Neuronowa sieć BAM

Wstęp

Czym się różni sieć neuronowa od tablicy asocjacyjnej?
Jedno i drugie oszczędza miejsce w pamięci. Jednak sieć neuronowa nie wymaga zapisania w niej
wszystkich odpowiedzi (wartości w tablicy asocjacyjnej) na znane pytania (klucze tablicy
asocjacyjnej). To tak jakbyśmy podali tablicy asocjacyjnej fragment istniejącego klucza lub klucz
nieistniejący, a mimo to otrzymali logicznie uzasadnioną odpowiedź. Zwykle człowiek jest w stanie
zrozumieć tę logikę, ale należy analizować wszystkie wzorce pytań i odpowiedzi równocześnie, a także
wiedzieć jak uczy się i działa sieć danego typu. Kosztem takiej możliwości podania niepełnego lub
nieznanego klucza jest to, że czasami przy znanym kluczu sieć się myli, choć i te błędy daje się
uzasadnić. Liczba błędów jest różna dla różnych sieci i różnych zestawów par wejście-wyjście
(klucz-wartość).

Przykład 1
Opisuje sieć BAM zgodnie z opisem z książki Ryszarda Tadeusiewicza "Sieci neuronowe".
Zawiera również niezbędną teorię.
Maksymalne wyniki
Przy odpowiednim doborze ciągu uczącego (o czym dalej):
≈75% poprawnych odpowiedzi
Przy odpowiednim doborze ciągu uczącego i podwojeniu (czasem kilkakrotnym) liczby neuronów:
≈100% poprawnych odpowiedzi

Przykład 2
Znacznie uproszczona, szybka, pozwalająca zapisać znacznie więcej wzorców sieć,
stworzona przeze mnie na bazie przykładu 1.
Bardziej do praktycznych zastosowań w logice rozmytej (o czym dalej).
Maksymalne wyniki
≈100% poprawnych odpowiedzi przy liczbie wzorców równej kwadratowi ilczby neuronów
w przypadkach szczególnych
≈80% poprawnie odpowiadających neuronów, ale ≈0% całkowicie poprawnych odpowiedzi

Przykład 1

Podstawowe pojęcia

Wektor
Tablica jednowymiarowa np. array [1..N] of integer

Macierz
Tablica dwuwymiarowa np. array [1..M, 1..N] of integer
W moim programie M = N.

Ciąg uczący
Ciąg par (wartość wejściowa, poprawna wartość wyjściowa). Są to pary wektorów (X, Y), co zapisujemy:
(X1, Y1), (X2, Y2), (X3, Y3),…
Mówiąc najprościej, jest to zbiór poprawnych odpowiedzi Y na znane pytania X.

Neuron
Jeśli mówię o wektorach, wartościach X lub Y, jest to jednoznaczne ze wszystkimi neuronami warstwy
wejściowej lub wyjściowej. Neuron to pojedynczy element warstwy sieci, czyli i-ty element wektora np.
X[i1] = X[1], Y[i2] = Y[5].
Nie byłoby mowy o neuronie, gdyby jego wejścia nie były mnożone przez wagi
Y[i] = W[i, j] * X[j],
co stwarza podobieństwo do działania neuronu w mózgu człowieka. W tym miejscu dodatkowo należy
wspomnieć o wartości progowej (p) występującej także u człowieka, tj. takiej, przy której neuron
zadziała (pobudzi się). Można to zapisać:
y = 1 dla w1 * x1 + w2 * x2 + … ≥ p
y = 0 dla w1 * x1 + w2 * x2 + … <p
To tytułem uzupełnienia, bo w mojej sieci BAM nie korzystam z wartości progowych, jedynie z funkcji
signum (znak) dla zamiany np. -5 na -1.

Warstwa sieci
Zbiór neuronów, który opisujemy jednym wektorem.
Ogólnie sieć może mieć jedną warstwę wejściowo-wyjściową lub warstwę wejściową i warstwę wyjściową,
także warstwy wewnętrzne.

Wartości bipolarne
W omawianej sieci wartości X[i], Y[i] należą do zbioru [-1, 1] i są nazywane bipolarnymi. Jest to
też podobieństwo do neuronu człowieka, gdzie w grę wchodzą ładunki elektryczne (+) i (-).

Co to jest BAM?

BAM
Bidirectional Associative Memory – dwukierunkowa sieć skojarzeniowa.
Pomijam temat dwukierunkowości. Chodzi o to, że sieć BAM na X ze zbioru Y1, Y2, Y3,…
odpowie X1, X2, X3,…
Sieć BAM ma 2 warstwy, ale tak naprawdę są to dwa kroki obliczeniowe algorytmu.
BAM może mieć różne ilości neuronów wejściowych i wyjściowych.

Pojęcia minimalnie trudniejsze

Korelacja
Zależność między X i Y tu wyliczana w bardzo prosty sposób, a mianowicie
X[i] * Y[i], co przy wartościach [-1, 1] daje odpowiedź na pytanie, czy iloczyn zmienia znak dla
i-tego elementu wektora.

Macierz wag i uczenie sieci
Macierz wag jest sumą wszystkich korelacji miedzy X i Y pochodzących z ciągu uczącego.
Dla ścisłości podaję, że mnożymy X * T(Y), gdzie T oznacza transpozycję wektora.
Tworzenie macierzy wag nazywa się uczeniem sieci.

Energia sieci
Wyraża się wzorem:
E = -T(X) * W * Y,
gdzie T-transpozycja.
Gdybyśmy narysowali wykres energii w układzie współrzędnych (X, Y, E = f(X,Y)), to energia E byłaby
pofalowaną powierzchnią, w której występują pagórki i doliny o różnych wysokościach i głębokościach.
Głębokości tych dolin to lokalne minima energii sieci. Nauczona sieć BAM poszukując rozwiązania dla
określonego X trafia zawsze w jakieś minimum lokalne. Jednak nie zawsze jest to minimum lokalne
odpowiadające poprawnej odpowiedzi Y.

