Jak uzyskać efekt sprayu

Artur

Umieść na formularzu komponent Image. Napisz procedurkę reazlizującą efekt spray'u. Parametrami są płótno, współrzędne x, y, promień rozpylania i kolor spray'u.

procedure Spray(Canvas: TCanvas; x, y, r: Integer; Color: TColor);
var
 rad, a: Single;
 i: Integer;
begin
 for i := 0 to 100 do
 begin
  a  := Random * 2 * pi;
  rad := Random * r;
  Canvas.Pixels[x + Round(rad * Cos(a)), y + Round(rad * Sin(a))] := Color;
 end;
end;

Oprogramuj zdarzenia onMouseDown i onMouseMove komponentu Image1 np.

procedure TForm1.Image1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
begin
  if ssLeft in Shift then Spray(Image1.Canvas, x, y, 10, clRed);
end;

procedure TForm1.Image1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
  if ssLeft in Shift then Spray(Image1.Canvas, x, y, 10, clRed);
end;

Teraz jak będziesz miał kursor nad Image1, nacisniesz lewy klawisz myszy i zaczniesz nim ruszać to uzuskasz efekt malowania spray'em

3 komentarzy

Proste, ale ciekawe :D Ode mnie 5. Pozdrawiam :D

Migajek - przyjdzie jeszcze na to czas:) - na razie jestem zajęty innymi rzeczami:)

moze latwiej byloby walnac arta niz po jednym txt w faq? :D