C#

Ukrywanie paska zadań w Windows XP Windows Vista i Windows 7

Cel artykułu

Przedstawiony artykuł odpowiada na pytanie: "Jak ukryć paskek zadań w Windows XP, Windows Vista i Windows 7?"

Ponieważ autor interesuje się zagadnieniem użycia w artykułach na portalu 4programmers.net dwóch języków – polskiego, jako że portal jest polski, i dowolnego innego (w przypadku autora są to język polski i angielski), istnieje też drugie, równie ważne pytanie, na które odpowiada artykuł, tj. "Jak opisać kod programu dwujęzycznie w języku XML?"

Dwujęzyczne dokumentowanie kodu źródłowego

Czy ma sens pisanie o dwujęzycznym dokumentowaniu kodu?

Tak, skoro są kraje gdzie obowiązują dwa języki urzędowe np. Kanada (angielski i francuski). Są kraje gdzie obowiązują dwa alfabety np. Turcja (pismo arabskie i pismo łacińskie).

W nauce programowania, w edukacji w Polsce, zwolennicy pielęgnowania tradycji na Kaszubach, czy na Śląsku, być może chcieliby zastosowania takiej formy zapisu kodu źródłowego na poziomie politechnik i uniwersytetów lokalnych.

Autor często bywa na Kaszubach, gdzie znajdują się dwujęzyczne znaki drogowe z nazwami miejscowości, zapisane po polsku i po kaszubsku, a więc istnieją już wzorce podobnego postępowania, które znalazły realizację.

Szkic autorski, czy standard?

Język C# i język XML są standardami, natomiast ten artykuł prezentuje szkic autorski. Zawarte w kodzie liczne przykłady ropoznawalne po tagach:

<en>, <pl>

mogą stanowić bazę do rozważań nad standardem, a nadzieją autora jest zainteresowanie i dyskusja innych uczestników portalu 4programmers.net, czego owocem mógłby być podobny artykuł, może prezentujący zupełnie inne podejście.

Dlaczego pewne fragmenty kodu nie zostały usunięte?

Chodzi o symulację sytuacji, w której przewiduje się wykorzystanie tych fragmentów w większym projekcie, gdzie temat ukrywania paska zadań jest tylko drobnym elementem składowym, natomiast energia zużyta na zdobycie wiedzy związanej z paskiem zadań, dała dodatkową wiedzę, która będzie wykorzystana na dalszych etapach projektu. Fragmenty związanego z tym kodu nie były na obecnym etapie tłumaczone na polski.

Warte polecenia

bilingualhouse.com, Dziecko dwujęzyczne u logopedy

delphi.lt, Dwujęzyczność w Walii

Kod programu

Moduł Form1.cs

using System;
using System.Drawing;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;
using NSTaskbar;

namespace NSLan4Avalon
{
  /// <summary>
  /// <en>This solution Single Document Interface (SDI) main form class</en>
  /// <pl>
  /// Klasa okna głównego tego projektu typu Single Document Interface (SDI)
  /// </pl>
  /// </summary>
  public partial class Form1 : Form
  {
    [DllImport("user32.dll")]
    static extern IntPtr GetSystemMenu(
      IntPtr hWnd,
      Boolean bRevert
      );

    [DllImport("user32.dll")]
    static extern bool DeleteMenu(
      IntPtr hMenu,
      UInt32 uPosition,
      UInt32 uFlags
      );

    /// <see href="https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms633548(v=vs.85).aspx">
    /// <en>MSDN, ShowWindow function</en>
    /// <pl>MSDN, Funcja "Pokaż okno"</pl>
    /// </see>
    /// <en><!--Not used parts stay not translated--></en>
    /// <pl><!--Fragmenty nie używane pozostają nie przetłumaczone--></pl>
    enum ShowWnd
    {
      /*
      // Minimizes a window, even if the thread that owns the window is
      // not responding. This flag should only be used when minimizing
      // windows from a different thread
      SW_FORCEMINIMIZE = 11,
       */

      ///<en>Hides the window and activates another window</en>
      ///<pl>Ukrywa okno i aktywuje inne okno</pl>
      SW_HIDE = 0,

      ///<en>Maximizes the specified window</en>
      ///<pl>Maksymalizuje wybrane okno</pl>
      SW_MAXIMIZE = 3,

      /// <en>
      /// Minimizes the specified window and activates the next top-level
      /// window in the Z-order.
      /// </en>
      /// <pl>
      /// Minimalizuje wybrane okno i aktywuje następne okno top-level
      /// w porządku Z-order
      /// </pl>
      SW_MINIMIZE = 6,

      /// <en>
      /// Activates and displays the window. If the window is minimized or
      /// maximized, the system restores it to its original size and
      /// position. An application should specify this flag when
      /// restoring a minimized window.
      /// </en>
      /// <pl>
      /// Aktywuje i wyświetla okno. Jeżeli okno jest zminimalizowane lub
      /// zmaksymalizowane, system przywraca mu orginalne rozmiary
      /// i pozycję. Aplikacja powinna wskazać tę flagę przy przywracaniu
      /// zminimalizowanego okna
      /// </pl>
      SW_RESTORE = 9,