Warto wiedzieć

Zabezpieczenia
W ogólnym przypadku uczenia lub poszukiwania rozwiązania przez sieć neuronową mogą występować
oscylacje (powroty do tego samego punktu wspomnianej powierzchni) i niestabilności (dążenie do
nieskończonej energii). Dlatego warto się zabezpieczyć i określić maksymalną liczbę iteracji przy
szukaniu rozwiązania oraz wprowadzić ograniczenie zakresu energii, co uczyniłem.
Nawiasem mówiąc warto w ten sposób zabezpieczać wszystkie algorytmy optymalizacji poszukujące
minimum jakiejś funkcji.
Spotkałem się nawet z określeniem, że sieć neuronowa jest niczym innym, jak algorytmem
optymalizacji.

Algorytm i jego jakość

Jak to działa?
Sieć jest uczona ciągiem uczącym, w wyniku czego powstaje macierz wag.
Nauczona sieć BAM szukając rozwiązania powtarza dwa kroki:
(Krok 1) Y := F(W * X)
(Krok 2) X := F(W * Y), gdzie W to macierz wag.
Funkcja F po pierwsze zamienia i-ty iloczyn na znak i-tego iloczynu [-1, 0, 1].
Po drugie, jeżeli Y[i] = 0, pobiera poprzednią wartość Y[i] należącą do zbioru [-1, 1].
(Na początku poszukiwania rozwiązania ustawia się Y[i] = 1. Ta liczba nie ma znaczenia dla sieci
BAM, ważne, żeby była -1 lub 1 a nie 0)
W moim przykładzie po każdym kroku 1 sprawdzana jest wartość energii sieci i jeżeli energia nie
ulega zmianie na mniejszą, oznacza to, że w poprzednim kroku sieć znalazła minimum energetyczne i
rozwiązanie, choć wcale nie musi być ono idealnie poprawne.

Jakość znajdowanych rozwiązań
Jeśli chodzi o poprawność rozwiązań, to dla zupełnie losowych ciągów uczących, co masz możliwość
sprawdzić, jest ona mała – w moim przykładzie dla 4-ech różnych wzorców i 4-ech neuronów na
wejściu tylko 16 na 100 prób to całkowicie prawidłowe rozwiązania (całkowicie oznacza, że wszystkie
Y[i] odpowiadały Y[i] z ciągu uczącego dla danego X z ciągu uczącego). Częściowa zgodność to
statystycznie 60% wyjść.

Poprawienie jakości
Istnieją możliwości poprawienia jakości wyniku.
Umożliwiłem Ci robienie testów dla 1, 2, 3 i 4-elementowgo ciągu uczącego. Zmniejszenie liczby
wzorców spowoduje poprawę jakości odpowiedzi.
Możesz także posłużyć się symetrią w ciągu uczącym. Dla 4-ech wzorców jest to:
(X1, Y1 = X4), (X2, Y2 = X3), (X3, Y3 = X2), (X4, Y4 = X1).
Taka symetria (odbicia lustrzanego) dla 4-ech wzorców podnosi jakość względem jakości bez symetrii
z ok. 16% do ok. 75%. Dla trzech wzorców do ok. 88%, dla dwóch do 100%.
Należy zauważyć, że istotne są proporcję między ilością elementów X a ilością wzorców, żeby nie
myśleć: „co to za sieć, co tylko przy dwóch wzorcach się nie myli?” 2 wzorce to 50% z 4-ech
neuronów. Czyli można oszacować, że sieć potrzebuje 2 razy więcej neuronów wejścia, niż wzorców
(plus symetria) i będzie nieomylna.
Na potrzeby artykułu zastosowałem bardzo prostą symetrię, jednak wcześniej eksperymentowałem
z bardziej zawiłymi sposobami tworzenia symetrii. Ryszard Tadeusiewicz w swojej książce, z której
korzystałem, podaje przykład wręcz idealny, który daje 100% poprawnych odpowiedzi i maksymalnie
wykorzystuje sieć.
Co cechuje taki idealny dobór ciągu uczącego?
Ilość wzorców jest równa ilości neuronów i jest nieparzysta,
a gdyby umieścić wszystkie wzorce X w macierzy to poszczególne elementy macierzy byłyby
swoimi odbiciami lustrzanymi względem centralnego elementu i miałyby zmieniony przez to odbicie
znak. Natomiast środkowy wiersz i środkowa kolumna byłaby symetryczna np. (-1, 1, -1).
Macierz wzorców Y byłaby również tak skontruowanym odbiciem macierzy wzorców X.
Testowałem różne tego typu macierze dla znacznie większych niż 4 ilości wzorców i neuronów.
Rzeczywiście rezultaty są wtedy rewelacyjne. Jednak takich macierzy 3 x 3 można utworzyć
niewiele, a przyjąłem, że pokażę najwyżej 4 x 4, żeby można było przyjrzeć się logice odpowiedzi
sieci, co np. dla 1000 x 1000 byłoby niemożliwe.
Jeśli interesuje Cię bardzo wysoka jakość częściowo poprawnych odpowiedzi sieci
i bardzo duża ilość wzorców względem ilości neuronów przejdź do przykładu 2.

Skąd się biorą błędy?
Sieć ma swoją pojemność i jest w stanie zapamiętać tylko pewną ilość wzorców zależnie od ilości
neuronów. Istnieją różne oszacowania pojemności sieci BAM. Znalazłem takie, które mówią, że BAM
złożona z 1024 neuronów może zapamiętać 1024 wzorce, a inne oszacowanie mówi, że ta sama sieć tylko
25. Jak pokazują eksperymenty z symetrią, na pewno jakość odpowiedzi sieci jest zależna od specyfiki
ciągu uczącego.

Idealny wynik, a może wynik podobny?
Sieci BAM są w sumie wdzięcznym tematem, chętnie wykorzystywanym przez inżynierów. W porównaniu z
innymi sieciami znacznie szybciej się je uczy – w jednym kroku (jednorazowo wykonanej procedurze bez
jej powtarzania). Rozwiązania również odnajdują w jednym, kilku krokach. Nie wymagają
skomplikowanych wzorów. A przede wszystkim, jak we wszystkich sieciach asocjacyjnych
(skojarzeniowych), nawet jeśli na wejściu X pojawi się wektor nieznany, którego nie było w ciągu
uczącym, potrafią podać logicznie uzasadnioną odpowiedź. Jeśli się mylą, to w ich błędnych
odpowiedziach, można znaleźć podobieństwo do znanych wektorów Y, częściową zgodność lub symetrię
znaków.

