Delphi » FAQ

Jak odczytać i zapisać TreeView do pliku

chmolu

Jak odczytać/zapisać TreeView do pliku?

Zapisywanie:

TreeView1.SaveToFile('C:Tree.prr');

Odczytywanie:

TreeView1.LoadFromFile('C:Tree.prr');

Ta metoda nie przechowa w zapisanym pliku obrazków.
Ale jest inny sposób:


//zapisanie
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
var 
  F: TFileStream; 
begin 
 F := TFileStream.Create('c:TreeView.txt', fmCreate or fmShareCompat); 
  try 
   F.WriteComponent(TreeView1); 
  finally 
   F.Free; 
  end; 
end; 

// odczyt

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
var 
 F: TFileStream; 
begin 
 F := TFileStream.Create('c:TreeView.txt', fmOpenRead or fmShareDenyWrite); 
  try 
  F.ReadComponent(TreeView1); 
 finally 
  F.Free; 
 end; 
end; 
FAQ

1 komentarz

tak tak wszystko ok przem pana, ale w odczycie pokazywany jest error :( i ... pupa