      /// <en>
      /// Activates the window and displays it in its current size and
      /// position.
      /// </en>
      /// <pl>
      /// Aktywuje okno i wyświetla je z jego bieżącymi wymiarami i w
      /// bieżącej pozycji
      /// </pl>
      SW_SHOW = 5 /*,

      // Sets the show state based on the SW_ value specified in
      // theSTARTUPINFO structure passed to the CreateProcess function by
      // the program that started the application.
      SW_SHOWDEFAULT = 10,

      // Activates the window and displays it as a maximized window.
      SW_SHOWMAXIMIZED = 3,

      // Activates the window and displays it as a minimized window.
      SW_SHOWMINIMIZED = 2,

      // Displays the window as a minimized window. This value is similar
      // toSW_SHOWMINIMIZED, except the window is not activated.
      SW_SHOWMINNOACTIVE = 7,

      // Displays the window in its current size and position.
      // This value is similar to SW_SHOW, except that the window is not
      // activated.
      SW_SHOWNA = 8,

      // Displays a window in its most recent size and position.
      // This value is similar to SW_SHOWNORMAL, except that the window is
      // not activated.
      SW_SHOWNOACTIVATE = 4,

      // Activates and displays a window. If the window is minimized or
      // maximized, the system restores it to its original size and
      // position. An application should specify this flag when displaying
      // the window for the first time.
      SW_SHOWNORMAL = 1
       */
    }

    /// <summary>
    /// <en>System commands</en>
    /// <pl>Polecenia systemowe</pl>
    /// </summary>
    enum SysCmd
    {
      /// <en>Form size changing, here ignored</en>
      /// <pl>Zmiana rozmiarów okna, tutaj ignorowane</pl>
      SC_SIZE = 0xF000,

      /// <en>Form moving, here ignored</en>
      /// <pl>Przesuwanie okna, tutaj ignorowane</pl>
      SC_MOVE = 0xF010,

      /// <en>Form minimizing to the reshown taskbar</en>
      /// <pl>Minimalizacja okna na ponownie wyświetlony pasek zadań</pl>
      SC_MINIMIZE = 0xF020,

      /// <en>Form maximizing, here ignored</en>
      /// <pl>Maksymalizacja okna, tutaj ignorowane</pl>
      SC_MAXIMIZE = 0xF030,

      /// <en>
      /// Form restoring to maximum screen size and hiding the taskbar
      /// </en>
      /// <pl>
      /// Przywrócenie okna do maksymalnego rozmiaru ekranu i ukrycie
      /// paska zadań
      /// </pl>
      SC_RESTORE = 0xF120
    }

    /// <summary>
    /// <en>Window messages</en>
    /// <pl>Komunikaty windows</pl>
    /// </summary>
    /// <en><!--Not used parts stay not translated--></en>
    /// <pl><!--Fragmenty nie używane pozostają nie przetłumaczone--></pl>
    enum WinMsg
    {
      /*
      // Window cannot be painted if message was sent with appropriate
      // flag equal false, else if flag was equal true one is redrawn
      WM_SETREDRAW = 0x000B,
       */

      /// <en>Message sent with flag SysCmd.SW_...</en>
      /// <pl>Komunikat wysyłany z flagą SysCmd.SW_...</pl>
      WM_SHOWWINDOW = 0x0018,

      /// <en>
      /// Messages sent by by system buttons (minimize, maximize, restore,
      /// close), and by system menu items
      /// </en>
      /// <pl>
      /// Komunikaty wysyłane przez przyciski systemowe (minimalizuj,
      /// maksymalizuj, przywróć, zamknij) i pozycje menu systemowego okna
      /// </pl>
      WM_SYSCOMMAND = 0x0112
    }

    /// <en><!--Not used parts stay not translated--></en>
    /// <pl><!--Fragmenty nie używane pozostają nie przetłumaczone--></pl>
    enum Broadcast //Special windows message
    {
      // Message is sent to all windows, not used here
      // HWND_BROADCAST = 0xFFFF
    }

    /// <en>
    /// Bounds of the maximum screen size form when the taskbar is hidden
    /// </en>
    /// <pl>
    /// Wymiary skrajne okna o maksymalnym rozmiarze ekranu kiedy pasek
    /// zadań jest ukryty
    /// </pl>
    Rectangle screenBounds;

    /// <en>
    /// Bounds of the work area size form when the taskbar is shown
    /// </en>
    /// <pl>
    /// Wymiary skrajne okna w obszarze roboczym kiedy paskek zadań jest
    /// widoczny
    /// </pl>
    Rectangle workArea;

    //Microsoft C# Express 2010: the field is never used
    #pragma warning disable 0169

