Jak zrobić animowaną ikone programu

tomaszos
var 
  icon1: Boolean; // globalna zmienna
 
  {....} 
 
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject); 
begin 
  icon1 := not Icon1; 
  case Icon1 of 
    True: Application.icon  := Image1.Picture.Icon; 
    False: Application.icon := Image2.Picture.Icon; 
  end; 
end; 
 
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
  icon1 := True; 
end; 

Kod pochodzi ze strony www.swissdelphicenter.ch.