Delphi FAQ

Jak pobrać pozycję wybranego okna

Adam Boduch

Oto kod:

var
  FoundWindow : THandle;
  R : TRect;
const
  WindowName = 'Object Inspector';
begin
  FoundWindow := FindWindow(nil, WindowName);
  GetWindowRect(FoundWindow, R);
  ShowMessage('Pozycja okna: ' + WindowName + #13#13 +
              'Rect.Left ' + IntToStr(R.Left) + #13+
              'Rect.Top  ' + IntToStr(R.Top) + #13+
              'Rect.Right ' + IntToStr(R.Right) + #13+
              'Rect.Bottom ' + IntToStr(R.Bottom)
  ); 
end;
FAQ

1 komentarz

Bardzo pomocne