    /// <en><!--Not used here, stay not translated--></en>
    /// <pl><!--Tutaj nie używane, pozostaje nie przetłumaczone--></pl>
    Rectangle insideBounds; // This solution reserved size variable

    #pragma warning restore 0169

    /// <summary>
    /// <en>Main form constructor</en>
    /// <pl>Konstruktor okna głównego</pl>
    /// </summary>
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      this.StartPosition = FormStartPosition.Manual;
      this.WindowState = FormWindowState.Normal;
      screenBounds = Screen.PrimaryScreen.Bounds;
      workArea = Screen.GetWorkingArea(this);
      /*
      insideBounds = new Rectangle(0, 0, 1440, 900);
       */
      this.Location = new Point(0, 0);
      this.Size = new Size(workArea.Width, workArea.Height);
      IntPtr sysMenu = GetSystemMenu(this.Handle, false);
      DeleteMenu(sysMenu, (int)SysCmd.SC_MAXIMIZE, 0);
      DeleteMenu(sysMenu, (int)SysCmd.SC_MOVE, 0);
      DeleteMenu(sysMenu, (int)SysCmd.SC_SIZE, 0);
      this.MaximizeBox = false;
      this.BackColor = Color.Black;
      this.BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch;
      this.Activated += new EventHandler(Form_Activated);
      this.Deactivate += new EventHandler(Form_Deactivate);
      this.FormClosing += new FormClosingEventHandler(Form_FormClosing);
      this.Load += new EventHandler(Form_Load);
    }

    /// <summary>
    /// <en>Called after the form received focus</en>
    /// <pl>Wywoływane po tym kiedy okno otrzymało fokus</pl>
    /// </summary>
    /// <param name="sender"/>
    /// <param name="e"/>
    void Form_Activated(object sender, EventArgs e)
    {
      Taskbar.Hide();
      this.Size = screenBounds.Size;
    }

    /// <summary>
    /// <en>Called when the form looses focus</en>
    /// <pl>Wywoływane kiedy okno traci fokus</pl>
    /// </summary>
    /// <param name="sender"/>
    /// <param name="e"/>
    void Form_Deactivate(object sender, EventArgs e)
    {
      Taskbar.Show();
      this.Size = workArea.Size;
    }

    /// <summary>
    /// <en>Called when the form is about to be closed</en>
    /// <pl>Wywoływane kiedy okno jest tuż przed zamknięciem</pl>
    /// </summary>
    /// <param name="sender"/>
    /// <param name="e"/>
    void Form_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      Taskbar.Show();
      this.Size = workArea.Size;
    }

    /// <summary>
    /// <en>Called when the form is being loaded</en>
    /// <pl>Wywoływane kiedy okno jest ładowane</pl>
    /// </summary>
    /// <param name="sender"/>
    /// <param name="e"/>
    void Form_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      Taskbar.Hide();
      this.Size = screenBounds.Size;
    }

    /// <summary>
    /// <en>Overridden form message handling function</en>
    /// <pl>
    /// Nadpisana funkcja obsługi komunikatów otrzymywanych przez okno
    /// </pl>
    /// </summary>
    /// <param name="message">
    /// <en>The message received</en>
    /// <pl>Otrzymany komunikat</pl>
    /// </param>
    protected override void WndProc(ref Message message)
    {
      switch (message.Msg)
      {
        case (int)WinMsg.WM_SYSCOMMAND:

          int command = message.WParam.ToInt32() & 0xFFF0;

          if (command == (int)SysCmd.SC_SIZE)
          {
            // <en>Your optional code here</en>
            // <pl>Tutaj twój opcjonalny kod</pl>

            return;
          }

          else if (command == (int)SysCmd.SC_MOVE)
          {
            // <en>Your optional code here</en>
            // <pl>Tutaj twój opcjonalny kod</pl>

            return;
          }

          else if (command == (int)SysCmd.SC_MINIMIZE)
          {
            // <en>Your optional 'before' code here</en>
            // <pl>
            // Tutaj twój opcjonalny kod przed poleceniami poniżej
            // </pl>

            Taskbar.Hide();
            this.Size = workArea.Size;

            // <en>Your optional 'after' code here</en>
            // <pl>
            // Tutaj twój opcjonalny kod po poleceniach powyżej
            // </pl>
          }

          else if (command == (int)SysCmd.SC_MAXIMIZE)
          {
            // <en>Your optional code here</en>
            // <pl>Tutaj twój opcjonalny kod</pl>

            return;
          }

          else if (command == (int)SysCmd.SC_RESTORE)
          {
            // <en>Your optional 'before' code here</en>
            // <pl>
            // Tutaj twój opcjonalny kod przed poleceniami poniżej
            // </pl>

            Taskbar.Hide();
            this.Size = screenBounds.Size;

