Delphi » FAQ

Jak pobrać pozycję wybranego okna

Adam Boduch

Oto kod:

var
 FoundWindow : THandle;
 R : TRect;
const
 WindowName = 'Object Inspector';
begin
 FoundWindow := FindWindow(nil, WindowName);
 GetWindowRect(FoundWindow, R);
 ShowMessage('Pozycja okna: ' + WindowName + #13#13 +
       'Rect.Left ' + IntToStr(R.Left) + #13+
       'Rect.Top ' + IntToStr(R.Top) + #13+
       'Rect.Right ' + IntToStr(R.Right) + #13+
       'Rect.Bottom ' + IntToStr(R.Bottom)
 ); 
end;
FAQ

1 komentarz

Bardzo pomocne