Gradientowy PushButton

grad3.png

Cel artykułu

Artykuł pokazuje, jak zrobić własną kontrolkę Button wypełnioną gradientem, która ma bardzo prostą funcjonalność i bardzo prosty kod.

Chodziło o to, aby kontrolka na etapie wizualnego projektowania była w Toolboxie gotowa do położenia na formę, aby można było dopasować kolory gradientu również na tym etapie, wpisać tekst widoczny na kontrolce, a docelowo użyć w kodzie zdarzenia Click buttona.

Można spotkać różne podejścia do tematu np. umieszczenie komponentu Button, umieszczenie elementu PaintBox, także dwa komponenty – Button i Label, czy też umieszczenie w BackgroundImage obrazka z gradientowym tłem wygenerowanego w innym programie.

W przykładzie te dodatkowe komponenty nie występują. Stworzenie buttona ogranicza się do dodania do projektu elementu UserControl i zdefiniowania klasy potomnej w kodzie. Potrzebny kod jest poniżej.

Kod powstał w VS C# Express 2010 (WindowsForms).

Realizacja w C# - kod

using System;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Drawing2D; 

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class TBtn : UserControl
  {
    Color colorGradTop = Color.Navy; // kolor występujący na górze gradientowego tła
    Color colorGradBottom = Color.Red; // kolor występujący u dołu tła
    bool down = false; // flaga pozwalająca na odróżnienie sytuacji button myszki wciśnięty/puszczony od której zależy sposób malowania tła
    string text = "Sample text"; // przykładowy tekst do sprawdzenia jak dany kolor tekstu wygląda na danym tle
    LinearGradientBrush gradient; // brush wypełniający gradientem, który jest dostępny w System.Drawing.Drawing2D
    Rectangle rect; // prostokąt równoważny całemu obszarowi buttona

    public TBtn()
    {
      InitializeComponent();

      // domyślnie skalowanie kontrolek odbywa się w oparciu o użytą czcionkę
      // jednak zmiana czcionki kiedy forma już jest zaprojektowana może prowadzić do pozmieniania się rozmiarów kontrolek
      AutoScaleMode = AutoScaleMode.None;
 
      Font = new Font("Tahoma", 8, FontStyle.Bold); // przykładowa czcionka która od lat występuje w Windows
      AccessibleRole = AccessibleRole.PushButton; // sposób który pozwala uniknąć umieszczania dodatkowego buttona na UserControl
      DoubleBuffered = true; // zmniejszenie efektu migotania tła podczas kliknięcia
      ForeColor = Color.White; // kolor tekstu
      
      // poniżej lista zdarzeń wraz z funkcjami które te zdarzenia obsługują
      // użyty zapis sprowadza się do wpiasnia po nazwie zdarzenia (np. Paint) += new i dwukrotnego wciśnięcia klawisza TAB
      // po czym w kodzie automatycznie zostaje dodana funkcja obsługi zdarzenia do uzupełnienia

      Paint += new PaintEventHandler(TBtn_Paint); // malowanie tła
      MouseDown += new MouseEventHandler(TBtn_MouseDown); // naciśnięcie klawisza myszki
      MouseUp += new MouseEventHandler(TBtn_MouseUp); // puszczenie klawisza myszki
      Click += new EventHandler(TBtn_Click); // kliknięcie na buttonie (naciśnięcie i puszczenie klawisza myszki)
      ForeColorChanged += new EventHandler(TBtn_ForeColorChanged); // reakcja na zmianę koloru tekstu
    }

    // w dalszym kodzie warto zwrócić uwagę na zapis [Browsable(true)]
    // dzięki niemu dana własność buttona np. ColorGradientTop staje się dostępna na etapie wizualnego projektowania formy
    // można wybrać kolor z palety kolorów przez zwykłe kliknięcie koloru na palecie

    // efektem działania Invalidate() jest przemalowanie całego buttona

    void TBtn_ForeColorChanged(object sender, EventArgs e) 
    { 
      Invalidate(); 
    }

    void TBtn_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      // kliknięcie przy stanie początkowym down = false wymaga powrotu do tego stanu
      // bo najpierw zaszło MouseDown które które przestawiła flagę down na true

      down = false; 
      Invalidate(); 
    }

    void TBtn_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e) 
    { 
      // obsługa MouseUp jest istotna kiedy użytkownik po MouseDown wyszedł kursorem myszy poza obszar kontrolki i dopiero puścił klawisz myszy
      // w takiej sytuacji nie wykona się Click

      down = false; 
      Invalidate(); 
    }

    void TBtn_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) 
    { 
      // reakcja na naciśnięcie klawisza myszy i trzymania go wciśniętym

      down = true; 
      Invalidate(); 
    }

    // poniższe własności są widoczne w oknie Properties

    [Browsable(true)]
    public string Caption
    {
      get // funkcja zwracająca wartość własności
      { 
         return text; 
      }
      set // funkcja ustawiająca warość własności
      { 
         text = value; 
         Invalidate(); 
      }
    }

    [Browsable(true)]
    public Color ColorGradientTop 
    {
      get 
      { 
        return colorGradTop; 
      }
      set 
      { 
        colorGradTop = value; 
        Invalidate(); 
      }
    }

    [Browsable(true)]
    public Color ColorGradientBottom
    {
      get 
      { 
        return colorGradBottom; 
      }
      set 
      { 
        colorGradBottom = value; 
        Invalidate(); 
      }
    }

    // sposób malowania gradientowego tła:
    // w zależności od tego czy klawisz myszki jest naciśnięty czy puszczony co sygnalizuje flaga down
    // zamieniane są kolory górny i dolny gradientu 
    // został wybrany zdaniem autora najczęściej spotykany rodzaj gradientu - liniowy (Linear) i zmieniający się w kierunku pionowym (Vertical)
    // po namalowaniu tła następuje umieszczenie na buttonie wycentrowanego w pionie i w poziomie tekstu

    void TBtn_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
      rect = ClientRectangle;
      if (!down)
      {
        gradient = new LinearGradientBrush(rect, colorGradTop, colorGradBottom, LinearGradientMode.Vertical);
      }
      else
      {
        gradient = new LinearGradientBrush(rect, colorGradBottom, colorGradTop, LinearGradientMode.Vertical);
      }
      e.Graphics.FillRectangle(gradient, rect);
      Size size = TextRenderer.MeasureText(text, Font);
      e.Graphics.DrawString(text, Font, new SolidBrush(ForeColor), new Point((Width - size.Width) / 2, (Height - size.Height) / 2));
    }
  }
}

Przykład użycia zdarzenia Click

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();

      // w tym miejscu u czytelnika może pojawić się pytanie: skąd się wzięło tBtn1?
      // otóż po umieszczeniu kontrolki jest jej nadawana nazwa (Name) a kolejne umieszczane kontrolki będą się nazywać
      // tBtn2, tBtn3, tBtn4 itd. te nazwy widać w oknie Properties podpowiada je także sam edytor kodu
      // w opinii autora należy je zmieniać odpowiednio do akcji która nastąpi po kliknięciu danego buttona
      // autorowi nie udało się znaleźć prostego rozwiązania mimo prób własnych i poszukiwań w różnych źrodłach w internecie

      tBtn1.Click += new EventHandler(tBtn1_Click);
    }

    void tBtn1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MessageBox.Show("Hello!");
    }
  }
}

Widok projektu - gradientowe buttony

gradienty.png

Polecane źródła w internecie

Strona CodeProject

Strona DotNetPerls

Strona StackOverflow

0 komentarzy