            // <en>Your optional 'after' code here</en>
            // <pl>Tutaj twój opcjonalny kod po poleceniach powyżej</pl>
          }

          break;
      }

      base.WndProc(ref message);
    }
  }
}

Moduł Taskbar.cs

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Text;

namespace NSTaskbar
{
  /// <summary>
  /// <en>
  /// Helper class for hiding/showing the taskbar and startmenu on Windows XP
  /// or Windows Vista or Windows 7
  /// </en>
  /// <pl>
  /// Klasa pomocnicza do znajdowania/pokazywania paska zadań i menu Start
  /// w Windows XP, Windows Vista i Windows 7
  /// </pl>
  /// </summary>
  /// <see href="http://www.codeproject.com/Articles/25572/Hiding-the-Taskbar-and-Startmenu-start-orb-in-Wind">
  /// <en>
  /// CodeProject, Hiding the Taskbar and Startmenu in Windows Vista and
  /// Windows 7
  /// </en>
  /// <pl>Code project, Ukrywanie paska zadań w Windows Vista i Windows 7</pl>
  /// </see>
  public static class Taskbar
  {
    [DllImport("user32.dll")]
    static extern int GetWindowText(
      IntPtr hWnd,
      StringBuilder text,
      int count
      );

    [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
    static extern bool EnumThreadWindows(
      int threadId,
      EnumThreadProc pfnEnum,
      IntPtr lParam
      );

    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    static extern System.IntPtr FindWindow(
      string lpClassName,
      string lpWindowName
      );

    [DllImport("user32.dll", SetLastError = true)]
    static extern IntPtr FindWindowEx(
      IntPtr parentHandle,
      IntPtr childAfter,
      string className,
      string windowTitle
      );

    [DllImport("user32.dll")]
    static extern IntPtr FindWindowEx(
      IntPtr parentHwnd,
      IntPtr childAfterHwnd,
      IntPtr className,
      string windowText
      );

    [DllImport("user32.dll")]
    static extern int ShowWindow(IntPtr hwnd, int nCmdShow);

    [DllImport("user32.dll")]
    static extern uint GetWindowThreadProcessId(
      IntPtr hwnd,
      out int lpdwProcessId
      );

    const int SW_HIDE = 0;
    const int SW_SHOW = 5;

    const string VistaStartMenuCaption = "Start";
    static IntPtr vistaStartMenuWnd = IntPtr.Zero;

    delegate bool EnumThreadProc(IntPtr hwnd, IntPtr lParam);

    /// <summary>
    /// <en>Show the taskbar</en>
    /// <pl>Pokaż pasek zadań</pl>
    /// </summary>
    public static void Show()
    {
      SetVisibility(true);
    }

    /// <summary>
    /// <en>Hide the taskbar</en>
    /// <pl>Ukryj pasek zadań</pl>
    /// </summary>
    public static void Hide()
    {
      SetVisibility(false);
    }

    /// <summary>
    /// <en>Sets the visibility of the taskbar</en>
    /// <pl>Włącza/wyłącza widoczność paska zadań</pl>
    /// </summary>
    public static bool Visible
    {
      set { SetVisibility(value); }
    }

    /// <summary>
    /// <en>Hide or show the Windows taskbar and startmenu</en>
    /// <pl>Pokaż lub ukryj pasek zadań i menu Start Windows</pl>
    /// </summary>
    /// <param name="show">
    /// <en>True to show, false to hide</en>
    /// <pl>Prawda aby pokazać, fałsz aby ukryć</pl>
    /// </param>
    static void SetVisibility(bool show)
    {
      // <en>Get taskbar window</en>
      // <pl>Pobierz okno paska zadań</pl>
      IntPtr taskBarWnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", null);

      // <en>Try it the Windows XP way</en>
      // <pl>Spróbuj metodą dla Windows XP</pl>
      IntPtr startWnd = FindWindowEx(
        taskBarWnd,
        IntPtr.Zero,
        "Button",
        "Start"
        );

      if (startWnd == IntPtr.Zero)
      {
        // <en>
        // Try an alternate way, as mentioned on CodeProject by Earl
        // Waylon Flinn
        // <en>
        // <pl>
        // Spróbuj alternatywnym sposobem o którym na CodeProject
        // wspomina Earl Waylon Flinn
        // </pl>
        startWnd = FindWindowEx(
          IntPtr.Zero,
          IntPtr.Zero,
          (IntPtr)0xC017,
          "Start"
          );
      }

      if (startWnd == IntPtr.Zero)
      {
        // <en>Try the Vista way</en>
        // <pl>Spróbuj sposobu dla Windows Vista</pl>
        startWnd = FindWindow("Button", null);
        if (startWnd == IntPtr.Zero)
        {
          // <en>Do it browsing taskbar threads</en>
          // <pl>Wykonaj to szukając wśród wątków paska zadań</pl>
          startWnd = GetVistaStartMenuWnd(taskBarWnd);
        }
      }

      ShowWindow(taskBarWnd, show ? SW_SHOW : SW_HIDE);
      ShowWindow(startWnd, show ? SW_SHOW : SW_HIDE);
    }

