Jak uzyskać informację o temperaturze chipsetu karty graficznej?

mgyver

W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tak prozaiczną rzeczą jaką jest obsługa karty graficznej. Nie będziemy bynajmniej rysować, ale spróbujemy wyciągnąć jakieś informacje o karcie graficznej. Lud krzyczy "ciepło" więc spróbujemy wyciągnąć temperaturę procesora GPU.

Aby zacząć zabawę musimy ściągnąć plik NvApi.pas. Dla tych co nie umieją korzystać z wyszukiwarek dołączam link: http://andy.jgknet.de/blog/?page_id=351

Tworzymy nowy projekt i dołączmy plik NvApi.pas do projektu.

Inicjalizacja

</p>

Aby zacząć przygodę z kartą kraficzną NVidia należy zainicjalizować bibliotekę.

Robi się to tak:

var
 status: NvAPI_Status;
 errormsg: NvAPI_ShortString;
begin
 status:= NvAPI_Initialize();
 if status <> NVAPI_OK then
 begin
  NvAPI_GetErrorMessage(status, errormsg);
  MessageBox(0, PChar('NVAPI NvAPI_Initialize: ' + errormsg), 'Błąd', 0);
  Exit;
 end;
end;

Sli nie Sli

</p>

Teraz dowiemy się ile mamy urządzeń wyświetlania NVidia:

var
 hDisplay_a: array[0..NVAPI_MAX_PHYSICAL_GPUS * 2] of PNvDisplayHandle;
 i: Integer;
begin
 i:= 0;
 status := NvAPI_EnumNvidiaDisplayHandle(i, @hDisplay_a[i]);
 if status <> NVAPI_OK then
 begin
  NvAPI_GetErrorMessage(status, errormsg);
  MessageBox(0, PChar('NVAPI NvAPI_EnumNvidiaDisplayHandle: ' + errormsg), 'Błąd', 0);
  Exit;
 end;
end;

Temperatura karty graficznej

</p>

Jaka jest temperatura procesora GPU karty graficznej:

var
 thermalset: NV_GPU_THERMAL_SETTINGS;
 nvGPUHandle: TNvPhysicalGpuHandleArray;
 cnt: Cardinal;
begin
 status := NvAPI_GetPhysicalGPUsFromDisplay(hDisplay_a[i], nvGPUHandle, cnt);
 begin
  thermalset.version := NV_GPU_THERMAL_SETTINGS_VER;
  thermalset.count := 0;
  thermalset.sensor[0].controller := NVAPI_THERMAL_CONTROLLER_UNKNOWN;
  thermalset.sensor[0].target := NVAPI_THERMAL_TARGET_GPU;
  status := NvAPI_GPU_GetThermalSettings(nvGPUHandle[i], 0 , @thermalset);
  if status <> NVAPI_OK then
  begin
   NvAPI_GetErrorMessage(status, errormsg);
   MessageBox(0, PChar('NVAPI NvAPI_GPU_GetThermalSettings: ' + errormsg), 'Błąd', 0);
   Exit;
  end;
  LTemp.Caption:= IntToStr(thermalset.sensor[0].currentTemp); //tu wyśiwtlamy temperaturę GPU
 end;
end;

Cały projekt:

</p>
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, NvAPI, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  LTemp: TLabel;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 status: NvAPI_Status;
 errormsg: NvAPI_ShortString;
 thermalset: NV_GPU_THERMAL_SETTINGS;
 nvGPUHandle: TNvPhysicalGpuHandleArray;
 hDisplay_a: array[0..NVAPI_MAX_PHYSICAL_GPUS * 2] of PNvDisplayHandle;
 i: Integer;
 cnt: Cardinal;
begin
 status:= NvAPI_Initialize();
 if status <> NVAPI_OK then
 begin
  NvAPI_GetErrorMessage(status, errormsg);
  MessageBox(0, PChar('NVAPI NvAPI_Initialize: ' + errormsg), 'Błąd', 0);
  Exit;
 end;

 i:= 0;
 status := NvAPI_EnumNvidiaDisplayHandle(i, @hDisplay_a[i]);
 if status <> NVAPI_OK then
 begin
  NvAPI_GetErrorMessage(status, errormsg);
  MessageBox(0, PChar('NVAPI NvAPI_EnumNvidiaDisplayHandle: ' + errormsg), 'Błąd', 0);
  Exit;
 end;

 status := NvAPI_GetPhysicalGPUsFromDisplay(hDisplay_a[i], nvGPUHandle, cnt);
 begin
  thermalset.version := NV_GPU_THERMAL_SETTINGS_VER;
  thermalset.count := 0;
  thermalset.sensor[0].controller := NVAPI_THERMAL_CONTROLLER_UNKNOWN;
  thermalset.sensor[0].target := NVAPI_THERMAL_TARGET_GPU;
  status := NvAPI_GPU_GetThermalSettings(nvGPUHandle[i], 0 , @thermalset);
  if status <> NVAPI_OK then
  begin
   NvAPI_GetErrorMessage(status, errormsg);
   MessageBox(0, PChar('NVAPI NvAPI_GPU_GetThermalSettings: ' + errormsg), 'Błąd', 0);
   Exit;
  end;
  LTemp.Caption:= IntToStr(thermalset.sensor[0].currentTemp); //wyświetlamy temperaturę GPU
 end;

end;

end.

Warto przejrzeć plik nagłówkowy NvApi.pas, w którym np. możemy znaleźć taką funkcję jak NvAPI_GPU_GetFullName która zwróci nam pełną nazwę karty graficznej.

0 komentarzy