Uruchomienie programu

Wystarczy utworzyć projekt z Form1, Unit1. Wkleić cały Unit1 i powiązać OnCreate formy z tym w
kodzie. Kontrolki zostaną automatycznie utworzone. Reszta to tylko klikanie.

Literatura

Ryszard Tadeusiewicz, „Sieci neuronowe”, Akademicka Oficyna Wydawnicza 1993, Rozdziały 8.3-8.7
Wykorzystałem algorytm mnożenia macierzy Aldonix’a z 4programmers.net.

Kod do przykładu 1

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Buttons, Grids;
(* Dla Delphi Tokyo 10.2
uses
 System.SysUtils, System.Classes, Vcl.Forms, Vcl.Grids, Vcl.StdCtrls, Vcl.Buttons;
*)


const
 LiczbaElemWektora = 4;
 LiczbaWzorcowMax = 4;

type
 TWektor = array [0..LiczbaElemWektora - 1] of integer;
 TMacierz = array [0..LiczbaElemWektora - 1, 0..LiczbaElemWektora - 1] of integer;

type
 TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 public
  Grid: array [0..1, 0..1] of record
                 G: TStringGrid;
                 L: TLabel;
                end;
  Button: array [0..1, 0..2, 0..3] of TSpeedButton;
  CheckBox: TCheckBox;
  Edit: array [0..1] of record
              E: TEdit;
              L: TLabel;
             end;
  procedure GenerujWzorceiUcz(Sender: TObject);
  procedure KopiujXiZnajdzRozw(Sender: TObject);
  procedure LiczbaWzorcowClick(Sender: TObject);
  procedure Testuj(aLiczbaTestow: integer; Symetria: boolean);
  procedure TestLosowy(Sender: TObject);
  procedure TestSymetryczny(Sender: TObject);
  procedure Ucz;
  procedure ZnajdzRozw(var NajlepszyY: TWektor);
  function EnergiaSieci(var PozaZakresem: boolean): integer;
 end;

var
 Form1: TForm1;
 WzorceX, WzorceY: array [0..LiczbaWzorcowMax - 1] of TWektor;
 WektorX, WektorY: TWektor;
 MacierzWag: TMacierz;
 ProcentYi, ProcentY100: real;
 LiczbaTestow: integer;
 Korelacje: array [0..LiczbaWzorcowMax - 1] of TMacierz;
 LiczbaWzorcow: integer = 4;

//Aldonix
procedure MnozenieMacierzy(var ParA, ParB, ParC: TMacierz;
              LiczWierszyA, LiczKolumnA,
              LiczWierszyB, LiczKolumnB: integer);
implementation

{$R *.dfm}

uses
 Math;

function Znak(x: integer): integer;
begin
 Result := Sign(x);
end;

function LosujBipolarnie: integer;
begin
 Result := Random(2);
 if Result = 0 then
  Result := -1;
end;

procedure TForm1.Ucz;
var
 i, j, k: integer;
begin
 for j := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
   MacierzWag[i, j] := 0;
 for k := 0 to LiczbaWzorcow - 1 do
  for j := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
   for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
    Korelacje[k, i, j] := WzorceX[k, i] * WzorceY[k, j];
 for k := 0 to LiczbaWzorcow - 1 do
  for j := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
   for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
    MacierzWag[i, j] := MacierzWag[i, j] + Korelacje[k, i, j];
end;

function TForm1.EnergiaSieci(var PozaZakresem: boolean): integer;
var
 i: integer;
 WektorYJakoMacierz: TMacierz;
 WektorXTranspJakoMacierz: TMacierz;
 Pomocn, Energia: TMacierz;
begin
 for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
 begin
  WektorYJakoMacierz[i, 0] := WektorY[i];
  WektorXTranspJakoMacierz[0, i] := WektorX[i];
 end;
 MnozenieMacierzy(WektorXTranspJakoMacierz, MacierzWag, Pomocn,
          1, LiczbaElemWektora,
          LiczbaElemWektora, LiczbaElemWektora);
 MnozenieMacierzy(Pomocn, WektorYJakoMacierz, Energia,
          1, LiczbaElemWektora,
          LiczbaElemWektora, 1);
 Result := -Energia[0, 0];
 if Result < -(MaxInt div 2) then
  PozaZakresem := true;
end;

procedure TForm1.ZnajdzRozw(var NajlepszyY: TWektor);
var
 i, Iteracja: integer;
 NastEnergia: integer;
 PoprzEnergia: integer;
 PozaZakresem: boolean;
 WektorXJakoMacierz: TMacierz;
 WektorYJakoMacierz: TMacierz;
 PoprzWektorY: TWektor;
begin
 PozaZakresem := false;
 for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  PoprzWektorY[i] := 1;
 Iteracja := 0;
 PoprzEnergia := MaxInt;
 repeat
  Inc(Iteracja);
  for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  begin
   WektorXJakoMacierz[i, 0] := WektorX[i];
   WektorYJakoMacierz[i, 0] := WektorY[i];
  end;
  MnozenieMacierzy(MacierzWag, WektorXJakoMacierz, WektorYJakoMacierz,
           LiczbaElemWektora, LiczbaElemWektora,
           LiczbaElemWektora, 1);
  for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  begin
   WektorX[i] := WektorXJakoMacierz[i, 0];
   WektorY[i] := WektorYJakoMacierz[i, 0];
  end;
  for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
   WektorY[i] := Znak(WektorY[i]);
  for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
   if WektorY[i] = 0 then
    WektorY[i] := PoprzWektorY[i];
  for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
   PoprzWektorY[i] := WektorY[i];
  if Iteracja = 1 then
  begin
   for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
    NajlepszyY[i] := WektorY[i];
   PoprzEnergia := EnergiaSieci(PozaZakresem);
   if PozaZakresem then
    Break
  end
  else
  begin
   NastEnergia := EnergiaSieci(PozaZakresem);
   if (NastEnergia >= PoprzEnergia) or PozaZakresem then
    Break
   else
   if NastEnergia < PoprzEnergia then
   begin
    for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
     NajlepszyY[i] := WektorY[i];
    PoprzEnergia := NastEnergia;
   end;
  end;
  for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  begin
   WektorXJakoMacierz[i, 0] := WektorX[i];
   WektorYJakoMacierz[i, 0] := WektorY[i];
  end;
  MnozenieMacierzy(MacierzWag, WektorXJakoMacierz, WektorYJakoMacierz,
           LiczbaElemWektora, LiczbaElemWektora,
           LiczbaElemWektora, 1);
  for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  begin
   WektorX[i] := WektorXJakoMacierz[i, 0];
   WektorY[i] := WektorYJakoMacierz[i, 0];
  end;
  for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
   WektorX[i] := Znak(WektorX[i]);
 until Iteracja = 1000;
end;