    /// <summary>
    /// <en>
    /// Returns window handle of the Windows Vista/Windows 7 start menu
    /// </en>
    /// <pl>Zwraca uchwyt menu Start dla Windows Vista lub Windows 7</pl>
    /// </summary>
    /// <param name="taskBarWnd">
    /// <en>Window handle of taskbar</en>
    /// <pl>Uchwyt paska zadań</pl>
    /// </param>
    /// <returns>
    /// <en>Window handle of start menu</en>
    /// <pl>Uchwyt okna menu Start</pl>
    /// </returns>
    static IntPtr GetVistaStartMenuWnd(IntPtr taskBarWnd)
    {
      // <en>Get process that owns the taskbar window</en>
      // <pl>Pobierz proces-właściciela paska zadań</pl>
      int procId;
      GetWindowThreadProcessId(taskBarWnd, out procId);
      Process p = Process.GetProcessById(procId);

      if (p != null)
      {
        // <en>Enumerate all threads of that process</en>
        // <pl>Wylicz wszystkie wątki tego procesu</pl>
        foreach (ProcessThread t in p.Threads)
        {
          EnumThreadWindows(
            t.Id,
            MyEnumThreadWindowsProc,
            IntPtr.Zero
            );
        }
      }

      return vistaStartMenuWnd;
    }

    /// <summary>
    /// <en>
    /// Callback method that is called from 'EnumThreadWindows' in
    /// 'GetVistaStartMenuWnd'
    /// </en>
    /// <pl>
    /// Metoda typu callback wywoływana przez 'EnumThreadWindows' w
    /// 'GetVistaStartMenuWnd'
    /// </pl>
    /// </summary>
    /// <param name="hWnd">
    /// <en>Window handle</en>
    /// <pl>Uchwyt okna</pl>
    /// </param>
    /// <param name="lParam">
    /// <en>Parameter</en>
    /// <pl>Prametr</pl>
    /// </param>
    /// <returns>
    /// <en>True to continue enumeration, false to stop it</en>
    /// <pl>Prawda aby kontynuować wyliczanie, fałsz aby je przerwać</pl>
    /// </returns>
    static bool MyEnumThreadWindowsProc(IntPtr hWnd, IntPtr lParam)
    {
      StringBuilder buffer = new StringBuilder(256);

      if (GetWindowText(hWnd, buffer, buffer.Capacity) > 0)
      {
        Console.WriteLine(buffer);
        if (buffer.ToString() == VistaStartMenuCaption)
        {
          vistaStartMenuWnd = hWnd;
          return false;
        }
      }

