ShowMessage

kangurmk
ShowMessage
Moduł: Dialogs
procedure ShowMessage(const Msg: string);

Procedurę ShowMessageużywamy do wyświetlenia prostego okienka dialogowego z przyciskiem OK. W okienku tym możemy wyświetlić komunikat, którego treść jest określona parametrem Msg, przy czym Msg jest typem tekstowym String. Tytuł okienka komuniaktu wywołanego procedurą ShowMessagejest identyczny jak nazwa naszego projektu. Podczas wyświetlania komunikatu okno aplikacji jest nieaktywne. Sterowanie do aplikacji zostanie zwrócone dopiero po potwierdzeniu komunikatu (naciśnięciu przycisku OK).

Jeśli chcesz pokazać okno komunikatu z innymi rodzajami przycisków lub z ikoną użyj funkcji MessageDlg lub Messagebox. Używając skrótu Ctrl+C w okienku dialogowym, możesz skopiować treść komunikatu do schowka. Możliwość ta pojawiła się w Windows od wersji 2000

Przykład:

procedure TForm1.btnKomunikatClick(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage('Właśnie mnie kliknąłeś!');
end;

Zobacz też:

1 komentarz

Jeżeli chcesz skopiować treść jakiegokolwiek okienka dialogowego wciśnij CTRL+ALT+INSERT :)
apropo ShowMessage to zazwyczaj zakładam na niego alias "echo" i używam do testowania różnych pętli czy warunków :)
-- edit --
Jak nie chcesz wklejać całego Dialogs tylko po to, żeby użyć procedury ShowMessage to możesz skorzystać z MessageBox zawartego w unicie Windows. np:

procedure ShowMessage(const s:String);
begin
  MessageBox(0, PAnsiChar(s), 'Komunikat', MB_OK);
end;