procedure TForm1.GenerujWzorceiUcz(Sender: TObject);
var
 i, j: integer;
 slX, slY: TStringList;
 s: string;
begin
 slX := TStringList.Create;
 slY := TStringList.Create;
 i := 0;
 repeat
  s := '';
  for j := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  begin
   WzorceX[i, j] := LosujBipolarnie;
   s := s + IntToStr(WzorceX[i, j]);
  end;
  if slX.IndexOf(s) < 0 then
  begin
   slX.Add(s);
   Inc(i);
  end;
 until slX.Count = LiczbaWzorcow;
 if not CheckBox.Checked then
 begin
  i := 0;
  repeat
   s := '';
   for j := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
   begin
    WzorceY[i, j] := LosujBipolarnie;
    s := s + IntToStr(WzorceY[i, j]);
   end;
   if slY.IndexOf(s) < 0 then
   begin
    slY.Add(s);
    Inc(i);
   end;
  until slY.Count = LiczbaWzorcow;
 end
 else
 if CheckBox.Checked then
  for i := 1 to LiczbaWzorcow do
   for j := 1 to LiczbaElemWektora do
    WzorceY[i - 1, j - 1] := WzorceX[LiczbaWzorcow - i, j - 1];
 slX.Free;
 slY.Free;
 Ucz;
 for j := 0 to LiczbaWzorcow - 1 do
  for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
   Grid[0, 0].G.Cells[j + 1, i + 1] := IntToStr(WzorceX[j, i]);
 for j := 0 to LiczbaWzorcow - 1 do
  for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
   Grid[0, 1].G.Cells[j + 1, i + 1] := IntToStr(WzorceY[j, i]);
end;

procedure TForm1.KopiujXiZnajdzRozw(Sender: TObject);
var
 i, j, k: integer;
 WynikY: TWektor;
 Procent100: boolean;
begin
 if Sender <> nil then
 begin
  LiczbaTestow := 0;
  ProcentYi := 0;
  ProcentY100 := 0;
 end;
 for j := 0 to LiczbaWzorcow - 1 do
 begin
  for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  begin
   Grid[1, 0].G.Cells[j + 1, i + 1] := IntToStr(WzorceX[j, i]);
   WektorX[i] := WzorceX[j, i];
  end;
  ZnajdzRozw(WynikY);
  Inc(LiczbaTestow);
  Procent100 := true;
  for k := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  begin
   if WynikY[k] = WzorceY[j, k] then
    ProcentYi := ProcentYi + 1
   else
    Procent100 := false;
  end;
  if Procent100 then
   ProcentY100 := ProcentY100 + 1;
  for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
   Grid[1, 1].G.Cells[j + 1, i + 1] := IntToStr(WynikY[i]);
 end;
 if Sender <> nil then
 begin
  Edit[0].E.Text := IntToStr(Round(100 * ProcentYi/ (LiczbaTestow * LiczbaElemWektora))) + '%';
  Edit[1].E.Text := IntToStr(Round(100 * ProcentY100 / LiczbaTestow)) + '%';
 end;
end;

procedure TForm1.Testuj(aLiczbaTestow: integer; Symetria: boolean);
var
 i: integer;
begin
 LiczbaTestow := 0;
 ProcentYi := 0;
 ProcentY100 := 0;
 CheckBox.Checked := Symetria;
 for i := 1 to aLiczbaTestow do
 begin
  GenerujWzorceiUcz(nil);
  KopiujXiZnajdzRozw(nil);
 end;
 Edit[0].E.Text := IntToStr(Round(100 * ProcentYi/ (LiczbaTestow * LiczbaElemWektora))) + '%';
 Edit[1].E.Text := IntToStr(Round(100 * ProcentY100 / LiczbaTestow)) + '%';
end;

procedure TForm1.TestLosowy(Sender: TObject);
begin
 Testuj(1000, false);
end;

procedure TForm1.TestSymetryczny(Sender: TObject);
begin
 Testuj(1000, true);
end;

procedure TForm1.LiczbaWzorcowClick(Sender: TObject);
var
 x, y: integer;
begin
 if (Sender as TSpeedButton).Down then
  LiczbaWzorcow := (Sender as TSpeedButton).Tag;
 for x := 0 to 1 do
  for y := 0 to 1 do
   Grid[x, y].G.ColCount := LiczbaWzorcow + 1;
 GenerujWzorceiUcz(nil);
end;

