Delphi » FAQ

Jak dodać pozycję do PopupMenu z poziomu kodu

Rudy

Aby dodać nową pozycję do menu podręcznego, w trakcie działania programu, należy skorzystać z metody Add. Wymaga ona podania, jako parametru instancji klasy TMenuItem, która opisuje pozycję w menu.

Poniższy kod tworzony nową pozycję Foo i przypisuje do zdarzenia OnClick, procedurę zdarzeniową NewItem1Click:

var
  NewItem : TMenuItem;
begin
  NewItem := TMenuItem.Create(Self);
  NewItem.Caption := 'Foo'; // nazwa Pozycji jaka będzie widoczna
  NewItem.OnClick := NewItem1Click; //taka procedurka musi istnieć
  Form1.PopupMenu1.Items.Add(NewItem); // dodanie pozycji do menu
end.
FAQ

4 komentarzy

No dobra, ale jak zrobić, żeby po kliknięciu na tą pozycję coś się działo? Np. Otworzyć plik pomocy?

spoko, już wiem :P

a jak w trakcie programu zmienić nazwę istniejącej juz pozycji?