook;
  SG: TStringGrid;
  Button1: TButton;
  procedure FormShow(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

procedure StringGridDoExcela(aForm:TForm;SG:TStringGrid;ExcelApplication1:TExcelApplication;ExcelWorkBook1:TExcelWorkBook);

implementation

{$R *.DFM}

procedure StringGridDoExcela(aForm:TForm;SG:TStringGrid;ExcelApplication1:TExcelApplication;ExcelWorkBook1:TExcelWorkBook);
var
  w,k:Integer;
  Arkusz:TExcelWorkSheet;
  Temp_Worksheet: _WorkSheet;
begin
  try
   ExcelApplication1.Connect;
   {w pasku tytulu}
   ExcelApplication1.Caption:='Przykład eksportu StringGrida do Excela';
   ExcelWorkBook1.ConnectTo(ExcelApplication1.Workbooks.Add(EmptyParam,0));
   Temp_Worksheet:=ExcelWorkbook1.
   WorkSheets.Add(EmptyParam,EmptyParam,EmptyParam,EmptyParam,0)as _WorkSheet;
   Arkusz:=TExcelWorkSheet.Create(aForm);
   Arkusz.ConnectTo(Temp_WorkSheet);
   Arkusz.Name:='StringGrid';
   ExcelApplication1.Visible[0]:=True;
   ExcelApplication1.ScreenUpdating[0] := True;
   {wypełnianie komórek}
   for k:=0 to SG.ColCount-1 do
   for w:=0 to SG.RowCount-1 do
   with Arkusz do
   begin
     {zawijaj tekst}
     Range[Cells.Item[w+1,k+1],Cells.Item[w+1,k+1]].WrapText:=True;
     {obramowanie komórki}
     Range[Cells.Item[w+1,k+1],Cells.Item[w+1,k+1]].Borders[xlEdgeTop].LineStyle:=xlContinuous;
     Range[Cells.Item[w+1,k+1],Cells.Item[w+1,k+1]].Borders[xlEdgeBottom].LineStyle:=xlContinuous;
     Range[Cells.Item[w+1,k+1],Cells.Item[w+1,k+1]].Borders[xlEdgeLeft].LineStyle:=xlContinuous;
     Range[Cells.Item[w+1,k+1],Cells.Item[w+1,k+1]].Borders[xlEdgeRight].LineStyle:=xlContinuous;
     if (w=0)or(k=0) then
     begin
      {pogrubienie krawędzi}
      Range[Cells.Item[w+1,k+1],Cells.Item[w+1,k+1]].Borders[xlEdgeLeft].Weight:=xlMedium;
      Range[Cells.Item[w+1,k+1],Cells.Item[w+1,k+1]].Borders[xlEdgeRight].Weight:=xlMedium;
      Range[Cells.Item[w+1,k+1],Cells.Item[w+1,k+1]].Borders[xlEdgeTop].Weight:=xlMedium;
      Range[Cells.Item[w+1,k+1],Cells.Item[w+1,k+1]].Borders[xlEdgeBottom].Weight:=xlMedium;
      {dodanie tła}
      Range[Cells.Item[w+1,k+1],Cells.Item[w+1,k+1]].Interior.ColorIndex:=15;
      Range[Cells.Item[w+1,k+1],Cells.Item[w+1,k+1]].Interior.Pattern:=xlSolid;
      Range[Cells.Item[w+1,k+1],Cells.Item[w+1,k+1]].Interior.PatternColorIndex:=15;
     end;
     {orientacja tekstu
     Range[Cells.Item[w+1,k+1],Cells.Item[w+1,k+1]].Orientation:=90;}
     {wyrownanie tekstu}
     Cells.Item[w+1,k+1].HorizontalAlignment:=xlCenter;
     Cells.Item[w+1,k+1].VerticalAlignment:=xlCenter;
     {czcionka}
     Cells.Item[w+1,k+1].Font.Name:='Arial';
     Cells.Item[w+1,k+1].Font.Size:=12;
     {format}
     if (w=0)or(k=0) then
     Cells.Item[w+1,k+1].Font.Bold:=True else
     Cells.Item[w+1,k+1].Font.Bold:=False; {Italic,Underline,StrikeThrough}
     {wpisy}
     Cells.Item[w+1,k+1].Value:=SG.Cells[k,w];
   end;
   ExcelWorkbook1.Disconnect;
   ExcelApplication1.Disconnect;
   Arkusz.Free;
  except
   ShowMessage('W Twoim komputerze nie jest zainstalowany MS Excel lub aplikacja ta jest uszkodzona albo też przerwałeś(aś) pracę aplikacjii !');
  end;
end;

procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
var
  aCol,ARow:Integer;
begin
  for aCol:=0 to SG.ColCount-1 do
  for aRow:=0 to SG.RowCount-1 do
  with SG do
  begin
   if (aCol=0)and(aRow>0) then Cells[aCol,aRow]:=IntToStr(aRow) else
   if (aRow=0)and(aCol=0) then Cells[aCol,aRow]:='Lp' else
   if (aRow=0)and(aCol>0) then Cells[aCol,aRow]:='Dane '+ IntToStr(aCol)else
   Cells[aCol,aRow]:=IntToStr(aCol)+IntToStr(aRow);
  end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  StringGridDoExcela(Form1,SG,ExcelApplication1,ExcelWorkBook1);
end;

end.
FAQ

3 komentarzy

O wiele prościej i efektywniej jest podłączyć się do pliku Excela
Poprzez ADOConnection (sterownik Microsoft Jet 4) i pokazać dane
w komponencie DBGrid, jak znajdę chwilę czasu to wrzucę do gotowców
gotowy kod

W miarę prosto można też utworzyć plik CSV, który Excel rozpoznaje jako "arkusz":
komorka_a1<tabulator>komorka_b1<tabulator>..... itd.<enter>
komorka_a2<tabulator>komorka_b2<tabulator>..... itd.<enter>
Zamiast tabulatora może być przecinek

A mi nie działa :/
Po naciśnięciu buttona wyskakuje wyjątek:
"Project Project1.exe raised exceptoin class EOLEException with message' OLE error 800A03EC'.Process stopped.Use Step or Run to continue."
Gdy dalej kontynuuje wyskakuje oprogramowany komunikat ShowMessage:
"W Twoim komputerze nie jest zainstalowany MS Excel lub aplikacja ta jest uszkodzona albo też przerwałeś(aś) pracę aplikacjii !'"

Wiecie jak to rozwiązać?