procedure MnozenieMacierzy(var ParA, ParB, ParC: TMacierz;
              LiczWierszyA, LiczKolumnA,
              LiczWierszyB, LiczKolumnB: integer);
//Aldonix
var
 A, B, C: array of array of integer;
 i, j, k, l: integer;
 Suma : integer;
begin
 SetLength(A, LiczWierszyA);
 for i:= Low(A) to High(A) do
  SetLength(A[i], LiczKolumnA);
 SetLength(B, LiczWierszyB);
 for i:= Low(B) to High(B) do
  SetLength(B[i],LiczKolumnB);
 SetLength(C,LiczWierszyA);
 for i:= Low(C) to High(C) do
  SetLength(C[i],LiczKolumnB);
 for i := Low(A) to High(A) do
  for j := Low(A[0]) to High(A[0]) do
   A[i, j] := ParA[i, j];
 for i := Low(B) to High(B) do
  for j := Low(B[0]) to High(B[0]) do
   B[i, j] := ParB[i, j];
 if LiczKolumnA = LiczWierszyB then
 begin
  l:=0;
  for i := Low(A) to High(A) do
  begin
   while l <= High(B[0]) do
   begin
    Suma := 0;
    k := 0;
    for j:=Low(A[0]) to High(A[0]) do
    begin
     Suma := Suma + A[i, j] * B[k, l];
     Inc(k);
    end;
    C[i, l] := Suma;
    Inc(l);
   end;
   l := 0;
  end;
 end;
 for i := Low(C) to High(C) do
  for j := Low(C[0]) to High(C[0]) do
   ParC[i, j] := C[i, j];
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 x, y, i: integer;
begin
 Randomize;
 for x := 0 to 1 do
 begin
  for y := 0 to 1 do
  begin
   Grid[x, y].G := TStringGrid.Create(Self);
   Grid[x, y].G.ColCount := 5;
   Grid[x, y].G.RowCount := 5;
   Grid[x, y].G.Width := 5 * (Grid[x, y].G.DefaultColWidth + 2);
   Grid[x, y].G.Left := 8 + (8 + Grid[x, y].G.Width) * x;
   Grid[x, y].G.Height := 5 * (Grid[x, y].G.DefaultRowHeight + 2);
   Grid[x, y].G.Top := 27 + (27 + Grid[x, y].G.Height) * y;
   InsertControl(Grid[x, y].G);
   for i := 1 to LiczbaWzorcow do
    case y of
     0: Grid[x, y].G.Cells[i, 0] := 'X' + IntToStr(i);
     1: Grid[x, y].G.Cells[i, 0] := 'Y' + IntToStr(i);
    end;
   Grid[x, y].L := TLabel.Create(Self);
   Grid[x, y].L.Left := Grid[x, y].G.Left;
   Grid[x, y].L.Top := Grid[x, y].G.Top - 19;
   case x of
    0: case y of
       0: Grid[x, y].L.Caption := 'Ciąg uczący X (wejścia)';
       1: Grid[x, y].L.Caption := 'Ciąg uczący Y (wyjścia)';
      end;
    1: case y of
       0: Grid[x, y].L.Caption := 'Wektory testowe X (wejścia)';
       1: Grid[x, y].L.Caption := 'Odpowiedzi sieci Y (wyjścia)';
      end;
   end;
   InsertControl(Grid[x, y].L);
  end;
  for y := 0 to 2 do
   if not ((y > 0) and (x = 1)) then
   begin
    Button[x, y, 0] := TSpeedButton.Create(Self);
    Button[x, y, 0].Left := Grid[x, 0].G.Left;
    Button[x, y, 0].Width := Grid[x, 0].G.Width;
    Button[x, y, 0].Top := 339 + 31 * y;
    case x of
     0: case y of
        0: Button[x, y, 0].Caption := 'Generuj ciąg uczący i naucz sieć';
        1: Button[x, y, 0].Caption := 'Testuj 1000 ciągów uczących ' +
                     '(losowych)';
        2: Button[x, y, 0].Caption := 'Testuj 1000 ciągów uczących ' +
                     '(symetria)';
       end;
     1: case y of
        0: Button[x, y, 0].Caption := 'Kopiuj X z ciągu uczącego ' +
                     'i znajdź odpowiedzi';
       end;
    end;
    case x of
     0: case y of
        0: Button[x, y, 0].OnClick := GenerujWzorceiUcz;
        1: Button[x, y, 0].OnClick := TestLosowy;
        2: Button[x, y, 0].OnClick := TestSymetryczny;
       end;
     1: case y of
        0: Button[x, y, 0].OnClick := KopiujXiZnajdzRozw;
       end;
    end;
    InsertControl(Button[x, y, 0]);
   end;
 end;
 for x := 0 to 3 do
 begin
  Button[1, 1, x] := TSpeedButton.Create(Self);
  Button[1, 1, x].Top := 339 + 31 * 1;
  Button[1, 1, x].Width := Grid[1, 0].G.Width div 4;
  Button[1, 1, x].Left := Grid[1, 0].G.Left + Button[1, 1, x].Width * x;
  Button[1, 1, x].GroupIndex := 1;
  if x = 3 then
   Button[1, 1, x].Down := true;
  if x = 0 then
   Button[1, 1, x].Caption := IntToStr(x + 1) + ' wzorzec X'
  else
   Button[1, 1, x].Caption := IntToStr(x + 1) + ' wzorce X';
  Button[1, 1, x].Tag := x + 1;
  Button[1, 1, x].OnClick := LiczbaWzorcowClick;
  InsertControl(Button[1, 1, x]);
 end;
 for y := 0 to 1 do
 begin
  Edit[y].E := TEdit.Create(Self);
  Edit[y].E.Left := 8;
  Edit[y].E.Top := 451 + 46 * y;
  InsertControl(Edit[y].E);
  Edit[y].L := TLabel.Create(Self);
  Edit[y].L.Left := 8;
  Edit[y].L.Top := 432 + 46 * y;
  case y of
   0: Edit[y].L.Caption := 'Częściowo poprawne odpowiedzi sieci';
   1: Edit[y].L.Caption := 'Całkowicie poprawne odpowiedzi sieci';
  end;
  InsertControl(Edit[y].L);
 end;
 CheckBox := TCheckBox.Create(Self);
 CheckBox.Left := Grid[0, 0].G.Left;
 CheckBox.Top := 316;
 CheckBox.Width := Grid[0, 0].G.Width;
 CheckBox.Caption := 'Symetria';
 InsertControl(CheckBox);
 Position := poScreenCenter;
 Width := 730;
 Height := 670;
 GenerujWzorceiUcz(nil);
end;

end.

