Kolejka producer-consumer działająca na wielu rdzeniach

Deti

1 Wstęp
2 Implementacja
3 Przykład użycia

Wstęp

W tym gotowcu znajdziecie rozbudowany przykład z książki "C# 4.0 in a Nutshell", który opisuje kolejkę typu producer-consumer. Istnieją już różne implementację tej funkcjonalności w C#, ale dzięki klasom z .NET 4.0 możliwe jest, aby proces kolejnych elementów w kolejce odbywał się na wielu rdzeniach (jako, że jednym z kluczowych elementów C#/.NET 4.0 jest parallel programming). Przykład rozbudowałem o możliwości Pause/Resume oraz możliwość podania kolejce czegoś więcej niż tylko delegata typu Action();

Implementacja

Kod nie jest długi i mieści się w jednej klasie:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Threading;
using System.Collections.Concurrent;

namespace HAKGERSoft {

  public sealed class PPCQueue: IDisposable {
    
    abstract class QueueWorkItem {
      public readonly TaskCompletionSource<object> TaskSource;
      public readonly CancellationToken? CancelToken;
      public abstract void Process();
      public QueueWorkItem(CancellationToken? cancelToken){
        TaskSource=new TaskCompletionSource<object>();
        CancelToken = cancelToken;
      }
    }

    class SimpleWorkItem: QueueWorkItem {
      readonly Action ActionDel;
      public SimpleWorkItem(CancellationToken? cancelToken,Action action)
        :base(cancelToken){
        ActionDel=action;
      }
      public override void Process() {
        ActionDel();
      }
    }

    class DataWorkItem<T>: QueueWorkItem{
      readonly Action<T> ActionDel;
      readonly T Data;
      public DataWorkItem(CancellationToken? cancelToken,Action<T> action,T data)
        :base(cancelToken){
        ActionDel=action;
        Data=data;
      }
      public override void Process() {
        ActionDel(Data);
      }
    }

    bool Disposed;
    readonly BlockingCollection<QueueWorkItem> Queue;
    readonly ManualResetEvent QueueWaitHandle;
    readonly Task[] Tasks;

    public PPCQueue(int workerCount){
      if(workerCount<0)
        throw new ArgumentException("workerCount must be greater or equal 0");
      Queue=new BlockingCollection<QueueWorkItem>();
      QueueWaitHandle=new ManualResetEvent(false);
      Tasks=GetTasks(workerCount).ToArray();
      QueueWaitHandle.Set();
    }

    IEnumerable<Task> GetTasks(int workerCount){
      while(workerCount-->0)
        yield return Task.Factory.StartNew(Consume);
    }

    public Task Enqueue(Action action) {
      return Enqueue(action,null);
    }

    public Task Enqueue(Action action,CancellationToken? cancelToken) {
      return Enqueue(new SimpleWorkItem(cancelToken,action));
    }

    public Task Enqueue<T>(Action<T> action,T data) {
      return Enqueue<T>(action,data,null);
    }

    public Task Enqueue<T>(Action<T> action,T data, CancellationToken? cancelToken) {
      return Enqueue(new DataWorkItem<T>(cancelToken,action,data));
    }

    Task Enqueue(QueueWorkItem queueWorkItem){
      Queue.Add(queueWorkItem);
      return queueWorkItem.TaskSource.Task;
    }

    public void Pause(){
      QueueWaitHandle.Reset();
    }
    
    public void Resume(){
      QueueWaitHandle.Set();
    }

    public void Join(){
      Queue.CompleteAdding();
      QueueWaitHandle.Set();
      Task.WaitAll(this.Tasks);
    }

    void Consume(){
      foreach(QueueWorkItem workItem in this.Queue.GetConsumingEnumerable()){
        QueueWaitHandle.WaitOne();
        if(workItem.CancelToken.HasValue && workItem.CancelToken.Value.IsCancellationRequested) {
          workItem.TaskSource.SetCanceled();
        }
        else{
          try {
            workItem.Process();
            workItem.TaskSource.SetResult(null);
          }
          catch(Exception ex) {
            workItem.TaskSource.SetException(ex);
          }
        }
      }
    }

    public void Dispose() {
      if(!this.Disposed&&!Queue.IsCompleted) {
        Queue.CompleteAdding();
        Disposed=true;
      }
    }
  }
}

Przykład użycia

W paczce z całością (patrz dół artykułu) znajdziecie przykładową aplikację oraz testy jednostkowe, które pomogą w obsłudze kolejki (daruję sobie wymienianie przykładów do czego taką kolejkę można użyć).

Poniżej przykładowa aplikacja, która symuluje użycie kolejki (np. wysyłanie wiadomości e-mail, które trwa pewien okres czasu):

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading;

namespace HAKGERSoft {
  class PPCQueueSample {

    static void Main(string[] args) {
      // This program is a simulation of PPCQueue at work
      // Consumer is Thread.Sleep() function which simulates
      // a real-life data processing  

      PPCQueue queue=new PPCQueue(2);
      Console.WriteLine("Start processing items...");
      for(int i=0;i!=10;i++)
        queue.Enqueue(ProcessData,i);
      queue.Join();
      Console.WriteLine("All items processed..");
      Console.ReadKey();
    }

    static void ProcessData(int itemNr) {
      Console.WriteLine("Processing item {0}...",itemNr);
      Thread.Sleep(200);
    }
    
  }
}

Download paczki (implementacja, testy jednostkowe, aplikacja): PPCQueue.rar

0 komentarzy