      return true;
    }
  }
}

Moduł Doc.xml

<?xml version="1.0"?>
<doc>
  <assembly>
    <name>Lan4Avalon</name>
  </assembly>
  <members>
    <member name="T:NSLan4Avalon.Form1">
      <summary>
      <en>
      This solution Single Document Interface (SDI) main form class
      </en>
      <pl>
      Klasa okna głównego tego projektu typu Single Document Interface
      (SDI)
      </pl>
      </summary>
    </member>
    <member name="F:NSLan4Avalon.Form1.components">
      <summary>
      Required designer variable.
      </summary>
    </member>
    <member name="M:NSLan4Avalon.Form1.Dispose(System.Boolean)">
      <summary>
      Clean up any resources being used.
      </summary>
      <param name="disposing">
      true if managed resources should be disposed; otherwise, false
      </param>
    </member>
    <member name="M:NSLan4Avalon.Form1.InitializeComponent">
      <summary>
      Required method for Designer support - do not modify
      the contents of this method with the code editor.
      </summary>
    </member>
    <member name="F:NSLan4Avalon.Form1.screenBounds">
      <en>
      Bounds of the maximum screen size form when the taskbar is hidden
      </en>
      <pl>
      Wymiary skrajne okna o maksymalnym rozmiarze ekranu kiedy pasek
      zadań jest ukryty
      </pl>
    </member>
    <member name="F:NSLan4Avalon.Form1.workArea">
      <en>
      Bounds of the work area size form when the taskbar is shown
      </en>
      <pl>
      Wymiary skrajne okna w obszarze roboczym kiedy paskek zadań jest
      widoczny
      </pl>
    </member>
    <member name="F:NSLan4Avalon.Form1.insideBounds">
      <en><!--Not used here, stay not translated--></en>
      <pl><!--Tutaj nie używane, pozostaje nie przetłumaczone--></pl>
    </member>
    <member name="M:NSLan4Avalon.Form1.#ctor">
      <summary>
      <en>Main form constructor</en>
      <pl>Konstruktor okna głównego</pl>
      </summary>
    </member>
    <member name="M:NSLan4Avalon.Form1.Form_Activated(System.Object,System.EventArgs)">
      <summary>
      <en>Called after the form received focus</en>
      <pl>Wywoływane po tym kiedy okno otrzymało fokus</pl>
      </summary>
      <param name="sender"/>
      <param name="e"/>
    </member>
    <member name="M:NSLan4Avalon.Form1.Form_Deactivate(System.Object,System.EventArgs)">
      <summary>
      <en>Called when the form looses focus</en>
      <pl>Wywoływane kiedy okno traci fokus</pl>
      </summary>
      <param name="sender"/>
      <param name="e"/>
    </member>
    <member name="M:NSLan4Avalon.Form1.Form_FormClosing(System.Object,System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs)">
      <summary>
      <en>Called when the form is about to be closed</en>
      <pl>Wywoływane kiedy okno jest tuż przed zamknięciem</pl>
      </summary>
      <param name="sender"/>
      <param name="e"/>
    </member>
    <member name="M:NSLan4Avalon.Form1.Form_Load(System.Object,System.EventArgs)">
      <summary>
      <en>Called when the form is being loaded</en>
      <pl>Wywoływane kiedy okno jest ładowane</pl>
      </summary>
      <param name="sender"/>
      <param name="e"/>
    </member>
    <member name="M:NSLan4Avalon.Form1.WndProc([email protected])">
      <summary>
      <en>Overridden form message handling function</en>
      <pl>
      Nadpisana funkcja obsługi komunikatów otrzymywanych przez okno
      </pl>
      </summary>
      <param name="message">
      <en>The message received</en>
      <pl>Otrzymany komunikat</pl>
      </param>
    </member>
    <member name="T:NSLan4Avalon.Form1.ShowWnd">
      <see href="https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms633548(v=vs.85).aspx">
      <en>MSDN, ShowWindow function</en>
      <pl>MSDN, Funcja "Pokaż okno"</pl>
      </see>
      <en><!--Not used parts stay not translated--></en>
      <pl><!--Fragmenty nie używane pozostają nie przetłumaczone--></pl>
    </member>
    <member name="F:NSLan4Avalon.Form1.ShowWnd.SW_HIDE">
      <en>Hides the window and activates another window</en>
      <pl>Ukrywa okno i aktywuje inne okno</pl>
    </member>
    <member name="F:NSLan4Avalon.Form1.ShowWnd.SW_MAXIMIZE">
      <en>Maximizes the specified window</en>
      <pl>Maksymalizuje wybrane okno</pl>
    </member>
    <member name="F:NSLan4Avalon.Form1.ShowWnd.SW_MINIMIZE">
      <en>
      Minimizes the specified window and activates the next top-level
      window in the Z-order.
      </en>
      <pl>
      Minimalizuje wybrane okno i aktywuje następne okno top-level w
      porządku Z-order
      </pl>
    </member>
    <member name="F:NSLan4Avalon.Form1.ShowWnd.SW_RESTORE">
      <en>
      Activates and displays the window. If the window is minimized or
      maximized, the system restores it to its original size and position.
      An application should specify this flag when restoring a minimized
      window.
      </en>
      <pl>
      Aktywuje i wyświetla okno. Jeżeli okno jest zminimalizowane lub
      zmaksymalizowane, system przywraca mu orginalne rozmiary i pozycję.
      Aplikacja powinna wskazać tę flagę przy przywracaniu
      zminimalizowanego okna
      </pl>
    </member>
    <member name="F:NSLan4Avalon.Form1.ShowWnd.SW_SHOW">
      <en>
      Activates the window and displays it in its current size and
      position.
      </en>
      <pl>
      Aktywuje okno i wyświetla je z jego bieżącymi wymiarami i w bieżącej
      pozycji
      </pl>
    </member>
    <member name="T:NSLan4Avalon.Form1.SysCmd">
      <summary>
      <en>System commands</en>
      <pl>Polecenia systemowe</pl>
      </summary>
    </member>
    <member name="F:NSLan4Avalon.Form1.SysCmd.SC_SIZE">
      <en>Form size changing, here ignored</en>
      <pl>Zmiana rozmiarów okna, tutaj ignorowane</pl>
    </member>
    <member name="F:NSLan4Avalon.Form1.SysCmd.SC_MOVE">
      <en>Form moving, here ignored</en>
      <pl>Przesuwanie okna, tutaj ignorowane</pl>
    </member>
    <member name="F:NSLan4Avalon.Form1.SysCmd.SC_MINIMIZE">
      <en>Form minimizing to the reshown taskbar</en>
      <pl>Minimalizacja okna na ponownie wyświetlony pasek zadań</pl>
    </member>
    <member name="F:NSLan4Avalon.Form1.SysCmd.SC_MAXIMIZE">
      <en>Form maximizing, here ignored</en>
      <pl>Maksymalizacja okna, tutaj ignorowane</pl>
    </member>
    <member name="F:NSLan4Avalon.Form1.SysCmd.SC_RESTORE">
      <en>
      Form restoring to maximum screen size and hiding the taskbar