Przykład 2

Zmiany względem przykładu 1

Generalnie
Wprowadzone zmiany zmniejszają złożoność obliczeniową
oraz zwiększają pojemność sieci.

Rezygnacja z poszukiwania minimalnej energii
Zrezygnowałem z poszukiwania minimalnej energii,
Bo taka sieć zwykle i tak znajduje minimum lokalne w pierwszym kroku. Moim celem w pierwszym przykładzie było
pokazanie, poszukiwania minimum energetycznego.
Dzięki tej rezygnacji jest tylko jeden krok obliczeniowy.

Zezwolenie na pojawianie się zer w wektorze Y
Zrezygnowałem z ustawiania wartości początkowej Y[i] = 1
i sprawdzania, czy Y[i] = 0.
Kosztem tego w Y mogą pojawić się zera. Należy je traktować jako niepewność sieci
lub jednakowe prawdopodobieństwo 50%, że Y[i] = -1 lub Y[i] = 1.
Obliczając procent częściowo poprawnych odpowiedzi odrzucam te wyniki.
Ich odsetek jest znikomy, chociaż są przypadki, w których są same zera.

Wektory jako macierze
Przekształcanie wektorów na macierze i w drugą stronę zabiera czas.
Zastosowałem więc macierze, w których istotny wektor jest w pierwszej kolumnie.

Użycie typu shortint
Ponieważ X[i] = [-1, 1], a Y[i] = [-1, 0, 1], wystarczającym typem danych jest shortint,
co pozwala na konstruowanie macierzy o znacznie większej ilości elementów.

Uproszczenie algorytmu mnożenia macierzy
Zrezygnowałem z każdorazowej alokacji pamięci SetLength, bo macierze są już zaalokowane
i gotowe do obliczeń.

Opis sieci

Założenia
Ze względu na zastosowany algorytm tworzenia ciągu uczącego,
Jest wymagane, aby liczba neuronów była wielokrotnością 4.

Pojemność sieci
Pojemność sieci wzrosła i jest kwadratem liczby neuronów.

Nadal symetria
Przykład 2 jest poświęcony tylko symetrii ciągu uczącego, jaką stosowałem w przykładzie 1,
czyli odbiciu lustrzanemu WzorzecX[i] = WzorzecY[LiczbaWzorcow – i].

Korzystne rozwiązanie
WzorceX są kolejnymi liczbami 0, 1, 2,… przedstawionymi w postaci binarnej, w której 0 zamienia się na -1.

Logika rozmyta
W tej sieci z wyjątkiem przypadków szczególnych istotne jest częściowo poprawne
rozwiązanie. Jeżeli 80% neuronów odpowiada poprawnie, nie należy tego marnować.
Pojawia się odpowiedź Y, która w 80% jest prawidłowym WzorcemY, a 20% czymś innym.
Taka sytuacja ma miejsce w logice rozmytej, w której np. o kolorze fioletowym powiemy, że jest w 50% kolorem czerwonym, w
50% kolorem niebieskim i w 0% kolorem zielonym, co możemy zapisać:
RGB(128, 0, 128)

Przypadki szczególne
W moim programie pokazałem, że pewne wielokrotności liczby 4 (wielokrotności liczby neuronów) dają 100% poprawności
odpowiedzi sieci skonstruowanej jw.
Ale nie jest to reguła dla wszystkich sieci tak skonstruowanych i niektóre będę dawały same zera w Y. Jednak przy
parametrach, które są w programie takie przypadki szczególne istnieją.
Pokazałem też, że ilości wzorców różne od ww. wielokrotności dają gorsze rezultaty, ale wystarczająco dobre w logice
rozmytej.

Perspektywy
Przypadki szczególne stwarzają możliwość łączenia pojedynczych sieci w układy sieci złożone z tych pojedynczych.
Pozostają nadal asocjacyjne, ponieważ wszystkie wzorce są powiązane macierzą wag.

Byli inni przede mną
Prace nad sieciami neuronowymi trwają od wielu lat. Przykład 2, to zaledwie początki ich rozwoju. Bibliografia jest
ogromna, chociaż w większości bardzo trudna. Mam nadzieję, że przybliżyłem Ci temat na możliwie najprostszych
przykładach.

Uruchomienie programu

Wystarczy utworzyć projekt z Form1, Unit1. Wkleić cały Unit1 i powiązać OnCreate formy z tym w
kodzie. Kontrolki zostaną automatycznie utworzone. Reszta to tylko klikanie.

Kod do przykładu 2

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Buttons, Grids;

const
 LiczbaElemWektora = 8;
 LiczbaWzorcowMax = LiczbaElemWektora * LiczbaElemWektora;
 PaintGrid     = true;

type
 TWektor = array [0..LiczbaElemWektora - 1] of shortint;
 TMacierz = array [0..LiczbaElemWektora - 1, 0..LiczbaElemWektora - 1] of integer;
 TMacierzBipolar = array [0..LiczbaElemWektora - 1, 0..LiczbaElemWektora - 1] of shortint;

type
 TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 public
  Grid: array [0..1, 0..1] of record
                 G: TStringGrid;
                 L: TLabel;
                end;
  Button: array [0..2, 0..3] of TSpeedButton;
  Edit: array [0..2] of record
              E: TEdit;
              L: TLabel;
             end;
  procedure GenerujWzorceiUcz(Sender: TObject);
  procedure KopiujXiZnajdzRozw(Sender: TObject);
  procedure LiczbaWzorcowClick(Sender: TObject);
  procedure TestKolejnychBin(Sender: TObject);
  procedure Ucz;
  procedure ZnajdzRozw(var NajlepszyY: TWektor);
 end;

var
 Form1: TForm1;
 WzorceX, WzorceY: array [0..LiczbaWzorcowMax - 1] of TWektor;
 WektorX, WektorY: TWektor;
 MacierzWag: TMacierz;
 ProcentYi, ProcentY100: real;
 Procent0: real;
 LiczbaTestow: integer;
 Korelacje: array [0..LiczbaWzorcowMax - 1] of TMacierzBipolar;
 LiczbaWzorcow: integer = LiczbaWzorcowMax;
 WektorXJakoMacierz: TMacierzBipolar;
 WektorYJakoMacierz: TMacierzBipolar;

