Wywołanie funkcji zwrotnych z klasy

reichel

1 Wywołanie funkcji zwrotnej wykorzystując szczęśliwy zbieg okoliczności i funkcje Set/GetWindowLong
     1.1 Idea
     1.2 Wyłuskanie wskaźnika na obiekt
     1.3 Zachowanie wskaźnika na obiekt
     1.4 Kod

To na razie początek jednak wydaje mi się, że można rozwinąć ten tekst o wiele bardziej. Na razie na dobry początek opisze najbardziej prostą metodę.

Wywołanie funkcji zwrotnej wykorzystując szczęśliwy zbieg okoliczności i funkcje Set/GetWindowLong

Idea

Metoda ta polega na tym, że przekazujemy do parametru lpfnWndProc (dla funkcji RegisterClass) bezpośrednio funkcje z naszej klasy zdefiniowanej w następujący sposób

function TCallbackInClass1.WndProc( uMsg: UINT; wPar: WPARAM; lPar: LPARAM): LRESULT; stdcall;

Czujne oko od razu zauważy brak parametru Handle odpowiedzialnego za przekazywanie uchwytu okna do naszej funkcji zwrotnej.
Tu właśnie cały szczęśliwy zbieg okoliczności. Standardowo w Delphi przekazywany jest też parametr Self jako pierwszy. Jest on typu pointer a zatem jego rozmiar ma 4 bajty ... podobnie jak rozmiar zmiennej przechowywującej uchwyt (integer).

Wystarczy teraz uzyskać uchwyt z powrotem (po prostu rzutować zmienną self na typ integer) i przekazać dalej (np. do funkcji DefWindowProc).

Wyłuskanie wskaźnika na obiekt

Wydawało by się, że już wszystko jest OK. Jednak jeśli spróbujemy w naszej funkcji zwrotnej wywołać jakąś funkcje z naszej klasy lub też spróbujemy odwołać się do jakiegoś pola, niechybnie spowodujemy błąd typu AV.

Na szczęście z pomocą przychodzi nam funkcja CreateWindowEx, a dokładniej jej ostatni parametr pozwalający przesłać dodatkowe dane, które będziemy mogli wyłuskać wraz z nadejściem komunikatu WM_CREATE. Co nam to daje? Bardzo wiele, parametr lParam komunikatu WM_CREATE wskazuje nam na strukturę CREATESTRUCT, zawierającą dla nas bardzo istotny element: lpCreateParams, czyli to co przekazalicśmy do funkcji CreateWindowEx.

Zachowanie wskaźnika na obiekt

Teraz pozostaje nam już tylko zapisać wskaźnik (bo przychodzi on tylko wraz z komunikatem WM_CREATE). Pytanie gdzie? Nie możemy go zapisać w jakimś polu klasy bo nie mamy do niej dostępu. Są na szczęście atrybuty okna dostępne poprzez funkcje (GetWindowLong oraz SetWindowLong) i pole
najbardziej nas interesujące GWL_USERDATA. Teraz wystarczy w tym miejscu zapisać wskaźnik do naszego obiektu a przy następnych komunikatach pobrać go.

Kod

Kod klasy:

unit CallbackInClass1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils;

type
 TCallbackInClass1 = class
 private
  FHandle, FParentHandle: HWND;
  FNapis :string;
  function WndProc( uMsg: UINT; wPar: WPARAM; lPar: LPARAM): LRESULT; stdcall;
 public
  function RegisterClass: Boolean;
  constructor Create(hParentWnd: HWND;x,y:integer);
  property Handle: HWND read FHandle;
  procedure ZrobCos(a:PCHAR);
end;

implementation

//parametr self w tym przypadku bedzie traktowany jako parametr Handle (pierwszy w konwencji funkcj WNdProc
function TCallbackInClass1.WndProc( uMsg: UINT; wPar: WPARAM; lPar: LPARAM): LRESULT; stdcall;
var
 rHandle:HWND;
 ruMsg:UINT;
 rwPar: WPARAM;
 rlPar: LPARAM;
 ret:integer;
begin
//wszytsko jest przesuniete o wskaznik self, do ktorego system wpisuje uchwyt okna
 rHandle := integer(self);
 ruMsg := uMsg;
 rwPar := wPar;
 rlPar := lPar;

 //jesli mamy ustwaiony parametr USERDATA to pakujemy go do self inaczej powinen byc w lParam !
 ret := GetWindowLong(rHandle,GWL_USERDATA);
 if (ret <> 0) then
 begin
  self := TCallbackInClass1(ret);
 end
 else begin
 //inaczej jest w rlPar bo mamy WM_CREATE
  self := TCallbackInClass1(PCREATESTRUCT(rlPar)^.lpCreateParams);
 end;

 //------------------------------------------------------
 //po tej czesci stosujemy takie same techniki jak w winapi oraz mozemy sie odnosci bezposredni do komponentu

 case ruMsg of
  WM_CREATE:
       begin
        //od razu po otrzymaniu komunikatu WM_CREATE zachowujemy wskaznik do this !
        SetWindowLong(rHandle,GWL_USERDATA, integer(PCREATESTRUCT(rlPar)^.lpCreateParams));
       end;
  WM_LBUTTONDOWN:
         begin

           //po ustawieniu parametru self mozemy wywolac spokojnie inne funkcje
           FNapis := FNapis+ ' dodatek';
           ZrobCos(PChar('Bardzo prosze '+FNapis));
         end;

  else
   Result := DefWindowProc(rHandle, ruMsg, rwPar, rlPar);
 end;
end;

procedure TCallbackInClass1.ZrobCos(a:PChar);
begin
    MessageBox(0,'Odwal sie',a,0);
end;

function TCallbackInClass1.RegisterClass: Boolean;
var
 WndClass: TWndClass;
begin
 //standardowa rejestracja okna
 Result := False;
 WndClass.style := CS_HREDRAW or CS_VREDRAW;

 //To istotna czesc, podajemy wskaznik do funkcji w klasie.
 //Klasa mam jeszcze jeden parametr, ktory przekazuje jest nim sama klasa
 //rozmiar tego parametru to 4 bajty zatem tyle samo co uchwyt naszgo okna.
 //Wiec po wywolaniu funkcji bedziemy musilei poszukac uchwytu naszego okna w self.
 WndClass.lpfnWndProc := @TCallbackInClass1.WndProc;
 WndClass.cbClsExtra := 0;
 WndClass.cbWndExtra := 0;
 WndClass.hInstance := hInstance;
 WndClass.hIcon := 0;
 WndClass.hCursor := LoadCursor(0, IDC_ARROW);
 WndClass.hbrBackground := GetStockObject(BLACK_BRUSH);
 WndClass.lpszMenuName := nil;
 WndClass.lpszClassName := 'CallbackInClass1';
 if (Windows.RegisterClass(WndClass) <> 0) then Result := True;
end;

constructor TCallbackInClass1.Create(hParentWnd: HWND;x,y:integer);
begin
 inherited Create;
 FParentHandle := hParentWnd;
 RegisterClass;
 FNapis := 'Moja pozycja to: '+IntToStr(x) +','+ IntToStr(x)+ ' ';
 FHandle := CreateWindowEx(0, 'CallbackInClass1', nil, WS_CHILD or WS_VISIBLE, x, y, 100, 100, FParentHandle, 0, hInstance, self);
end;

end.

Jak wywołać:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var
 TLista: TCallbackInClass1;
begin
 TLista := TCallbackInClass1.Create(Handle,10,10); //Utworzenie klasy
 TCallbackInClass1.Create(Handle,150,10);
end;

0 komentarzy