      </en>
      <pl>
      Przywrócenie okna do maksymalnego rozmiaru ekranu i ukrycie paska
      zadań
      </pl>
    </member>
    <member name="T:NSLan4Avalon.Form1.WinMsg">
      <summary>
      <en>Window messages</en>
      <pl>Komunikaty windows</pl>
      </summary>
      <en><!--Not used parts stay not translated--></en>
      <pl><!--Fragmenty nie używane pozostają nie przetłumaczone--></pl>
    </member>
    <member name="F:NSLan4Avalon.Form1.WinMsg.WM_SHOWWINDOW">
      <en>Message sent with flag SysCmd.SW_...</en>
      <pl>Komunikat wysyłany z flagą SysCmd.SW_...</pl>
    </member>
    <member name="F:NSLan4Avalon.Form1.WinMsg.WM_SYSCOMMAND">
      <en>
      Messages sent by by system buttons (minimize, maximize,
      restore, close), and by system menu items
      </en>
      <pl>
      Komunikaty wysyłane przez przyciski systemowe (minimalizuj,
      maksymalizuj, przywróć, zamknij) i pozycje menu systemowego okna
      </pl>
    </member>
    <member name="T:NSLan4Avalon.Form1.Broadcast">
      <en><!--Not used parts stay not translated--></en>
      <pl><!--Fragmenty nie używane pozostają nie przetłumaczone--></pl>
    </member>
    <member name="T:NSLan4Avalon.Properties.Resources">
      <summary>
       A strongly-typed resource class, for looking up localized strings,
       etc.
      </summary>
    </member>
    <member name="P:NSLan4Avalon.Properties.Resources.ResourceManager">
      <summary>
       Returns the cached ResourceManager instance used by this class.
      </summary>
    </member>
    <member name="P:NSLan4Avalon.Properties.Resources.Culture">
      <summary>
       Overrides the current thread's CurrentUICulture property for all
       resource lookups using this strongly typed resource class.
      </summary>
    </member>
    <member name="T:NSLan4Avalon.OpSys">
      <summary>
      <en>Helper class for finding operating system version</en>
      <pl>Klasa pomocnicza do rozpoznania wersji systemu operacyjnego</pl>
      </summary>
      <see href="https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms724832(v=vs.85).aspx">
      <en>MSDN, Operating System Version</en>
      <pl>MSDN, Wersja systemu operacyjnego</pl>
      </see>
    </member>
    <member name="M:NSLan4Avalon.OpSys.isWinXP">
      <summary>
      <en>Test if operating system is Windows XP</en>
      <pl>Sprawdzenie czy systememem operacyjnym jest Windows XP</pl>
      </summary>
      <returns>
      <en>True if yes, false if not</en>
      <pl>Prawda jeżeli tak, fałsz jeżeli nie</pl>
      </returns>
    </member>
    <member name="M:NSLan4Avalon.OpSys.isWin7OrVista">
      <summary>
      <en>Test if operating system is Windows Vista or Windows 7</en>
      <pl>Sprawdzenie czy systemem operacyjnym jest Windows Vista lub Windows 7</pl>
      </summary>
      <returns>
      <en>True if yes, false if not</en>
      <pl>Prawda jeżeli tak, fałsz jeżeli nie</pl>
      </returns>
    </member>
    <member name="M:NSLan4Avalon.OpSys.isNonConsider">
      <summary>
      <en>Test if operating system isn't considered in this solution</en>
      <pl>
      Sprawdzenie czy system operacyjny nie jest brany pod uwagę w tym
      projekcie
      </pl>
      </summary>
      <returns>
      <en>True if it isn't, false if it is</en>
      <pl>Prawda jeżeli nie jest, fałsz jeżeli jest</pl>
      </returns>
    </member>
    <member name="T:NSTaskbar.Taskbar">
      <summary>
      <en>
      Helper class for hiding/showing the taskbar and startmenu on Windows
      XP or Windows Vista or Windows 7
      </en>
      <pl>
      Klasa pomocnicza do znajdowania/pokazywania paska zadań i menu Start
      w Windows XP, Windows Vista i Windows 7
      </pl>
      </summary>
      <see href="http://www.codeproject.com/Articles/25572/Hiding-the-Taskbar-and-Startmenu-start-orb-in-Wind">
      <en>
      CodeProject, Hiding the Taskbar and Startmenu in Windows Vista and
      Windows 7
      </en>
      <pl>
      Code project, Ukrywanie paska zadań w Windows Vista i Windows 7
      </pl>
      </see>
    </member>
    <member name="M:NSTaskbar.Taskbar.Show">
      <summary>
      <en>Show the taskbar</en>
      <pl>Pokaż pasek zadań</pl>
      </summary>
    </member>
    <member name="M:NSTaskbar.Taskbar.Hide">
      <summary>
      <en>Hide the taskbar</en>
      <pl>Ukryj pasek zadań</pl>
      </summary>
    </member>
    <member name="M:NSTaskbar.Taskbar.SetVisibility(System.Boolean)">
      <summary>
      <en>Hide or show the Windows taskbar and startmenu</en>
      <pl>Pokaż lub ukryj pasek zadań i menu Start Windows</pl>
      </summary>
      <param name="show">
      <en>True to show, false to hide</en>
      <pl>Prawda aby pokazać, fałsz aby ukryć</pl>
      </param>
    </member>
    <member name="M:NSTaskbar.Taskbar.GetVistaStartMenuWnd(System.IntPtr)">
      <summary>
      <en>
      Returns window handle of the Windows Vista/Windows 7 start menu
      </en>
      <pl>Zwraca uchwyt menu Start dla Windows Vista lub Windows 7</pl>
      </summary>
      <param name="taskBarWnd">
      <en>Window handle of taskbar</en>
      <pl>Uchwyt paska zadań</pl>
      </param>
      <returns>
      <en>Window handle of start menu</en>
      <pl>Uchwyt okna menu Start</pl>
      </returns>
    </member>
    <member name="M:NSTaskbar.Taskbar.MyEnumThreadWindowsProc(System.IntPtr,System.IntPtr)">
      <summary>
      <en>
      Callback method that is called from 'EnumThreadWindows' in
      'GetVistaStartMenuWnd'
      </en>
      <pl>
      Metoda typu callback wywoływana przez 'EnumThreadWindows' w
      'GetVistaStartMenuWnd'
      </pl>
      </summary>
      <param name="hWnd">
      <en>Window handle</en>
      <pl>Uchwyt okna</pl>
      </param>
      <param name="lParam">
      <en>Parameter</en>
      <pl>Prametr</pl>
      </param>
      <returns>
      <en>True to continue enumeration, false to stop it</en>
      <pl>Prawda aby kontynuować wyliczanie, fałsz aby je przerwać</pl>
      </returns>
    </member>
    <member name="P:NSTaskbar.Taskbar.Visible">
      <summary>
      <en>Sets the visibility of the taskbar</en>
      <pl>Włącza/wyłącza widoczność paska zadań</pl>
      </summary>
    </member>
    <member name="M:NSLan4Avalon.Program.Main">
      <summary>
      <en>The main entry point for the application</en>
      <pl>Miejsce rozpoczecia programu</pl>
      </summary>
    </member>
  </members>
</doc>
C#