//Aldonix
procedure MnozenieMacierzy(var ParA: TMacierz; var ParB, ParC: TMacierzBipolar;
              LiczWierszyA, LiczKolumnA,
              LiczWierszyB, LiczKolumnB: integer);
implementation

{$R *.dfm}

uses
 Math;

function Znak(x: integer): integer;
begin
 Result := Sign(x);
end;

procedure TForm1.Ucz;
var
 i, j, k: integer;
begin
 for j := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
   MacierzWag[i, j] := 0;
 for k := 0 to LiczbaWzorcow - 1 do
  for j := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
   for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
    Korelacje[k, i, j] := WzorceX[k, i] * WzorceY[k, j];
 for k := 0 to LiczbaWzorcow - 1 do
  for j := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
   for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
    MacierzWag[i, j] := MacierzWag[i, j] + Korelacje[k, i, j];
end;

procedure TForm1.ZnajdzRozw(var NajlepszyY: TWektor);
var
 i: integer;
begin
 for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  WektorXJakoMacierz[i, 0] := WektorX[i];
 MnozenieMacierzy(MacierzWag, WektorXJakoMacierz, WektorYJakoMacierz,
          LiczbaElemWektora, LiczbaElemWektora,
          LiczbaElemWektora, 1);
 for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  WektorYJakoMacierz[i, 0] := Znak(WektorYJakoMacierz[i, 0]);
 for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  NajlepszyY[i] := WektorYJakoMacierz[i, 0];
end;

procedure TForm1.GenerujWzorceiUcz(Sender: TObject);
var
 sBin: string;
 Bipolar: TWektor;
 procedure IntToBipolar(Int: integer);
 var
  i, j: integer;
  sHex: string;
  c: char;
 begin
  sHex := IntToHex(Int, 4);
  sBin := '';
  for j := 1 to Length(sHex) do
   case LowerCase(sHex[j])[1] of
    '0': sBin := sBin + '0000';
    '1': sBin := sBin + '0001';
    '2': sBin := sBin + '0010';
    '3': sBin := sBin + '0011';
    '4': sBin := sBin + '0100';
    '5': sBin := sBin + '0101';
    '6': sBin := sBin + '0110';
    '7': sBin := sBin + '0111';
    '8': sBin := sBin + '1000';
    '9': sBin := sBin + '1001';
    'a': sBin := sBin + '1010';
    'b': sBin := sBin + '1011';
    'c': sBin := sBin + '1100';
    'd': sBin := sBin + '1101';
    'e': sBin := sBin + '1110';
    'f': sBin := sBin + '1111';
   end;
  j := 0;
  for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  begin
   c := sBin[Length(sBin) - j];
   case c of
    '0': Bipolar[i] := -1;
    '1': Bipolar[i] := +1;
   end;
   Inc(j);
  end;
 end;
var
 i, j, x: integer;
begin
 for i := 0 to LiczbaWzorcowMax - 1 do
  for j := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  begin
   WzorceX[i, j] := 0;
   WzorceY[LiczbaWzorcow - i - 1, j] := 0;
  end;
 for x := 0 to LiczbaWzorcow - 1 do
 begin
  IntToBipolar(x);
  for j := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  begin
   WzorceX[x, j] := Bipolar[j];
   WzorceY[LiczbaWzorcow - x - 1, j] := Bipolar[j];
  end;
 end;
 Ucz;
 if PaintGrid then
 begin
  for j := 0 to LiczbaWzorcow - 1 do
   for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
    Grid[0, 0].G.Cells[j + 1, i + 1] := IntToStr(WzorceX[j, i]);
  for j := 0 to LiczbaWzorcow - 1 do
   for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
    Grid[0, 1].G.Cells[j + 1, i + 1] := IntToStr(WzorceY[j, i]);
 end;
end;

procedure TForm1.KopiujXiZnajdzRozw(Sender: TObject);
var
 i, j, k: integer;
 WynikY: TWektor;
 Procent100: boolean;
begin
 for j := 0 to LiczbaWzorcow - 1 do
 begin
  for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  begin
   if PaintGrid then
    Grid[1, 0].G.Cells[j + 1, i + 1] := IntToStr(WzorceX[j, i]);
   WektorX[i] := WzorceX[j, i];
  end;
  ZnajdzRozw(WynikY);
  Inc(LiczbaTestow);
  Procent100 := true;
  for k := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
  begin
   if WynikY[k] = WzorceY[j, k] then
    ProcentYi := ProcentYi + 1
   else
   if WynikY[k] = 0 then
   begin
    Procent0 := Procent0 + 1;
    Procent100 := false;
   end
   else
    Procent100 := false;
  end;
  if Procent100 then
   ProcentY100 := ProcentY100 + 1;
  if PaintGrid then
   for i := 0 to LiczbaElemWektora - 1 do
    Grid[1, 1].G.Cells[j + 1, i + 1] := IntToStr(WynikY[i]);
 end;
end;

procedure TForm1.TestKolejnychBin(Sender: TObject);
begin
 LiczbaTestow := 0;
 ProcentYi := 0;
 ProcentY100 := 0;
 Procent0 := 0;
 GenerujWzorceiUcz(nil);
 KopiujXiZnajdzRozw(nil);
 Edit[0].E.Text := IntToStr(Round(100 * ProcentYi/ (LiczbaTestow * LiczbaElemWektora))) + '%';
 Edit[1].E.Text := IntToStr(Round(100 * ProcentY100 / LiczbaTestow)) + '%';
 Edit[2].E.Text := IntToStr(Round(100 * Procent0 / (LiczbaTestow * LiczbaElemWektora))) + '%';
end;

