Delphi FAQ

Jak odczytać i zapisać TreeView do pliku

chmolu

Jak odczytać/zapisać TreeView do pliku?

Zapisywanie:

TreeView1.SaveToFile('C:Tree.prr');

Odczytywanie:

TreeView1.LoadFromFile('C:Tree.prr');

Ta metoda nie przechowa w zapisanym pliku obrazków.
Ale jest inny sposób:

 
//zapisanie
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
   F: TFileStream; 
begin 
  F := TFileStream.Create('c:TreeView.txt', fmCreate or fmShareCompat); 
   try 
     F.WriteComponent(TreeView1); 
   finally 
     F.Free; 
   end; 
end; 
 
// odczyt
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
var 
  F: TFileStream; 
begin 
  F := TFileStream.Create('c:TreeView.txt', fmOpenRead or fmShareDenyWrite); 
   try 
    F.ReadComponent(TreeView1); 
  finally 
    F.Free; 
  end; 
end; 
FAQ

1 komentarz

tak tak wszystko ok przem pana, ale w odczycie pokazywany jest error :( i ... pupa