Zmiana podstawy systemu liczbowego kodu znaku. Prosty szyfr

Artur Protasewicz

Wstęp

W artykule pokazano, jak zmienić podstawę systemu liczbowego kodu znaku i użyć powstałego zapisu kodów znaków, jako szyfru. Jest to szyfr podstawieniowy o zmiennej długości ciągu zastępującego pojedynczy znak. Można w ten sposób kodować znaki kontrolne, takie jak tabulacja (znak o kodzie 9), para CR+LF (znaki o kodzie 13 i 10), pozostałe znaki kodu ASCII oraz znaki o kodach od 128 do 65535, a więc także znaki narodowe różnych języków.


Etapy kodowania na przykładzie słowa ŻUK

Kodowanie słowa - przykład
04 EtapyKodowania.png


Przykłady tekstów zaszyfrowanych (podstawa systemu liczbowego 18)

Program HelloWorld ze znakami tabulacji i przejścia do następnego wiersza
00 HelloWorld.png

Niektóre znaki greckie i cyrylica
01 GreekCyrylic.png

Cyfry 0..9 w języku arabskim
02 ArabicDigits.png

Tekst z polskimi znakami diakrytycznymi
03 PLDiacritic.png


Algorytmy szyfrujący i deszyfrujący - kod C#

namespace NSEncoder
{
  class Constants
  {
    // Używana w programie podstawa systemu liczbowego
    // Uwaga: Program będzie działał również po wybraniu
    // innej podstawy ze zbioru [2..17]
    // Im mniejsza podstawa tym dłuższy zaszyfrowany tekst
    public static int Base = 18;

    // Cyfry używane przy zmianie podstawy (analogicznie jak w systemie
    // szesnastkowym '0'..'9', 'A', 'B',...)
    public static string BaseDigits = "0123456789ABCDEFGH";

    // Znaki używane do zamiany ostatnich cyfr po których występuje '#'
    // Uwaga: musi być ich tyle samo ile cyfr w BaseDigits
    // Tu: 18
    // Liczba cyfr 18 pozwala na wykorzystanie całego alfabetu
    // łacińskiego (w połączeniu z cyframi 0..9)
    public static string EndDigitReplacers = "IJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
  }
}

namespace NSEncoder
{
  // Szyfrator
  class Encoder
  {
    // Zamiana liczby dziesiętnej na liczbę o zadanej podstawie
    // Tu: podstawa może być od 2 do 18, bo Constants.BaseDigits
    // to zbiór cyfr ['0'..'9', 'A'..'H']
    static string DecToBase(int decNum, int base_)
    {
      string s = "";

      if (decNum == 0)
      {
        s = Constants.EndDigitReplacers[0].ToString();
      }
      else
      {
        while (decNum > 0)
        {
          s = Constants.BaseDigits[decNum % base_] + s;
          decNum = decNum / base_;
        }
      }

      return s;
    }

    // Zamiana kodów znaków na liczby o podstawie Constants.Base
    // Liczby w zmienionym systemie liczbowym odzielane są znakami '#'
    // i łączone w jeden łańcuch znaków
    // Tu: Podstawa to 18
    static string EncodeCharCodes(string text)
    {
      string s = "";

      for (int i = 0; i < text.Length; i++)
      {
        s += DecToBase((int)(text[i]), Constants.Base) + '#';
      }

      return s;
    }

    // Zamiana par ostania_cyfra-znak_krzyżyk na znaki ['I'..'Z']
    // pochodzące z Constants.EndDigitReplacers
    // Przykład: kod znaku 'A' to dziesiętnie 65
    // po zamianie na system 18-kowy to '3B'
    // po złączeniu z '#' to '3B#', a po zamianie 'B#' na 'T'
    // zapis kodu znaku to '3T'
    static string EncodeEndDigits(string text)
    {
      for (int i = 0; i < Constants.Base; i++)
      {
        text = text.Replace(Constants.BaseDigits[i].ToString() + '#', 
          Constants.EndDigitReplacers[i].ToString());
      }

      return text;
    }

    // Szyfrowanie teksu
    public static string Encode(string text)
    {
      text = EncodeCharCodes(text);
      text = EncodeEndDigits(text);

      return text;
    }
  }
}

using System.Collections.Generic;

namespace NSEncoder
{
  // Deszyfrator
  class Decoder
  {
    // Zamiana liczby o zadanej podstawie na liczbę dziesiętną
    static int BaseToDec(string baseNum, int base_)
    {
      int n = 0;

      for (int i = 0; i < baseNum.Length; i++)
      {
        n = base_ * n + Constants.BaseDigits.IndexOf(baseNum[i]);
      }

      return n;
    }

    // Zamiana ostatnich cyfr na pary cyfra-znak_krzyżyk
    static string DecodeEndDigits(string text)
    {
      for (int i = 0; i < Constants.Base; i++)
      {
        text = text.Replace(Constants.EndDigitReplacers[i].ToString(),
          Constants.BaseDigits[i].ToString() + '#');
      }
      return text;
    }

    // Zamiana kodów znaków (liczb o podstawie Constants.Base) oddzielonych
    // znakami '#' na znaki odszyfrowanego tekstu
    static string DecodeCharCodes(string text)
    {
      List<string> strings = StringHelper.SplitString(text, '#');
      string Text = "";

      for (int i = 0; i < strings.Count - 1; i++)
      {
        Text = Text + (char)(BaseToDec(strings[i], Constants.Base));
      }

      return Text;
    }

    // Odszyfrowywanie tekstu
    public static string Decode(string text)
    {
      text = DecodeEndDigits(text);
      text = DecodeCharCodes(text);

      return text;
    }
  }
}

Funkcja pomocnicza SplitString

Funkcja dzieli tekst z wyróżnionym separatorem (tu: '#') na odrębne ciągi i zapisuje je do listy.

using System.Collections.Generic;

namespace NSEncoder
{
  class StringHelper
  {
    // Zamiana ciągu znaków rozdzielanego znakami splitterChar
    // na listę fragmentów tekstu bez separatora
    public static List<string> SplitString(string str, char splitterChar)
    {
      List<string> strings = new List<string>();

      while (str.IndexOf(splitterChar) >= 0)
      {
        int position = str.IndexOf(splitterChar);
        strings.Add(str.Substring(0, position));
        str = str.Substring(position + 1);
      }

      strings.Add(str);

      return strings;
    }
  }
}

0 komentarzy