procedure TForm1.LiczbaWzorcowClick(Sender: TObject);
var
 x, y, i: integer;
begin
 if (Sender as TSpeedButton).Down then
  LiczbaWzorcow := (Sender as TSpeedButton).Tag;
 for x := 0 to 1 do
  for y := 0 to 1 do
  begin
   Grid[x, y].G.ColCount := LiczbaWzorcow + 1;
   for i := 1 to LiczbaWzorcowMax do
    case y of
     0: Grid[x, y].G.Cells[i, 0] := 'X' + IntToStr(i);
     1: Grid[x, y].G.Cells[i, 0] := 'Y' + IntToStr(i);
    end;
   for i := 1 to LiczbaElemWektora do
    case y of
     0: Grid[x, y].G.Cells[0, i] := IntToStr(i);
     1: Grid[x, y].G.Cells[0, i] := IntToStr(i);
    end;
  end;

end;

procedure MnozenieMacierzy(var ParA: TMacierz; var ParB, ParC: TMacierzBipolar;
              LiczWierszyA, LiczKolumnA,
              LiczWierszyB, LiczKolumnB: integer);
//Aldonix
var
 i, j, k, l: integer;
 Suma : integer;
begin
 if LiczKolumnA = LiczWierszyB then
 begin
  l:=0;
  for i := Low(ParA) to High(ParA) do
  begin
   while l <= High(ParB[0]) do
   begin
    Suma := 0;
    k := 0;
    for j:=Low(ParA[0]) to High(ParA[0]) do
    begin
     Suma := Suma + ParA[i, j] * ParB[k, l];
     Inc(k);
    end;
    ParC[i, l] := Suma;
    Inc(l);
   end;
   l := 0;
  end;
 end;
end;


procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
 x, y, j: integer;
begin
 for x := 0 to 1 do
  for y := 0 to 1 do
  begin
   Grid[x, y].G := TStringGrid.Create(Self);
   Grid[x, y].G.ColCount := LiczbaWzorcowMax + 1;
   Grid[x, y].G.RowCount := LiczbaElemWektora + 1;
   Grid[x, y].G.Width := 5 * (Grid[x, y].G.DefaultColWidth + 2);
   Grid[x, y].G.Left := 8 + (8 + Grid[x, y].G.Width) * x;
   Grid[x, y].G.Height := 5 * (Grid[x, y].G.DefaultRowHeight + 2) + 16;
   Grid[x, y].G.Top := 27 + (27 + Grid[x, y].G.Height) * y;
   Grid[x, y].G.ScrollBars := ssBoth;
   InsertControl(Grid[x, y].G);
   Grid[x, y].L := TLabel.Create(Self);
   Grid[x, y].L.Left := Grid[x, y].G.Left;
   Grid[x, y].L.Top := Grid[x, y].G.Top - 19;
   case x of
    0: case y of
       0: Grid[x, y].L.Caption := 'Ciąg uczący X (wejścia)';
       1: Grid[x, y].L.Caption := 'Ciąg uczący Y (wyjścia)';
      end;
    1: case y of
       0: Grid[x, y].L.Caption := 'Wektory testowe X (wejścia)';
       1: Grid[x, y].L.Caption := 'Odpowiedzi sieci Y (wyjścia)';
      end;
   end;
   InsertControl(Grid[x, y].L);
  end;
 Button[0, 0] := TSpeedButton.Create(Self);
 Button[0, 0].Left := Grid[0, 0].G.Left;
 Button[0, 0].Width := Grid[0, 0].G.Width;
 Button[0, 0].Top := 371;
 Button[0, 0].Caption := 'Testuj ciąg uczący (ciąg binarny + symetria)';
 Button[0, 0].OnClick := TestKolejnychBin;
 InsertControl(Button[0, 0]);
 j := 1;
 for x := 0 to 3 do
 begin
  Button[1, x] := TSpeedButton.Create(Self);
  Button[1, x].Top := 371;
  Button[1, x].Width := Grid[1, 0].G.Width div 4;
  Button[1, x].Left := Grid[1, 0].G.Left + Button[1, x].Width * x;
  Button[1, x].GroupIndex := 1;
  Button[1, x].Caption := IntToStr(LiczbaWzorcowMax div j) + ' wz X';
  Button[1, x].Tag := LiczbaWzorcowMax div j;
  if x = 0 then
   Button[1, x].Down := true;
  Button[1, x].OnClick := LiczbaWzorcowClick;
  InsertControl(Button[1, x]);
  j := j * 2;
 end;
 j := 1;
 for x := 0 to 3 do
 begin
  Button[2, x] := TSpeedButton.Create(Self);
  Button[2, x].Top := 402;
  Button[2, x].Width := Grid[1, 0].G.Width div 4;
  Button[2, x].Left := Grid[1, 0].G.Left + Button[1, x].Width * x;
  Button[2, x].GroupIndex := 1;
  Button[2, x].Caption := IntToStr(LiczbaWzorcowMax - j) + ' wz X';
  Button[2, x].Tag := LiczbaWzorcowMax - j;
  Button[2, x].OnClick := LiczbaWzorcowClick;
  InsertControl(Button[2, x]);
  j := j + 1;
 end;
 for y := 0 to 2 do
 begin
  Edit[y].E := TEdit.Create(Self);
  Edit[y].E.Width := 100;
  Edit[y].E.Left := 8;
  Edit[y].E.Top := 451 + 46 * y;
  InsertControl(Edit[y].E);
  Edit[y].L := TLabel.Create(Self);
  Edit[y].L.Left := 8;
  Edit[y].L.Top := 432 + 46 * y;
  case y of
   0: Edit[y].L.Caption := 'Poprawne odpowiedzi pojedynczych neuronów';
   1: Edit[y].L.Caption := 'Całkowicie poprawne odpowiedzi sieci';
   2: Edit[y].L.Caption := 'Zera w odpowiedziach';
  end;
  InsertControl(Edit[y].L);
 end;
 Position := poScreenCenter;
 Width := 730;
 Height := 670;
 LiczbaWzorcowClick(Button[1, 0]);
end;

end.

2 komentarzy

Poprawiłem błąd w sposobie obliczania średniej jakości odpowiedzi sieci.
Dodałem informacje na temat idealnie przygotowanych ciągów uczących dających jakość 100%

Dodałem drugi przykład o mniejszej złożoności obliczeniowej i większej pojemności sieci