2 komentarzy

 1. Dlaczego w ogóle chcesz ukrywać pasek zadań? Kiedy to jest potrzebne?

 2. Co będzie się działo kiedy dwa programy ukrywające pasek będą uruchomione jednocześnie?

 3.     IntPtr startWnd = FindWindowEx(
        taskBarWnd,
        IntPtr.Zero,
        "Button",
        "Start"
        );

  Napis na przycisku start jest różny w różnych wersjach językowych. Przykładowo w polskim XP jest to Start (z dużej litery), w angielskim start (z małej) a w chińskim 開始. Czy kod prawidłowo działa w tych przypadkach?

Zdecydowanie u mnie jest wersja względem anglojęzycznej w msdn lokalizowana na język polski, ewentualnie można powiedzieć o wersji angielsko-polskiej i wyłącznie w tych dwóch językach i w tej kolejności, Tak jest w tym artykule, choć może już istnieją, a może w przyszłości będą istniały 2-języczne wersje artykułów na 4p, gdzie język polski niekoniecznie w ogóle będzie, ale artykuł będzie prawdopodobnie lokalizowany z angielskiego na polski lub z angielskiego na np. ukraiński. Zachowanie anglojęzyczności powinno dotyczyć kodu C# i jego pierwszego opisu w XML, a np. po ukraińsku dołącza tylko opis w XML i mamy przykładowe tagi:

///<en></en>
///<ukr></ukr>

W tym artykule jest np.

///<en>...ShowWindow...</en>
///<pl>..."Pokaż okno"...</pl>

gdzie użyłem cudzysłowów.
Zasadniczo mam doświadczenie nie tyle w C# i XML, co w edycji i tłumaczeniu kontraktów miedzy firmami z Polski i jakiejś strony zagranicznej, a więc dwustronnych, jeden raz zdarzył się kontrakt trójstronny. W tej chwili próbuję przenieść tamte doświadczenia na grunt własnego projektu programistycznego i graficznego. To co tu zaprezentowałem jest, jak napisałem szkicem autorskim. W kontraktach spotykałem zwykle 2 języki, znacznie rzadziej jeden i nigdy inaczej - to zależy od stron spisujących kontrakt. Wiele krojów czcionek jest zaprojektowanych tak naprawdę dla kilku nacji - jakiegoś kręgu kulturowego. Możemy handlować oprogramowaniem z Chinami i wtedy np. uzgodnić, że dokumentacja będzie dwujęzyczna w języku polskim z rejonu Kujawy i chińskim w narzeczu mandaryńskim, z kantonu takiego, a takiego.

Wracając do zadanych pytań: Mnie nie interesuje co by było gdyby, kiedy już mam to u siebie na ekranie.