Delphi » FAQ

Jak podczas pracy programu dodać nową pozycje do PopupMenu

Adam Boduch

Na przykład tak:

var
  Menu : TMenuItem;
begin
  Menu := TMenuItem.Create(Self);
  Menu.Caption := 'Moja pozycja';
  PopupMenu1.Items.Add(Menu);
end;

A akcje możemy dodać tak: najpierw tworzymy procedurę, która ma zostać wykonana po kliknięciu na menu

procedure TForm1.MenuOnClickProc(Sender: TObject);
begin
  //kod, który ma zostać wykonany po kliknieciu na nasze menu
end;

A potem przypisujemy akcje do zdarzenia naszego Menu:

var
  Menu : TMenuItem;
begin
  Menu := TMenuItem.Create(Self);
  Menu.Caption := 'Moja pozycja';
  Menu.OnClick = MenuOnClickProc;
  PopupMenu1.Items.Add(Menu);
end;
FAQ

1 komentarz

No i fajnie ale... mógłbyś rozwinąć swoją wypowiedź. Dodać item już umiemy ale jak to skojarzyć z jakimś zdarzeniem np: uruchomienie notepad.exe?