Delphi » FAQ

Aplikacja konsolowa - jak pobrać hasło

piechnat

Czasami przy pisaniu aplikacji konsolowej zachodzi potrzeba pobrania od użytkownika hasła. Jak wiadomo procedura ReadLn pokazuje na ekranie wpisywane znaki więc nie nadaje się do tego celu. Poniższy kod pokazuje jak w prosty sposób wykonać to zadanie.

program PasswordTest;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses Windows;

function ReadChar: Char;
var
 InptHnd: THandle;
 NumRead: Cardinal;
 InptRec: TInputRecord;
begin
 InptHnd := GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE);
 repeat
  ReadConsoleInput(InptHnd, InptRec, 1, NumRead);
  Result := InptRec.Event.KeyEvent.AsciiChar;
  if (InptRec.EventType and KEY_EVENT <> 0) and (Result <> #0)
   and InptRec.Event.KeyEvent.bKeyDown then Break;
 until False;
end;

procedure BackSpace;
var
 OtptHnd: THandle;
 Csbi: TConsoleScreenBufferInfo;
 Crd: TCoord;
 I: Integer;
 Noaw: Cardinal;
begin
 OtptHnd := GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
 GetConsoleScreenBufferInfo(OtptHnd, Csbi);
 Crd := Csbi.dwCursorPosition;
 I := Pred(Crd.X + (Csbi.dwMaximumWindowSize.X * Crd.Y));
 Crd.X := I mod Csbi.dwMaximumWindowSize.X;
 Crd.Y := I div Csbi.dwMaximumWindowSize.X;
 FillConsoleOutputCharacter(OtptHnd, #32, 1, Crd, Noaw);
 SetConsoleCursorPosition(OtptHnd, Crd);
end;

function ReadPasswd(PasswdChar: Char = '*'): string;
var
 Ch: Char;
 I: Integer;
begin
 Result := '';
 repeat
  Ch := ReadChar;
  case Ch of
   #08:
    begin
     I := Length(Result);
     if I > 0 then
     begin
      Delete(Result, I, 1);
      BackSpace;
     end;
    end;
   #13:
    Break;
  else
   Result := Result + Ch;
   Write(PasswdChar);
  end;
 until False;
 WriteLn;
end;

var
 Pass: string;
begin
 Write('Enter password: ');
 Pass := ReadPasswd;
 Write('Your password is "', Pass, '".');
 ReadLn;
end.
FAQ

0 komentarzy